İRAN ƏDƏBİYYATINDAN 

 

Abbas Pəhləvan

1.      Əsl jurnalist: Hekayə /Farscadan t.e.: M.Hacıyev //Ulduz. – 2002. - №9. – S.55-59.

Ameli Naser

2.      Tarixdə həmişə yaşayacaq: Şeir /T.e.: S.Araz//Şərq şairləri Lenin və Sovetlər ölkəsi haqqında. – Bakı: Elm, 1970.  s.61-62.

Avarə

3.      Həyatın tikanlı yolları ilə: Hekayə //Azərbaycan. – 1972. – 29 aprel

Azərək Həmid

4.      Ev: hekayə /Fars dilindən t.e.: Ədalət Zeynalov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1964. – 15 avqust.

Baba Tahir Üryan

5.      Dübetilər /Farscadan t.e.: R.Hüseynov //Panorama. – 1998. – 21 fevral

6.      Dübeytilər /Fars. t.e., ön söz və şərhlər R.Hüseynovun. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 112 s.

7.      Dübeytilər: Şeir /T.e.: R.Hüseynov //Azərbaycan. -1974. - №3. – S.201.

Baba Kuhi Bakuvi

8.      Həllacın həyatı və ölümü /T.e.: Məsiağa Məhəmmədi //Məhəmmədi M. Tədqiqlər və tərcümələr. – Bakı: Nafta-Press, 2004. – s.163-181

9.      Bahar Məlik -üş Şüəra

10.  Hərb bayquşu: Şeir /T.e.: S.Aras //Şərq şairləri Lenin və sovetlər ölkəsi haqqında . – Bakı: Elm, 1970. – s.42-43.

Bəhbəhani Siymin

11.  Kapitanın ölümü: Şeir /T.e.: Şahin Fazil //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 1 may

12.  Qadın əyanlar məhbəsində; Müəllim və şagird; Rəqqasə; Gümüş hədiyyə; Qulluqçu; Şəhərə doğru; Miras; Mən səninləyəm : Şeirlər /T.e.: M.Mübariz //Azərbaycan. -1967. - №6. – S.123-126.

13.  Şəhərə doğru; Müəllim və şagird: şeirlər /T.e.: M.Mübariz //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1962. – 17 fevral.

Camalzadə Seyid Məhəmməd

14.  Belə qazan, belə çuğundur: Hekayə /T.e.: Əvəz Sıdıq //İnqilab və mədəniyyət. - 1947. - №10. – S. 83-90

15.  Görüş: hekayə /Farscadan t.e.: Ədalət Zeynalov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1964. – 14 mart.

Cami Əbdürrəhman

16.  Seçilmiş əsərləri /Farscadan t.e.: Mübariz Əlizadə, Rəhim Sultanov. – Bakı: Öndər, 2004. – 320 s.

17.  Qəzəllər; Qitələr; Rübailər /T.e.: Əbülfəz Hüseyni //1964. - №12. – S.164-165.

18.  Nizami haqqında şeir //Azərbaycant gəncləri. – 1947. – 28 sentyabr

19.  Yusif və Züleyxa /T.e.: Mübariz Əlizadə. – Bakı: Azərnəşr,  1965. – 228 s.

20.  Yusif və Züleyxa /T.e.: Mübariz əlizadə. – Bakı: Azərnəşr, 1989. – 420 s.

Cəndəqi Yəğma

21.  Hacı; Seyid; Ağa; gərək öz gözümlə görəm: Şeir /T.e.: C.Rəmzi //Kirpi. – 1966. - №6. – s.6.

Çubək Sadiq

22.  Müqəssir: Hekayə /T.e.: B.Nəriman //Azərbaycan pionerii. – 1972. – 2 iyun

Dehqani Məhəmməd Rza oğlu.

