ƏRƏB ƏDƏBİYYATINDAN

Abbas Mahmud Əl-Əkkəd (Misir)

1.  Musiqi: Şeir /T.e.:Rüfət Axundov //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S. 31-32

Abbas Nizar (İraq)

2.  Zavallının əhvalatı: Hekayə /T.e. Aydın xan //Azərbaycan. -1999. - №5. – S.150-151.

Abbud Marun

3. Öz arvadının həkimi //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. –136-145

Məhəmmədi Abdulla

4. Ərəb-Azərbaycan qarşılıqlı atalar sözləri və zərbi-məsələlər. – Bakı: Elm. 1978. – 264 s.

Adil Əbu Şənəb (Suriya)

5.  Açar: Hekayə /Ərəbcədən t.e.: Vilayət Cəfər //Arzu. – 1998. - №4. – S. 40.

Adnan Səlim

6.  Ana: Hekayə /T.e.: M.Vidadi //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 30 noyabr.

7.  Bakı: Şeir /T.e.: Fikrət Sadıq //Azərbaycan gəncləri. – 1967. – 1sentyabr.

8.   Günəş kimi //ədəbiyyat və incəsənt. – 1970. – 18 aprel

9.   Həqiqət: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Ulduz. – 1968. - №4. – s.57.

10.  Oktyabrı yaradanlar: Şeir /T.e.: Fikrət Sadıq //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 4 noyabr.

11.  Salam Adilin xatirəsinə : Şeir /T.e.: Fikrət Sadıq //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 4 fevral.

12.  Sevgi andı: Hekayə /Ərəbcədən t.e.: T.Həsənov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 13 yanvar.

Amora Lyamia Abbas (İraq)

13.  Ananın nəğməsi: Şeir /T.e.: Malik Qarayev //Bakı. – 1965. – 13 iyul.

14.  Yeni il səadət gətirəcəkdir: Şeir /T.e.: Ənvər Əlibəyli //Azərbaycan. – 1961. - №9. – s. 163-364.

Atef əl-Butrus

15.  Beyrutum mənim: Şeir /T.e.: Q.Qasımzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988. – 22 yanvar.

Bayram ət-Tunisi (Misir)

16.  Münəccim: Şeir /T.e.: Zeynal Cabbarzadə //Pioner. – 1959. - №8. – s.6.

Bəddir Əli (Suriya)

17.  Şüşə qabda balıq: Hekayə /T.e.: Aqşin Babayev //Bakı. – 1964. – 7 may.

Bədi Həqqi (Fələstin)

18.  Kədərli torpaq: Hekayə /T.e.: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyeva.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.11-118.

Bədr Şakir əs-Səyyab (İraq)

19.  İlğım şəhəri: Şeir /T.e.: M.Dilbazi; İntizar: Şeir /T.e.: O.Sarıvəlli //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.42-46.

20.  İntizar: Şeir /T.e,: Osman Sarıvəlli //Azərbaycan qadını. – 1973. - №8. – S. 7

Bəndəroğlu Əbdüllətif (İraq).

21.  Bir mübarizin portreti: Hekayə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 14 avqust.

22.  Gözəl gözlü; Xoşbəxtlik; Həyat sevgisi; Qız qalası; Vüqar: Şeirlər //Azərbaycan. -1976. - №10. – S.126-128

23.  Qərənfil: Şer və poemalar /Müqədd. B.Vahabzadə. – Bakı: Gənclik, 1977. – 141 s.

Bint-əş-Şati (Misir)

24.  Onlar kişi tərbiyə etmək istəyirdilər: Hekayə /T.e.: Məmməd Əkbər //Misir hekayələri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – S.84-89.

25.  Onlar kişi tərbiyə etmək istəyirdilər /T.e.: Xalidə Hasilova //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.77-81.

Bsisu Muin

26.  Tikanlı budaqlar: Şeir /T.e.: Eldar İbrahim //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 25 yanvar.

Bülənd əl-Heydəri (İraq)

27.  Balaca kişinin məktubu: Şeir /T.e.: Əhməd Cəmil; Gecə, soyuq və keşikçilər: Şeir /T.e.: Əhəd Muradxanlı; Köhnə məhəbbət:Şeir /T.e.: Osman Sarıvəlli //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.47-52.

28.  Cahin Saleh

29.  Sülh: Şeir /T.e.: Əsgər Ələsgərov //Kommunist. – 1966. – 24 iyul.

Cəmil Sidqi əz-Zəhavi (İraq)

30.  İnqilab; İnsanlar gələcəkdə; Özləri ac yatırlar; Qırmızı bayraq: Şeirlər /T.e.: Vilayət Cəfərov //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.13-16.

31.  Mənsur şeirlər; Məntiq fəlsəfəsi və ya öz-bözünü dərk etmək; Sulban /T.e.: C.Məmmədov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.155-191.

Cübran Xəlil Cübran

32.  Baniyalı Marta: hekayə /Ərəbcədən t.e.: Rza Zeynal oğlu //Ulduz. – 1971. - №9. – S.50-51

Dadquqlu İbrahim (İraq)

33.  Böyük insan-şair Nəsimiyə: Şeir //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 13 sentyabr.

Dərviş Mahmud (Fələstin)

34.  Beyrut: Poema   /T.e.: Sabir Rüstəmxanlı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 23 mart.

35.  Əlvida, livanlılar!: Şeir /T.e.: Nəriman Qasımzadə //Azərbaycan gəncləri. – 1989. – 19 yanvar.

36.  Quşlar ölür; Cəmildə; Şəxsi vəsiqə: Şeirlər /T.e.: Nəriman Qasımzadə //Azərbaycan. - 1986. - №1. – S.174-175.

37.  «Mən ərəbəm, Ərəbistanda ünvansızam hələ»: Şeir //Kommunist. – 1985. – 4 yanvar.

38.  Oxucuya; Şəxsi vəsiqə;  Əlvida, livanlılar!; Anama; /T.e.: Nəriman Qasımoğlu //Xəzər. – 2004. - №3. – S.180-186.

39.  Rita və tüfəng :Şeir /T.e.: Nəriman Qasımzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 22 avqust.

40.  Şəhid №48; İnsan haqqında; Uzaq şəhərdə bir qərib: Şeirlər /Ərəbcədən t.e.: N.Qasımzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 22 noyabr

Dərzioğlu Fövzi Əkrəm

41.  Xoş gəldiniz Bağdada //Xalq qəzeti. – 1994. – 21 oktyabr.

Dilavər

42.  Qiyam oğlu /T.e.: A.Həsənov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.247-249.

Edmon Səbri (İraq)

43.  Ağalar himayəçisi: Hekayə /T.e.: Nəriman Süleymanlı //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.83-87.

44.  Bayram əyləncələrindən biri: Hekayə /T.e.: M.Qarayev //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.87-93.

45.  İt oğrusu: Hekayə /T.e.: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyeva. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.63-70.

Emil Yusif Əvvad

46.  Xeyrə və uzunqulağı; Müəllim /T.e.: E.İbrahimov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.231-236.

Əbdəlməsih Həddad

47.  Hürriyyət heykəli; Diri meyid; Hüzr yerində/T.e.: Yusiy Şirvan//Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.192-202.

Əbd-ər-Rəzzaq Əbd-əl Vahid (İraq)

48.  Dostumla görüş: Şeir /T.e.: Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. – 1970. - №2. – S.24

Əbdülbaqi Samir (Livan)

49.  Toyuq qoruyan tülkü /Ərəbcədən t.e.: Z.Şahsuvarov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 8 yanvar

Əbdül-Məcid bin –Həlbun (Mərakeş)

50.  Qanlı vadi: Hekayə  /T.e.: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyevanındır.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.92-98.

Əbdüləziz Nəcib Məhfüz(Misir)

51.  Əhməd Qədri: Hekayə /T.e.: Cavanşir Xıdırov //Azərbaycan. - 1992. - №9-10. – S.77-81

Əbdül Əziz Saud əl-Babtin (Küveyt)

52.  Ey palma ağacım; Ulduza şikayət; Susuzluqdan yanan ürək; Dəlilik; İtirilən yol /T.e.: Vilayət Cəfər//Arzu. – 1998. - №4. – S. 2-11.

53.  Qəribliyə düşən eşq: Şerlər /T.e.: S.Sərxanlı. – Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğlulları nəşriyyatı. -1999. – 103 s.

54.  Vüsal günləri; Şikayət; Yaramın gözünü açdım; Unutmadım; Şövq-istək küləkləri: Şeirlər /T.e.Səyavuş Sərxanlı //Arzu. – 1998. - №1. – /s. göstərilməmişdir.

Əbdülhəmid  Ben Hədduqə

55.  Yay yuxusu //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.91-108.

Əbdülqasım  Şəbbi (Tunis)

56.  Mənim şeirlərim: /T.e.: T.Bayram //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 3 sentyabr

Əbdül Rəzzaq Əbdül Vahid

57.  Dostumla görüş: Şeir /T.e.: Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. – 1970. - №2. – s.24.

58.  Moskvadan məhəbbət məktubu: Tacikistandan məhəbbət məktubu; İtirmədiyim şey: Şeirlər/T.e.:Əhəd Muradxanlı //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.53-58.

Əbdül-Vahab Əl-Bayati (İraq)

59.  Antuan gizenqaya : Şeir /T.e.: Rəhim Alxas //Sosialist Sumqayıtı. – 1962. – 24 aprel.

60.  Biz azadıq; Ölməz sözlər: Şeirlər /T.e.: Rəşid Eyvazov//Azərbaycan. – 1961. - №5. – s.199-200.

61.  Hədiyyə: Şeir /T.e.: Dəmir Gədəbəyli //Bakı. – 1966. – 1 sentyabr.

62.  Lenin; Oğlum Əliyə həsr etdiyim nəğmə; İnsan insana qardaşdır; Ölü ağac; Yaşıl ay; Nazim Hikmətə; Bağdad: Şeir /T.e.: R.Rza //Azərbaycan. -1963. - №9. – S.138-140

63.  Lenin; Hünərlə dolu iki ürək: Şeir /T.e.: Malik Qarayev; Mən sizə dedim ki; Söylə niyə sürgündəyik: Şeirlər /T.e.: Cabir Novruz //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.35-41.

64.  Oğlum Əli üçün nəğmə: Şeir /T.e.: İsgəndər Goşqun //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S. 45-46

65.  Şahzadə xanım və bülbül («Sürgün» şerlərindən) T.e.: Rəşid Eyvazov //Azərbaycan. -1962. - №6. – S. 168.

66.  Şair qardaşıma; Naməlum adamın gündəliyindən; Sovet gəncliyi; Sənin üçün: Şeirlər /T.e.: rəsul Rza //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 24 avqust.

67.  Şair qardaşlarıma: Şeir /T.e.: Rəsul Rza //Azərbaycan müəllimi. – 1958. – 2 oktyabr.

Əbdürrəhman əl-Həmisi (Misir)

68.  Bu qan yerdə qalmayacaq /T.e.: E.İbrahimov; Həqiqət üzüyü/T.e.:İ.Şəms; Həbəviyyə /T.e.: İ.Novruzov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.35-64.