23.  On il Qəsri-Qacarda: Xatirə. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 144 s.

Dərvişyan Əl Əşrəf

24.  Üç şahanə küp; Saman: Hekayələr /T.e.: M.Sultanov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 1noyabr

Diba Fəridə

25.  Mənim qızım Fərəh /Fars dilindən tərcümə edəni Məsiağa Məhəm­mədi // Dünya ədəbiyyatı. 2005.

Ehtisami Pərvin

26.  İran qadını; Yetimin göz yaşı: Şeir /T.e.: Maqsud Hacıyev //Azərbaycan qadını. – 1980. - №9. – S.14.

Əbdülhüseyn Nuşin

27.  Mirzə Hüseyn: Hekayə /T.e.: Yusif Yesifzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 14 noyabr

Əbhər mir Əbdülqadir.

28.  Könül təranələri: Şeirlər /T.e.: M.Sultanov. –Bakı: Yazıçı, 1979.–55 s. 

Əfqani Əli Məhəmməd

29.  Ahu xanımın əri: Romandan parça /T.e.: Ə.Kəlavec //Azərbaycan. -1970. - №7. – S.170-178.

Əfraştə Məmmədəli

30.  Ay dedin ha! :Şeir /T.e.: Əbülfəz Hüseyni //Ədəbiyyat və incəsənət. = 1958. – 4 oktyabr.

31.  Farağat… Azad: Hekayə //Lenin bayrağı . – 1963. – 27 oktyabr.

Əhmədi Əbdürrəhim

32.  Dərya gecəsi: Novella /Farscadan t.e.: Ədalət Zeynalov//Azərbaycan. – 1967. - №7. – s.95-102.

33.  Hac Kamal və ay torpaqları: Hekayə /T.e.: Ədalət Zeynallı //Azərbaycan. - 1964. - №10. – S.115-124.

Ələvi Bozorg

34.  Gilək kəndlisi /H/. T.e.:  İbrahim Novruzov //Azərbaycan. - 1958. - №2. – S.172-182

35.  Gözləri: Romandan parça /Farscadan t.e.: F.Sadıqzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 29 yanvar

36.  Su: Hekayə /T.e.: Rəhim Sultanov //Azərbaycan. -1958. - №8. – S.172-173

Ərdəbilli Valeh

37.  Kitab; Vüsal nəğməsi: Şeirlər //Azərbaycan. – 1974. - №4. – s.182.

Ərvəğan Məhəmməd

38.  Könlüm bu yerlərdən ayrılmaz: Şeirlər. – Bakı: Yazıçı, 1992. – 94 s.

Fərruxzadə Faruq

39.  Şeirlər /T.e: O.Hacımusalı //Xəzər. – 2004. - №1. – S.197-202.

Firdovsi Əbülqasim

40.  Dünyanın və insanın yaranması haqqında: Poema /T.e.: Ə.Nəzmi //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. - №9-10. – S.41-42

41.  Rüstəm və İsfəndiyarın vuruşması və İsfəndiyarın ölməsi  («Şahnamə»dən) /T.e.: M.Müşfiq və M.Seyidzadə //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. - №5. – S.3-5

42.  Qubad ilə Məzdəkin dastanı və Qubadın Məzdəkin dinini qəbul etməsi: Poema.- 1934. - №8. – S.9-11.

43.  Rüstəm və Söhrab /Farscadan t.e. Abbas Ağa Qaibov /Nazir/. _ Bakı: Azərnəşr, 1959. – 197 s.

44.  Şahnamə:  Tarixi-fəlsəfi epopeya /T.e. və ön söz: Mübariz Əlizadənin; Red:Azəroğlu, Məmmədağa Sultanov, Abbasəli Sarovlu. – Bakı: Yazıçı, 1986. -333 s. /DƏK. C.14).

45.  Şahnamə: Tarixi-fəlsəfi epopeya /T.e. və ön söz: Mübariz Əlizadənin; Red.Azəroğlu B. və b. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 333 s.