69.  Həqiqət üzüyü; Sənin günahın nə idi, Hənəfi: Hekayələr /T.e.: İbrahim Novruzov //Azərbaycan. - 1957. - №3. – S.164-176

70.  Yaxşı yol: Şeir /T,e.: Ə.Hüseyni //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 15 iyun

Əbdürrəhman Əş-Şərqəvi

71.  Mənsur  əfəndi və onun qızları: Hekayə /T.e.: Məmməd Əkbər //Misir hekayələri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – S.69-83.

72.  Yayda göyərçin ovu /T.e.: İ.Şəms ; Şirin arzu /T.e.: Yusif Şirvan //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.82-90.

Əbu  Həmild Əl-Qəzali

73.  Oğluma məktub /T.e.: Afaq Məsud //Xəzər. – 2005. - №2. – S.98-112

74.  Ölümdən qorxmaq lazımdırmı //T.e.: Afaq Məsud //Xəzər. – 2005. - №3. – S.5-18

75.  Səadət iksri /T.e.: A.Məsud //Xəzər. – 2006. - №1. - S. 5-19.

Əhməd əz-Səid (İraq)

76.  Bəddəyəlfaiz /T.e.: R.Nağıyev //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.257-262.

Əhməd Rəcəb

77.  Mətbəx böcəyi; Amerika kitabı /T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.55-58

Əhməd Şövqi

78.  Vətəni anarkən: Şeir /T.e.: İ.Soltan //Azərbaycan kənd təsərrüaftı. – 1958. – 7 oktyabr.

Əhməd Zəki Əbu Şadi (Misir)

79.  Nil torpağı: Şeir /T.e.: Novruz Gəncəli //Azərbaycan. -1961. - №11. – S..23-25.

Əhmədov Süleyman əl-Əhməd

80.  İraq respublikasına məktub; Ümid nəğməsi; Aylı gecə: Şeirlər /T.e.: Sabir Almazov //Ümid nəğmələri. – Bakı, 1968. – s. 16-25.

Əl-Alayəli Vafiq

81.  Naməlum qadın: Hekayə /Ərəbcədən t.e.: Nəriman Qasımzadə //Ulduz. – 1980. - №9. – S.58-59.

Əl-Bədəvi Mahmud

82.  Gecə qonağı: Hekayə /T.e.:  Həcər Həsənova /\Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 8 fevral.

Əl-Cahiz (Misir)

83.  «Xəsislər haqqında kitab»dan (Xorasanın sakinləri haqqında) //Leninçi. – 1967. -  25 noyabr.

Əl-Əvaci İbrahim Məhəmməd

84.  MSübh çağı. – Bakı, 2000. – 68 s.

Əl-Hakim Tofiq

85.  İki etiraf: Novella //Kommunist əməyi. – 1971. – 16 yanvar

Əl-Həyalı Hasi

86.  Burada ayaqqabı silirlər: hekayə /T.e.: İ.Qarayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 29 iyun.

Əl-Xəmisi

87.  Həqiqət üzüyü: hekayə /Ərəbcədən t.e.: Ş.Şərbətov, Elman Araslı /\Azərbaycan gəncləri. – 1958. – 12 mart.

Əl-Xəmsi Əbdülrəhman

88.  Azadlıq himni: Şeir /T.e.: Əli Kərim //Kommunist. – 1958. – 7 oktyabr.

89.  Nəbəviyyə: Hekayə /T.e.: İ.Novruzov /\Azərbaycan qadını. – 1957. - №7. – s.20-21; №8. – s.18-20.

Əli Hüseyn Xələf (İraq)

90.  Fərqi nə imiş : Hekayə /T.e.: M.Şabanoğlu //Qırmızı bayraq. – 1972. – 26 avqust

Ən-Nahuri İsa

91.  hərbçi arvadı //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.145-150.

Ənvər Xəlil (İraq)

92.  Ey Fələstin, qayıdacaqsan: Şeir /T.e.: Osman Sarıvəlli; Mübarizə yolunda: Şeir /T.e.: Tələt Əyyubov //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.27-30.

Ət-Tahir Vattar

93.  Şəhidlər buhəftə qayıdacaqlar /T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.66-91.

Əymən Əbu Şer

94.  Müqəddəs qorxu: Şeir /Ərəbcədən t.e.: N.Qasımzadə //Azərbaycan gəncləri. – 1989. – 19 yanvar.

Əyyub Zünun

95.  Xroniki azar: Hekayə T.e.: İ.Novruzov //Ərəb hekayələri. – Bakı, 1958. – s. 263-267.

96.  Mötəbər cənabla  fəqir şairin deyişməsi /T.e.: İ.Novruzov //Ərəb hekayələri. – Bakı, 1958. – s. 267-272.

Əz Zübeyr Əli (Sudan)

97.  Mükafat: Hekayə /T.e.: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyevanın.– Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.99-103.

Əzam Səmirə

98.  Məni xaitırlayırsınızmı? /T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.118-121.

Əziz əd-din ibn Məhəmməd Nəsəfi

99.  Zübdət əl-xakayiq /T.e.: A.Məsud //Xəzər. -2004. - №3. – S.23-29; №4. – S.9-22; – 2005. - №2. - S.7-19

Faruk Münib

100.       İbrahim: Hekayə /T.e.: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – S. 11-16.

101.       İlk güllə /T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.52-55.