46.  Şahnamə (Parçalar),T.e.: M.Əlizadə. //Firdovsi Ə., Rustaveli Ş., Nəvai Ə. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1989. – 554 s. - /DUƏK/.

47.  Şahnamə. /T.e.: Mübariz Əlizadə. – Bakı: Öndər, 2004. – 432 s. - /DƏ/

48.  Şahnamə /T.e.: Mübariz Əlizadə. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 368 s. - /DƏ/

49.  Şahnamə. 2 cilddə /T.e.: M.Əlizadə.-Bakı: Nurlan, 2005 – 992s.

50.  Şahnamə: Poemadan parça /T.e.: Mübariz Əlizadə //Azərbaycan müəllimi. – 1987. – 13 fevral

Gülsorxi Xosrov

51.  Birlik nəğməsi; Döyüş nəğmələri»; Şer  /T.e.: Həsən Əlibəyli //Azərbaycan. –1984. – №5. – S.128-130

52.  İnqilab təranələri : Şeir /T.e.: H.Əlibəyli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 31 avqust.

Gürgani Fəxri

53.  Vis və Ramin /Müqəddimə Abbas Sarovlunun. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – 479 s.

Həmədani Əhməd Sabiri

54.  Şəhidlər günü. – Bakı: Sabah, 1996. – 40 s.

Hamidi Əkbər

55.  Sönməz məşəl /T.e.: Mübariz Əlizadə. – Bakı: Azərnəşr, 1960. – 114 s.

56.  Dan  sökülür /T.e.: Mübariz Əlizadə. – Bakı: AzərnəşR,  1965. – 228s.

Hidayət Sadiq

57.  Ərini itirən qadın: Hekayə /T.e.: Sərhəd Nəsirzadə //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.242-264.

Huşi Məhəmməd Hüseyn

58.  Kargər: Şeir //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 10 avqust

Hüseyni Pərviz

59.  Yol: Hekayə /Farscadan t.e.: Məsihağa Məhməmdi//Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- s.142.

60.  Yol: Hekayə /T.e.: Məsiağa Məhəmmədi //Məhəmmədi M. Tədqiqlər və tərcümələr. – Bakı: Nafta-Press, 2004. – s.217-219.

Xamenei Seyid Əli

61.  Hünər (Eyniadlı kitabdan parçalar) //Şəhriyar. – 1995. – 12; 26 yanvar

Xəyyam Ömər.

62.  Rübailər /T.e.: M.Seyidzadə; Red.: N.Nəzərova. – Bakı: Azərnəşr, 1970. – 75 s.

63.  Rübailər /T.e.: M.Seyidzadə. – Brkı: Azərnəşr, 1975. – 75 s.

64.  Rübailər /T.e. və ön söz:  Əkrəm Cəfər. -Bakı: Azərnəşr, 1984. – 109 s.

65.  Rübailər /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Lider, 2004. – 103s.

66.  Rübailər /T.e.: Mikayıl Müşfiq //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 1 iyul

Xiyabani Şeyx məhəmməd

67.  Yüz kəlam /T.e.: Məsiağa Məhəmmədi //Məhəmmədi M. Tədqiqlər və tərcümələr. – Bakı: Nafta-Press, 2004. – s.188-195.

68.   

İmam Xomeyni

69.  Eşq qibləsi: Şeirlərindən seçmələr. – Bakı: Səda, 1999. – 94 s.

70.  Eşq qibləsi: Şeirlərindən seçmələr /T.e.: M.Əlizadə. – Bakı: Nafta-Press, 2003. -  109 s.

71.  Sirin məhrəmi; Mehrab qibləsi;  Eşqin ləzzəti: Şeirlər /T.e.Mübariz Əlizadə //İşığa doğru (Tehran). – 2007. - №7. – S. 47-52