Fənim Sübhi

102.       Kino /T.e.: Rza Zeynal oğlu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 22 mart.

Fövzi Əkrəm (İraq)

103.       Xoş gəldiniz Bağdada :Şeir //Xalq qəzeti. – 1994. – 21 oktyabr.

Fuad Ət-Təkərli (İraq)

104.       Yadlar: Hekayə /T.e.M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyeva.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.55-62.

Hac Ömər

105.       Ağ gül: Şeir /T.e.: Ənvər Əlibəyli //Azərbaycan. - 1961. - №9. – S.165-170

Hacı Əli Bəşir

106.       And: Şeir //Azərbaycan. -1969. - №10. – S.182.

Hamid Saad

107.       Canavarlar yurdu: Hekayə /T.e.: Fidan Rzayeva //Azərbaycan. - 2000. - №5. – S. 150-153

Hafiz İbrahim

108.       Şikayət: Şeir /T.e.: Əliağa Kürçaylı //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S. 33.

Haşim Mina

109.       Son hekayə /T.e.: M.Əkbər //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 6 sentyabr.

Haşim Salehi Məhəmməd (İraq)

110.       Kaş ki; Azərbaycanlı şair qardaşlarıma : Şeir //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996.– 30 avqust

Hauryaniyyə Səid (Suriya)

111.       Mənim qardaşım Rəfiq: Hekayə /T.e.: Şəfiqə Ağayeva //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 27 avqust.

Hayrbek Məryəm

112.       Uşaq hekayələri /Türkcədən t.e.: E.İsgəndərzadə. – Bakı: Vektor, 2007. – 46 s.

Hənna Mina (Suriya)

113.       Mənim şəhərim /T.e.: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyeva.– Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.17-23.

Hicri Dədə (İraq)

114.       Baba Gurgur; «Əxlaq risaləsi» adlı şerlərdən parçalar; Kərkük qələsi» Qəzəl: Şeirlər //Azərbaycan. -1968. - №8. – S.199-200

Hüda Cad

115.       Həyat mənbəyi/T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.40-45 .

Hüseyn Mərdan (İraq)

116.       Qarğa: Şeir /T.e.: B.Adil //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.31-32.

Xalid Əbu Nəhlə (Əmmən)

117.       Şeirlər /T.e.S.Səxanlı, Malik qarayev//Arzu. – 1998. - №1.- /s. göstərilməyib.

Xisami Nazir

118.        Parlaq surət: Şeir /T.e.: Əsgər İlham //Kommunist. – 1969. – 10 iyul.

İbn Ərəbi

119.       Məkkə açıqlamaları (Əl -fütuhət Əl-Məkkiyə) /T.e.: Afaq Məsud //Xəzər. – 2007. - №1. – S.5-14.

İbrahim Əbdəlhəlim (Misir)

120.       Kiçik bir yer /T.e.:Yusif Şirvan //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.91-96.

İbrahim Məhəmməd əl-Əaci

121.       Sübh çağı: Şeirlər. – Bakı: «Antinarkotizm» Beynəlxalq Analitik Mərkəz, 2000. – 135s.

İbrahim Məhəmməd Nəha (Misir)

122.       Müstəmləkəçilərə: Şeir /T.e.: Əliağa Kürçaylı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1960. – 29 oktyabr.

123.       Zəhmətkeşlər: Şeir /T.e.: Ənvər Əlibəyli  //Azərbaycan. - 1961. - №9. – S.162.

İdris Yusif

124.       Attestat : Hekay/T.e.: Z.Babayev //Azərbaycan gəncləri. – 1973. – 12 aprel

125.       Nə yoğurdü nə də tapdı; Evimizə Asyuta göndər; Baxdı/T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.12-24.

İsa Übeyd (Misir)

126.       Kənd faciəsi/T.e.: Yusif Şirvan//Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.65-76.

İsfahani Əbülfərəc.

127.       Bir Məcnun vardı /T.e. və ön söz: G.Baxşəliyeva;  Şerlərin t.e.:  Ağasəfi. – Bakı: Yazıçı. 1990. – 88 s.

İsmayıl Habruq

128.       Qara ev: Novella /T.e.: Abbasəli Sarovlu //Bakı. – 1966. – 29 avqust

İsmayıl Əbdürrəhman (İordaniya)

129.       Səhərin sorağında: Hekayə /T.e.: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyevanın.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.104-110.

İsmayıl Səbri

130.       Düşüncələr: Şeir /T.e.: Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. - 1958. -№9. – S.35.

Kahin Saleh (İraq)

131.       Sünbül: Şeir /T.e.: İ.Soltan //Azərbaycan kənd təsərrüfatı. – 1958. – 23 sentyabr.

Kamil Ömər (Misir)

132.       O iki dəfə öldü: Şeir /T.e.: Rəsul Rza //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 27 sentyabr.

Kərküki Xalis

133.       Füzuli qəzəlinə təxmis /T.e.: M.Sultanov. //Bakı. – 1976. – 26 iyun.

Kərzun X.

134.       Körpələrin səadəti naminə: Şeir /T.e.: N.Həsənzadə //Azərbaycan pioneri. – 1977. – 25 may

Krunfli Vəsfi (Suriya)

135.       Bizim yolumuz: Şeir /t.e.: Tofiq Mütəllibov //Kommunist. – 1968. – 4 avqust.

Qaib Fərman (İraq)

136.       Umran: Hekayə /T.e.: Məmmədhəsən Qəmbərov //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.94-101.

Qaib Tuamak Fərman

137.       Günəş və həqiqət: Hekayə /T.e.: İ.İbrahimov //Azərbaycan gəncləri. – 1960. – 24 iyul.

Qayaçı Mövlud Taha (İraq)

138.       Dayı Mehdi: Hekayə /T.e.: Q.Paşayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 18 aprel

Qəbbani Nəzar (Suriya)

139.       Ğərnətə- Qrenada; Hüzn qəsidəsi;  Xalid ibn Validin istefası haqqında fərman: Şerlər /Ərəbcədən t.e.: Nəriman Abdullayev,  bədii t.e.: Səyavuş Sərxanlı //Arzu. – 1998. - №2. – S.29-31.