72.  Var oldum: Qəzəl /Farscadan t.e.: Həmid Nitqi //Rüstəm körpüsü. – 1995. – 11 fevral

73.  Yanmış aşiq; Şadlıq fəsli; Eşqin qaydası: Qəzəllər /Farscadan t.e.: Mübariz Əlizadə //Rüstəs körpüsü. – 1995. – 11 fevral

Xoşginabi Fəthi

74.  Ata: Roman /Red.: İ.Şəms. – Bakı: Azərnəşr, 1959. – 226 s.

75.  Ata. İki qardaş: Romanlar. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 389 s.

İrəc Mirzə

76.  Ana məhəbbəti: Şeir /T.e.: M.Tahir //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 4 oktyabr.

Jalə

77.  Al bayraqlar ardında; Analar sülh istəyir: Şeir T.e.: Azəroğlu, Ə.Tudə //İnqilab və mədəniyyət. - 1951. – №3. – S.49-51

78.  Ana: Şeir.  T.e. : H.Hüseynzadə //Azərbaycan. - 1953. - №9. – S.150-151

79.  Atusa: Dramatik poema. T.e.: Azəroğlu // Azərbaycan. - 1973. - №6. – S.154-157

80.  Azadlıq günəşi; Leninqrad; Meşə, ay meşə: Şeir /T.e.: M.Gülgün və İ.Cəfərpur // Azərbaycan. - 1972. - №6. – S.171-173

81.  Bakı: Şeir /T.e.: M.Dilbazi //İnqilab və mədəniyyət. - 1950 - №4. – 84-85ё

82.  Bizdən Stalinə aparın salam! : Şeir /T.e.: Əli Tudə //İnqilab və mədəniyyət. - 1950. – №11. – S.46-47

83.  Çin qızı; Qarmonçu oğlan; Getdi: /T.e.: N.Xəzri // Azərbaycan. - 1956. - №7. – S.70-71

84.  İran; Çin: Şeir /T.e.:  M.Dilbazi //İnqilab və mədəniyyət. - 1950. - №8. – S.95-96

85.  Lenin; Qəhrəmanlıqlar; Nigaran sevinc; Kişi ağlarsa; Alov; İtmiş qartal; İnsan və daş; Qızıl göl; Harda tapım mən: Şeir /T.e.: R.Rza , M.Seyidzadə; F.Qoca //Azərbaycan. - 1969. - №6. – S.79-81

86.  Mən bülbül deyiləm; Şölə; Qızılgülün nəğməsi; Qızın dedikləri; Qızıl göl; İnana bilmirəm; Stalin:Şeirlər  //İnqilab və mədəniyyət. - 1949. - №12. – S. 149

87.  Pablo Nerudanın xatirəsinə; Vətən; Mücdə; Gözəl dünya; Yüz il sonra; İtirdiklərimi harada tapım mən; Meşədə: Şeirlr //Azərbaycan. - 1975. - №6. – S. 48-50

88.  Şəfəqlər: Şerlər /Red.: M.Seyidzadə. – Bakı: Azərnəşr. 1973. – 80 s. – 9 000 n.