Ləmiə Abbas İmora(İraq)

140.       Ananın nəğməsi: Şeir /T.e.: M.Qarayev //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.61-62.

141.       Yeni il səadət gətirəcəkdir: Şeir /T.e.: Ənvər Əlibəyli //Azərbaycan. -1961. – №9. – S.163-164.

Mahmud əz-Zahir (İraq)

142.       Boğulmuş hıçqırıqlar: Hekayə /T.e.: Aida İmanquliyeva //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.129-133.

143.       Üsyan: Hekayə /T.e: M.Qarayev //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyevanın.– Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.70-73.

Mahmud T.

144.       Oğru /İngiliscədən t.e: C.Məmmədli //Xəzər-Xəbəp. – 2007. - №227. – S.26-27

145.       Şeyx Cümə /İngiliscədən t.e: C.Məmmədli //Xəzər-Xəbəp. – 2007. - №229. – S.26-27

146.       Toy və yas;  Qəhvəli süd, tozlu süd /İngiliscədən t.e: C.Məmmədli //Xəzər-Xəbəp. – 2007. - №230. – S.14-15

Mahmud Teymur (Misir)

147.       Həsən ağa: Hekayə /Ərəbcədən t.e.: M.Rzayeva //Ədəbiyat və incəsənət. – 1982. – 9 iyul

148.       Naciyə; Kağız tac /T.e.: Xalidə Hasilova; Səyahətçi /T.e.: E.İbrahimov; Necə oldu ki mən Oksforda gedə bilmədim /T.e.: R.Nağıyev; Ölüm komediyası /T.e.: Sabit Rəhman; Mərhəmətli Budda/T.e.: Yusif Şirvan//Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.3-34.

149.       Səbihə; Naciyə; Məktub; Şeyx Nəim, imam, ya da çoxarvadlı: Hekayələr /T.e.: H.Hacıyev //Misir hekayələri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – S. 7-34.

150.       Səyyah: hekayə /T.e.: İsmayıl Şəms //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1956. – 11 oktyabr.

Malik Həddad /Əlcəzair/.

151.       Çevrilmiş səhifə: Roman /T.e. və Müqədd.: Ə.Əylisli. – Bakı: Azərnəşr, 1965. – 116 s. – 10 000 n.

152.       Çevrilmiş səhifə/T.e.: Əkrəm Əylisli.//Böll Henrix. Həddad Malik. Əsərləri.- Bakı: Maarif, 1987. – S.87-165.     

Mehdi İsa Əs-Sadar

153.       Təzə qan qoxusu //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.108-112

Meysəlun Hadi

154.       Kəpənək //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.112-118.

Məarif Ərrassafi (İraq)

155.       Bizim vətən: Şeir /T.e.: İsgəndər Coşğun //Azərbaycan. -1958. – №9. – S. 47.

Məhəmməd Dib /Əlcəzair/.

156.       Hasin Dermək: Hekayə /T.e.: Aida İmanquliyeva  //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Red.: A.Nəbiyev /Müqədd. A.İmanquliyevanın.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.83-91.

157.       Qadağan olunmuş yerlər: Novellalar /Ön söz və fran. t.e.: Əziz Gözəlov; Red.: İ.Əliyeva. -- Bakı: Yazıçı, 1983. – 90 s.

158.       Quşlar ölür Cəmildə; Şəxsi vəsiqə: Şeir /T.e.: Nəriman Qasımzadə //Azərbaycan. -1986. - №1. – S.174-175.

159.       Məsləkdaşım: Hekayə /T.e.: Cəfər Bağır //Azərbaycan. - 1959. - №6. – S. 150-159.

Məhəmməd Əbu-Həmid əl-Qəzali

160.       Oğluma məktub – Təqdim etdi: Afaq Məsud //Xəzər. – 2005. - №2. - S.95-112.

Məhəmməd Kamal

161.       Lənət müharibəyə: Şeir /T.e.: Teymur Əliyev //Bakı. – 1958. – 5 may.

Məhəmmədi  Mehdi əl Cəvahri (İraq)

162.       Fəhlələrin bayramında; Yaxşı gün görmək üçün: Şeirlər /T.e.: Süleyman Rüstəm, Ağasəfər//Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.18-23.

163.       Qərib ünvandan;  «Əbü-l Əla əl-Məari» qəsidəsindən /T.e.: S.Sərxanlı //Arzu. – 1998. – №3. – S. 23-24.

Məhəmməd Möhran əl-Səid

164.        Ay işığı düşən kənd: şeir /T.e.:  İ.Soltan //Azərbaycan kənd təsərrüfatı. – 1958. – 7 oktyabr.

165.       A

Məhəmməd Saleh Bəhrul Ulum

166.       Sülh tərfdarlarına: Şeir /T.e.: Tələt Əyyubov //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.24-26.

Məhəmməd Zahid

167.       Bakının səhəri.: Şeir /T.e.:  Rəşid Eyvazlı //Azərbaycan. - 1968. - №12. - S.179.

Mələk Hacı Ubeyd (Suriya)

168.       Soyuq bir qış günü: Hekayə /Ərəbcədən t.e.: Cəmaləddin Həsənoğlu //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 5 yanvar

Məvahibəlqiyalı

169.       İntiqam /T.e.: Ə.Mehdiyeva //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.237-246.