89.  Te Ok Ci – Koreyanın Zoyası: Şeir  //İnqilab və mədəniyyət. - 1952. - №12. – S.58-59

90.  Torpaqdan buğ qalxır: Şeir   //Azərbaycan. - 1963. - №1. – S.190

91.  Vyetnam qalib gəldi; Ən gözəl nəğmə; Həkim: Şeir /T.e.: Azəroğlu //Azərbaycan. - 1973. - №6. – S.153-154

92.  Zəfər bayrağı: Şeir //Azərbaycan. - 1953. - №3. – S.31

93.  Zümrüd quşu; Səfər: Şeirlər /T.e.: Hökumə Billuri //Azərbaycan. - 1986. - №2. – S.170-171

Kazımbəyoğlu Əli Səid

94.  Cavahirnameyi-Lənkəran /Farscadan t.e. R.Şeyxzamanlı. – Bakı: Örnək, 2000. – 43 s.

Kazimi Fəxri

95.  Qorxulu Tehran: Roman. 1-ci hissə /T.e.: Mirzə Həsən. – Bakı: Azərnəşr. 1965. – 236 s.

96.  Qorxulu Tehran: Roman. 2-ci hissə /T.e.: Mirzə Həsən. – Bakı: Azərnəşr. 1965. – 207 s.

Kərimi Əli

97.  Rəssam Amadli: hekayə /T.e.: Vəhdət Sultanzadə // Bakı. – 1962. – 14 may.

Kəsrayi Səyavuş

98.  İnsan: Şeir /T.e.: S.Aras //Şərq şairləri Lenin və sovet ölkəsi haqqında. – Bakı: Elm, 1970. – s.57-58.

99.  Mübarizə yoldaşı; Günəş; Mən səninləyəm, dostum: Şeirlər /T.e.: B.Azəroğlu //Azərbaycan müəllimi. – 1984. – 11 iyul

Kəyani Mənuçöhr

100.       Oğurluq: Hekayə //Azərbaycan. – 2004. - №7. – S.86-89

Qasimi Nacim

101.       Alın təri: Şeir /T.e:Mütəllimov //Azərbaycan gəncləri. – 1975. – 24 iyun.

Qulam Riza Ənzib

102.       Aşiqin həsrəti: Şeir (Nəbi Xəzriyə ithaf)//Millət. – 1994. – 10 dekabr

Qəni Bətulxanım

103.       Tikansız gül; Eşq badəsi; Şadlıq nəğməsi; Tufan; Məhəbəbt gülü: Şeirlər //Azrbaycan. – 1971. - №1. – S.171-173

Lahuti Əbdülqasım

104.       Seçilmiş əsərləri /T.e.:İ.Cəfərpur.- Bakı: Gənclik, 1977.-  120 c.

Makulu Pənahi

105.       Xiyabani: Roman. – Bakı: Yazıçı, 1979. – 224 s.

106.       Səttarxan: Roman.  1-ci kitab /Red.:T.Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 1983. –328 s.

107.       Səttarxan: Roman.  2-ci kitab /Red.:T.Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 1983. –  336 s.

Marağayi Zeynalabdin

108.       İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ay təəssübkeşliyi bəlası: Roman /T.e. və müqədd. H.Məmmədzadənin. Son söz M.İbrahimovun. – Bakı: Elm, 1982. – 500 s.

Mirsadiqi Camal

109.       Divar: Hekayə //Ulduz. – 1993. - №3-4. – s.85-91.

Mirzə İsmayıl Qasir.

110.       Şerlər /T.e. (Farsca hissəsi): Məmmədağa Sultanov.– Bakı: Yazıçı, 1988. – S. 176-190.

Mürtəza Hacı

111.       Ey telefon: Şeir /Farscadan t.e.: C.Rəmzi //Kirpi. – 1971. - №20. – s.7.

Nadir Nadirpur

112.       Şeir və üzüm: Şeir /T.e.: Rəşid Eyvazov  //Azərbaycan. – 1961. - №5. – s.200

113.       Tilsim: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.51.

114.       Ümid, ya xəyal? : Şeir  /T.e.: Rəşid Eyvazlı //Azərbaycan. - 1962. - №12. – S.156