Məzmun Əş-Şinəvi (Misir)

170.       Oyan sevgilim: Şeir /T.e.:  Rüfət Axundov //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.32-33

Məruf ər-Rusafi (İraq)

171.       Südəmər körpəli dül qadın : Şeir /T.e.: Vilaytə Cəfərov//Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.16-17.

Mixail Nuaymə (Livan)

172.       «Qu-qu» saat; Umyaqubun toyuğu; İnsan və quş; Buz əriyəcək /T.e.: Aida İmanquliyeva //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Müqədd. A.İmanquliyeva.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.24-40.

Mömin Əş-Şinavi (Misir)

173.       Kaş hər vaxt: Şeir /T.e.: Teymur Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 6 sentyabr.

174.       Oyan sevgilim: Şeir /T.e.: Teymur Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 6 sentyabr.

Munis Faruq (Misir)

175.       İbrahim /T.e.: M.Qarayev//İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Red.: A.Nəbiyev /Müqədd. A.İmanquliyevanın.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.11-16.

Mutran X. (Misir)

176.       Piramida: Şeir /T.e.: Ayaz Cəfərov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1962. – 17 fevral.

Mühəmməd əl-Əsmər (Misir)

177.       Xəncər: Şeir /T.e.: Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.33-34

Mühəmməd əl-Füturi

178.       Afrikanın səsi: Şeir //Mingəçevir işçisi. – 1960. – 13 avqust

Mühəmməd Əl-Nəqdi (İraq)

179.       Fəhlənin həyatı: Şeir /T.e.: İsgəndər Coşğun //Azərbaycan. -1958. - №9. – S. 46-47

Mühəmməd Fəhmi (Misir)

180.       Vətənpərvərlər nəğməsi: Şeir /T.e.: Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.34

Mühəmməd İbrahim Dəkrüb

181.       Beş quruş /T.e.: E.İbrahimov; Gecə gəzənlər ; Gendən baxan /T.e.: A.Həsənov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.217-230.

Mühəmməd Kamal (Misir)

182.       Nifrət müharibəyə: Şeir /T.e.: Rüfət  Axundov //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S. 31

Mühəmməd Teymur (Misir)

183.       İbtidai məktəbdə dərs; Göyərti var!, Turp var: Hekayələr /T.e.: Məmməd Əkbər Hekayələr /T.e.: H.Hacıyev //Misir hekayələri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – S.35-40.

184.       Oğru və oğru; Yoxsullara pulsuzdur; Toy və yas; Misirin geridə qalmasının sirlərindən biri /T.e.: N.Nağıyev //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.121-128.

185.       «Yoxsullara pulsuzdur»; Toy və yas; Oğru və oğru; Misirlinin geridə qalmasının sirlərindən biri: Hekayə /T.e.: Nağı Nağıyev //Azərbaycan. - 1957. - №3. – S.177-182

Mühəmməd Sidqi (Misir)

186.       Əminə /T.e.: E.İbrahimov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.97-100.

Mühəssib Həsən

187.       Divar /T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri– Bakı: Azərnəşr, 2004. –  S.45-52

Mütəran Xəlil (Misir)

188.       Ehramlar: Şeir /T.e.: Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.34-35

Müvəffəq Xıdır (İraq)

189.       Atlı və qala; Araba, uşaqlar və Məcid Rummanə: Hekayələr /T.e.: Vilayət Cəfərov //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.102-114.

Nahi Sürur (Misir)

190.       Yer üzündə sülh: Şeir /T.e.:  Ənvər Əlibəyli //Azərbaycan. - 1961. - №9. – S. 163.

Nazik əl-Məlaikə

191.       Saray və koma: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.33-34.

Nizar əl-Qəbbani (Suriya)

192.       Şeirlər /T.e.: Oqtay Hacımusalı //Xəzər. – 2004. – №2. – S.170-176.

Ömər Əbülqasım Şüleyq (Livan)

193.       Çay içəndə : Hekayə /T.e.: Cavid İsgəndərli, bədii t.e.: Səyavuş Sərxanlı //Arzu. – 1998. - №2. – S.52-55.

Radi Məhəmməd əl-Səid.

194.       Zənci: Şeir /T.e.: Malik Qarayev //Bakı. – 1965. – 13 iyul.

Ratib Sukkər (Suriya)

195.       Qadın, şəhər və dostlar: Şeir /Ərəbcədən t.e.: N.Qasımzadə //Azərbaycan gəncləri. – 1989. – 19 yanvar.

196.       Son qərar: Şeir /T.e.: Q.Qasımzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988. – 22 yanvar.

Rəbi Camal

197.       Səngərdə söhbət /T.e.: M.Qarayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 27 avqust.

Rəqa Əbd ər-Rəqul (Misir)

198.       Kanal bizim oldu .: Şeir /T.e. :  Novruz Gəncəli //Azərbaycan. - 1961. - №11. – S.25.

Rəşid Əl-Yasin

199.       Dünya xalqlarına müraciət: Şeir /T.e.: Rəşid Eyvazlı //Azərbaycan gəncləri. – 1963. – 27 sentyabr.

200.       Düşmənlər yanılırlar.: /T.e.: İsgəndər Coşğun //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.48-49.

Sahib Camal (İraq)

201.       Balaca Əmir:Novella /T.e.: Emin Mahmudov //Bakı. – 1967. – 26 avqust.

202.       Süd: Hekayə /T.e.: Ə.Rizvan //Sovet Gürcüstanı. – 1967. – 15 avqust.

203.       Ümumdünya üzərində şəfəq //Kommunist. – 1965. – 25 sentyabr.