Nasir Xosrov Ələvi

115.       Qartal: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.49

Nəbərdayin

116.       Qələbədən sonra: Şeir /T.E.: Şahin Fazil //Azərbaycan gəncləri. – 1985. – 22 iyun

Nəfisi Səid

117.       Adam olmaq yolu: Hekayə /T.e.: Firuz Sadıqzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 2 sentyabr

Niya İrəc Pezeşk

118.  Doğuş :Hekayə /Farscadan t.e.: Ədalət Zeynalov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1965. – 15 may.

Nuri Amar

119.  Ürəyimə dammışdı ki: Hekayə //Kənd həyatı. – 1974. - №4. – s.43

Nuri Aməd

120.  Uduş bileti: Şeir //Sovet Gürcüstanı. – 1972. -22 aprel

Nuşin

121.  Sınıq stəkan: Hekayə /T.e.: Həsən Əlibəyli //Azərbaycan müəllimi. – 1958. – 2 oktyabr.

Pak Hümayun

122.  Falaqqa: Hekayə /T.e.: G.Həsənzadə //Əgər bütün dünyaının uşaqları. – Bakı: Azərnəşr, 1965. – S.65-78.

Pərvin Etisami

123.  Yetimlərin göz yaşı: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Azərbaycan. - 1958. - №9. – S.50

Pişəvəri Mir Cəfər. 

124.  Seçilmiş əsərləri /Topl., tərt.və t.e.: Ə.Əminzadə, T.Musəvi, H.Ciddi. – Bakı: Azərnəşr. 1984. – 430 s.

Sadiq Əhməd

125.  Satqın: Hekayə /T.e.: Ədalət Zeynalov //Azərbaycan. -1966. - №10. – S.157-168

Saedi Q. (Gövhər Murad)

126.  Həvəs: hekayə /T.e.: M.Hacıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 25 iyul

Savəci Salman

127.  Pərvanə və bülbül: /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Azərbaycan. -1958. - №9. – S. 49.

Seyid Məsud Nəqib

128.  Utan: Şeir //Azərbaycan. – 2003. – 25 oktyabr.

Sədi Şirazi

129.  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər, 2004. – 400 s.-/DƏ/

Kitabın içindəkilər: Bustan /Farscadan t.e.Mirmehdi Seyidzadə.  Gülüstan; Şeirlər; Nəsr /Farscadan t.e.:  Məməmdağa Soltan, Rahim Sultanov, İsmayıl Şəms.

130.       Bustan /Farscadan t.e.: M.Seyidzadə. – Bakı, 1958. – 143 s.

131.       Bustan /Müqəddimə Ə.Cəfərin; t.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 252 s.

132.       Bustane Gülüstan /Farscadan t.e.: Ə.Cəfər . – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 319 s.-/DƏ/

133.       Cəmşidin sevgilisi; İnci; Ətirli gil; Qocanın dedikləri; Bu sudan çoxları içib; Qəhətlik; Quru kəllə; Qəzəllər; Rübailər.: Şeir /T.e.:M.Seyidzadə //Azərbaycan. -1957. - №2. – S.175-178.

134.       Görüşündə qəlbi rahat: Şeir /T.e.: M.Seyidzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 7 iyun.
Gülüstan /T.e.: M.Sultanov. – Bakı: Azərnəşr, 1962. – 221 s.

135.       Gülüstan /T.e. və ön söz. M.Soltan; Nəsr hissəsi /T.e. R.Sultanov və İ.Şəms. – Bakı: Azərnəşr, 1987. -282 s.

136.       Heç qibtə etmirəm: Şeir /T.e.: M.Seyidzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 7 iyun.

137.       Hikmət; Nəsihət; Hekayət; Qəzəl /T.e.: M.Sultanov //İnqilab və mədəniyyət. - 1946. - №5-6. – S.162-163.

138.       Kəlami Şeyx Sədi Şirazi //Elm və həyat. – 1987. - №10. – s.18.

139.       Qəzəl /Elm və həyat. – 1987. - №10. – s.18.

140.       Qəzəllər /T.e.: M.seyizadə //Azərbaycan. – 1957. - №2. – s.177

141.       Mənzum hekayələr. Qəzəllər. Rübailər //Azərbaycan. – 1957. - №2. – s.175-178.

142.       Rübailər /T.e.: M.S eyidzadə //Azərbaycan. – 1957. - №2. – s.177-178.

Sipehri Söhrab

143.       Şeirlər /Farscadan t.e.: Məsihağa Məhəmmədi //Dünya ədəbiyyatı. – 2005. - №2.- s.260.