204.       Yusif: Hekayə /T.e.: Aida İmanquliyeva //İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Red.: A.Nəbiyev /Müqədd. A.İmanquliyevanın.– Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.74-82.

Səbiri E. (İraq)

205.       Zülmətdən qaçan: Hekayə /T.e.N.Süleymanov //Azərbaycan gəncləri. – 1975. – 24 iyun.

Səədalla Vannus (Suriya)

206.       Qibleyi aləmin fili: Pritça //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 26 oktyabr.

Səid Əsəd

207.       Vətənim: şeir //Azərbaycan müəllimi. – 1958. – 2 oktyabr.

Səid Sinan

208.       Əlli fils: hekayə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 3fevral.

209.       Yol: Hekayə /T.e.: A.Babayev //Azərbaycan gəncləri. – 1962. – 2noyabr.

Səlman əl-Cəbburi (İraq)

210.       Süxur və büllur: Şeir /T.e.: Nəriman Həsənzadə //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.63-66.

Səlmə Saiq

211.       Yetim qızın xatirələri /T.e.: Ə.Yusifoğlu //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.250-256.

Sidqi Məhəmməd (Misir)

212.       Əminə: hekayə /T.e.: E.İbrahimov //Kommunist. – 1958. – 26 sentyabr.

Süheyl İdris (Livan)

213.       Azadlıq /T.e.: Aida İmanquliyeva //İnsan və quş: Ərəb hekayələri  /Müqədd. Aida İmanquliyeva.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – S.46-54.

Süleyman Mişel.

214.       Gözəl bir ay gördüm; Qa rvə qönçə eşqi; Səfərə çağırış: Şeirlər /T.e.: Nəbi Xəzri //Azərbaycan gəncləri. – 1978. – 26 dekabr.

215.       Mübtəda da siz oldunuz, xəbər də siz; Dəniz və yelkən; Arzu çiçəyi: Şeirlər /T.e.: Nəbi Xəzri //Kommunist. – 1978. – 16 avqust.

216.       Yerdən doğan günəş: Şeirlər /T.e.: N.Xəzri, Ə.Kürçaylı; Red.: T.Bayram. Müqədd. N.Xəzrinin.   – Bakı: Yazıçı, 1978. – 64 s.

Süleyman Musa (İordaniya)

217.       Miras: Hekayə /Ərəbcədən t.e.Vilayət Cəfər //Arzu. – 1998. - №3. – S. 46-48.

Sürur Nəhib (Misir)

218.       Yer üzərində sülh :Şeir /t.e.: Ənvər Əlibəyli //Azərbaycan. – 1961. - №9. – s.163.

Şahin Mahmud

219.       Cəbəl Əş-Şeyxdə çovğun: Hekayə /T.e.: N.Qasımzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 28 yanvar.

Şakir Xusbak (İraq)

220.       Bir qaranlıq gecədə: Hekayə /T.e.: Qurbanəli Süleymanov //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.72-83.

221.       Qaranlıq gecədə: Hekayə /Ərəbcədən t.e.: Qurbanəli Süleymanov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 4 avqust

Şazil Taqə (İraq)

222.       Hörümçəklər şəhəri; Məhəbbət nəğməsi: Şeirlər /T.e.: Məmməd Araz//Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.59-60.

Şəfiqə Əhməd Zuqri (Suriya)

223.       Biz qalib gəldik; Əzizim Məmduh: Hekayələr /Ərəbcədən t.e.: A.Gəncəli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 22 noyabr

Şərafəddin Məhəmməd Əl-Busiri

224.       Qəsidətül-burdə /Ərəbcədən t.e.: Aynur Hüseynova. – Bakı: Nurlan, 2005. – 95 s.

Şəuki Əhməd

225.       Nil çayı: Şeir /T.e.:Əyyub Sədi //Azərbaycan gəncləri. – 1973. – 12 aprel

Şihadə Übeyd (Misir)

226.       Qısqanclıq /T.e.: Yusif Şirvan //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.129-134.

Tamer Zəkəriyyə

227.       Quru fətir: Hekayə /T.e.: Fazil Abbasov//Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.272-276.

Tərzibaşi Əta

228.       Füzulinin bir qəzəli ilə bağlı həsb-hal //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 8 noyabr

Valəddin Egun

229.       Osmanlı imperiyasının fəhləsi /T.e.: Ə.Yusifoğlu //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.151-154.

Vəsfi əl-Büni

230.       Qutanın mərkəzində /T.e.: M.H.Tahirov; İki gün /T.e.: E.İbrahimov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.203-212.

Yusif Cövhər (Misir)

231.       Məhəbbət ölümə qalib gəlir/T.e.: Xalidə Hasilova; Bu murdardır/T.e.: M.H.Tahirov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.101-115.

232.       Sahibsiz pişiklər; Məhəbbət ölümə qalib gəlir: Hekayələr /T.e.: Məmməd Əkbər Hekayələr /T.e.: H.Hacıyev //Misir hekayələri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – S.54-68.

Yusif Əş Şaruni

233.       Şərəbat //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.32-40.

Yusif Həddad (İraq)

234.       Napalm bombaları zeytun ağaclarını biçir: Hekayə /T.e.: Vilayət Cəfərov //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.115-124.

Yusif İdris (Misir)

235.       Başı bəlalı /T.e.: R.Nağıyev; Beş saat /T.e.: A.Həsənov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.135-150.

236.       Düzdür!: Hekayə /T.e.: G.Həsənzadə //Əgər bütün dünyaının uşaqları (Xarici ölkə yazıçılarının hekyələri). – Bakı: Azərnəşr, 1965. – S.200-204.