144.       Şeirlər /T.e.: Məsiağa Məhəmmədi //Məhəmmədi M. Tədqiqlər və tərcümələr. – Bakı: Nafta-Press, 2004. – s.195-201.

Sönməz (Kərim Məşrutəçi).

145.       Qaranquş yazı gözlər: Şerlər.- Bakı: Yazıçı, 1989. – 232 s.

Süheyli Mehdi

146.       Fəndgir: Hekayə /T.e.: Yusif Yusifzadə //Kirpi. – 1971. - №20. - S.7

147.       Məhəbbət oğrusu: Hekay ə/T.e.: M.Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 17 yanvar

Şahani Xosrov

148.       Casus: Hekayə /T.e.: Z.Babayev //Azərbaycan  müəllimi. – 1975. – 5; 7 fevral

149.       Dəfn mərasimi : Hekayə /T.e.: Maqsud Hacıyev, Həsən Əlibəyli //Azərbaycan qadını. – 1978. - №9. – s.12-13

150.       Dövlət zibili: Hekayə /T.e.: Xeyir Əliyev //Azərbaycan. – 1974. - №9. – S.188-193

151.       Məhəlləmizin həkimləri: Hekayə /T.e.: E.Novruzzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 18 aprel

152.       Məhələnin həkimləri: Hekayə /T.e.:A.Abbasov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 12 oktyabr

153.       Məhəllənin həkimləri: Hekayə /T.e.: Zeynal Babayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 31 avqust

154.       Plastik operasiya: Hekayə /T.e.: Z.Babayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 13 iyul

155.       Plastik cərahiyyə əməliyyatı: Hekayə  /T.e.: S.D. //Kirpi. – 1974. - №23. – S.6-7

156.       Sosioloq: Satirik hekayə /T.e.: H.Alıoğlu //Sovet Gürcüstanı. – 1977. – 11 avqust

157.       Yuva: Hekayə /T.e.: Ayaz Abbasov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1989. – 16 iyun

Şeyx Əttar

158.       Bülbülnamə Fars dilindən filoloji t.e.: Şəhla Abdullayeva. – Bakı:Nurlan, 2006. – 142s.

Şəhbal Əzim

159.       Əlvida ey zülmət: Şeir /Farscadan t.e.: Şahin Fazil //Dünya:Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.312.

Şirazi Hafiz

160.       Seçilmiş əsərləri /T.e.: Ə.Hüseyni. – Bakı: Azərnəşr, 1967. – 260 s.

161.       Seçilmiş əsərləri /T.e.: Əbülfəzl Hüseyni. Müqədd. Əkrəm Cəfər. – Bakı: Öndər, 2004. – 208 s.- /DƏ/

   Kitabın içindəkilər: Qəzəllər; Saqinamələr; Məsnəvi; Rübailər; Qitələr; Şah beytlər.

162.        Qəzəllər/T.e.: M.Seyidzadə //Azərbaycan. – 1965. №2. – s.166-169

163.        Qəzəllər/T.e.: Hüseyn sərraf //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1965.10 iyul.

Təbrizi Ehsan

164.        Tovuz quşu və meymun; Ağac qurdu və ağac; Özündən razı və onun yol yoldaşı; Sel və Daş; Fil və qarışqa; Eyib axtaran: Miniatürlər //Ədəbiyyat və incəsənt. – 1971. – 17 iyul.

Təbrizi Əssar

165.       Mehr və Müştəri: Epik poema /Farscadan t.e.: Məmmədağa Sultanov. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 310 s.

Təbrizi Kərim Ağa Səfi

166.       Qəzəl //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 10 avqust.

Təbrizi Qulamrza Səbri

167.       Baxışlar, düşüncələr, arzular /Tərt., red.: Q.Piriyev. – Bakı, 2000. – 210 s.

168.       Fikir dalğaları: Şerlər. – Bakı: Səda, 1997.- 110 s.

169.       Seçmə şerlər. – Bakı: Şirvannəşr, 2002. – 212 s.

170.       Ümid çırağı: Şerlər. – Bakı: Şirvannəşr, 2002. – 160s.