237.       Saat beş: Hekayə /T.e.: Məmməd Əkbər //Misir hekayələri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – S.90-99.

Zeydan Cürci

238.       Fərqanə gəlini: Tarixi roman /T.e.: Vilayət Cəfər. – Bakı: Gənclik, 1996. – 292 s.

239.       Kərbəla dilbəri: roman //T.e.: E.Məməmdov. – Bakı: Kitab klubu, 2008. – 336 s.

Zeynəb Məhəmməd Hüseyn

240.       Yox, kölə deyiləm mən: Şeir /T.e.: Ə. Teymur //Kommunist. – 1956. – 15 noyabr.

Zərruq Ət-Tayyib

241.       Qumbara //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.132-136

Zəyyad Taufiq

242.       Ölü inəyin gözləri; Paşalar; Bəylər və eşşəklər /T.e.: Eldar Məmmədov. //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri.– Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.121-128.

Ziyad Taufik (Fələstin)

243.       FƏləstin igidləri: Şeir /Ərəbcədən t.e.: Nigar Bakıxanova //Kommunist. – 1984. – 26 oktyabr.

Ziyada Məryəm (Misir)

244.       Mən və uşaq: hekayə /Ərəbcədən t.e.: Xumar Ələkbərova //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S. 146.

 Zübbal Səlim

245.        Neft knyazlığı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 27 avqustt

Zü-n-Nun Əyyub (Misir)

246.       Xroniki azar; Mötəbər Jənabla fəqir şairin deyişməsi /T.e.: İ.Novruzov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.263--272.

247.       Paxlava: Hekayə /T.e.: Zərdüşt Əlizadə //Ağ günlərin sorağında: İraq ədəbiyyatından nümunələr. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.67-71.

*                 *                    *

248.  Ağ günlərin sorağında. İraq ədəbiyatından nümunələr: Şerlər və hekayələr /Müqədd. Aida İmanquliyeva. – Bakı: Yaızıçı, 1983. – 140 s. – 15 sm.

249.  Arzı-Qəmbər (İraq). Kərkük xalq dastanı /Topl. Ə.Tərzibati /Ön söz Q.Paşayevin.– Bakı: Gənclik, 1971. – 31 s.

250.  Bəhlul Danəndə lətifələri /Müqədd., topl., tərt.e.: N.Seyidov.– Bakı: Yazıçı, 1979. – 48 s.

251.  Bir gözəlin qəlbi: Ərəb hekayələri/T.e.T.Süleymanov. – Bakı: Gənclik,1970. – 146 s.

252.  Əlibaba və qırx quldur: Nağıl /T.e.: Xalidə Hasilova. – Bakı: Gənclik, 1988. – 42 s.№1. – s.27-37; 44-45.

253.  Ərəb ədəbiyyatı nümunələri //Arzu. – 1998. -0

254.  Ərəb hekayələri. (Misir, Əlcəzair, Livan, Suriya) /T.e.: Elxan İbrahimov; Red.: Ə.Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1958. -272 s. – 23 sm. – 10 000 n.

255.    Ərəb yumoru /Ərəbcədən t.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Yazıçı ədəbi nəşrlər evi, 1996. – 110 s.

256.    Xoyratlar (İraq) //Azərbaycan. -1961. - №9. – S.183-192

257.    Kərkük atalar sözləri (İraq) //Azərbaycan. - 1969. - №2. – S.206-208

258.    Kərkük bayatıları (İraq) //Azərbaycan. - 1965. - №12. – S. 137-151.

259.    Qurani-Kərim /T.e.: V.Məmmədəliyev, Z.Bünyadov. – Bakı: Azərnəşr, 1991. – 960 s.

260.    İnsan və quş: Ərəb hekayələri /Red.: A.Nəbiyev /Müqədd. Aida İmanquliyeva.– Bakı: Azərnəşr. 1974. – 119 s. – 20 000 n.

261.    1001 gecə. C.1. 1-38-ci gecələr /T.e.:İ.Yaqub. – Bakı: Azərnəşr, 1973.. – 368 s.

262.    1001 gecə. C.2. 39-145-ci gecələr /T.e.:İ.İbrahimov. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – 373 s.

263.    1001 gecə. C.3. 145-270-ci gecələr /T.e.: C.Məmmədov.–Bakı: Azərnəşr, 1975.– 350 s.

264.    1001 gecə. C.4. 270-434-cü gecələr /T.e:.H.Nağıyev. – Bakı: Azərnəşr, 1976. – 428 s.

265.    1001 gecə. C.5. 435-606-cı gecələr /T.e.: M.Əfəndiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1977. – 416s.

266.    1001 gecə. C.6. 607-756-cı gecələr /T.e.:.İ.Yaqubov. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – 464 s.

267.    1001 gecə. C.7. 756-894-cü gecələr /T.e.:.M.İsgəndərzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1979. – 387s.

268.    1001 gecə. C.8. 894-1001-cı gecələr /T.e. Ə.Abbasov. – Bakı: Azərnəşr, 1979. – 376 s.

269.    1001 gecə . – Bakı: Yazıçı, 1992. – 452 s. -/DƏK.C.13/

270.    1001 gecə /T.e.: M.Əfəndiyev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 256 s.

271.    Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /Ərəbcədən t.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – 152 s.

272.    Ümid: Şeirlər (Misir xalq yaradıcılığından) /T.e.:  Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. - 1958. – №9. – S.35.

273.    Ümid nəğmələri: Suriya şair və yazıçılarının əsərləri. – Bakı: Azərnəşr, 1968. – 116 s.