Təbrizi Şəms

171.       On hekayət /T.e.: Məsiağa Məhəmmədi //Məhəmmədi M. Tədqiqlər və tərcümələr. – Bakı: Nafta-Press, 2004. – s.182-188.

Vərzi Əbdülhəsən

172.       Bakı: Şeir /T.e.: M.Seyidzadə //Bakı. – 1966. – 9 sentyabr

Yəzdi Fərrux

173.       Tehran-Azərbaycan: Şeir /T.e.: C.Rəmzi //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 7 dekabr.

Ziyaəddin Nəxşəbi

174.       Tutinamə. – Bakı: Azərnəşr, 1990. – 368 s.

 

*                  *                *

 

175.       Atalar sözləri/Fars dilindən t.e.: Haşım Əliyev //Azərbaycan müəllimi. – 1965. – 4 aprel.t

176.       Azadlıq yollarında: almanax. C.1. – Bakı: Azərnəşr, 1954. – 198 s.

177.       Dörd dərviş: İran xalq nağılları /T.e.:Teymur Kərimov. – Bakı: Azərnəşr, 1992. – 140 s.

178.       Fars lətifələri /T.e. Ədalət Zeynalov //Azərbaycan. - 1967. - №2. – S.208

179.       İran yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – 276 s.

180.       İran yumoru. T.e. Adilə Cəlil //Azərbaycan. - 1971. - №8. – S.202-208

181.       Kəlinə və Dimnə /Farscadan t.e., şərhlər:R.Sultanov; Müqədd. M.İbrahimovun. – Bakı: Azərnəşr, 1982. – 317 s. – 20 sm.

182.       Qabusnamə /Farsc. t.e., qeyd və şərhlər: R.Sultanov. – Bakı:Azərb.SSR EA, 1963. – 255 s.

183.       Qabusnamə /Farsc. t.e., qeyd və şərhlər R.Sultanovun; Red.: Əkrəm Cəfər. – Bakı: Azərnəşr, 1989. – 237 s.

184.       Qabusnamə /Farscadan t.e.: R.Sultanov. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 199s.- /DƏ/

185.        

186.       Qabusnamə/Farscadan t.e.: R.Sultanov //Bakı: Azərbaycan EA nəşriyyatı, 1963. – 255 s.

187.       Qabusnamə /Farscadan t.e.: R.Sultanov. – Bakı: Azərnəşr, 1989. – 236 s.

188.       Qabusnamə. /Farscadan t.e.: Rəhim Sultanov. Red: Əkrəm Cəfər. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 216 s.- /DƏ/

189.       Lalə: İran yazıçılarının povest və hekayələri (Sadiq Hidayət, Əbdülhüseyn Nuşin, Məhəmməd Hicazi, Sadiq Çubek, Məhəmməd Əli İslami Nəduşən, Qulamhüseyn Saedi, Səməd Behrəngi, Rəsul Pərvizi, Xosrov Şahani, Abbas Pəhləvan, İrəc Pezeşkzald,. İslam Kazimiyyə, Abbas Tofiq, Firidun Tonokaboni, Behazin /T.e.: Həsən Əlibəyli; Red.: H.Məmmədzadə /Müqədd. H.Məmmədzadənin. – Bakı: Yazıçı, 1981. – 294 s.

190.       Məzəli əhvalatlar /T.e.: V.Sultanzadə, M.Hacıyev. – Bakı: Yazıçı, 1981. – 171 s.

191.       Məzəli əhvalatlar /T.e.: V.Sultanzadə, M.Hacıyev; Red.: F.Rzabəyova. – Bakı: Yazıçı, 1983. – 172 s.