FRANSIZ  UŞAQ ƏDƏBİYYATINDAN TƏRCÜMƏLƏR

 

Anri Aller

1.    İşgəncəli istintaq: Povest /T.e.: H.Hacıyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960. – 75 s.

Berna Pol

2.    Başsız at: Povest /T.e.: X.Mahmudov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960. – 160 s.

Bred Alfred

3.     Bir balaca parislinin həyatı: Roman (M.F.Axundovun oğlu Rəşidlə məktublaşması) /T.e.R.Axundov. Ön söz Ş.Zamanın.  – Bakı: Yazıçı,1987.- 204 s.

Busennar L.

4.     Kapitan dəlibaş: Povest /T.e.: Y.Məmmədov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – 323 s.

Delaryu Pol

5.    Sarsaq Jan /T.e.: Hüseyn Abbaszadə //Göyərçin. – 1964. - №7. – s.7-8.

6.    Türkəsaya Jan: hekayə //Azərbaycan pionerii. – 1960. – 8 iyul.

Dode Alfons

7.     Balaca Madu /T.e.: H.Hacıyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958. – 67 s.

8.    Sonuncu dərs: Hekayə /T.e.: Məmməd Rəhimov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edən: Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – s.168-169.

9.     Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları /T.e.: Əsgər Ağayev: Son söz  T.Krılovanın. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 103 s.

10.Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları /T.e.: Əsgər Ağayev.//Alfons Dode. Antuan de Sent-Ekzüperi. – Bakı: Öndər, 2005. – s.14-109.

Düma Aleksandr

11.Üç Müşketyor: Roman /T.e.:  M.Rzaqulzadə.-Bakı: Uşaqgəncn­əşr,1949.-592s.-

12.Üç Müşketyor: Roman /T.e.:  M.Rzaqulzadə və B. Musayev.-Bakı: Gənclik,1977.-592s.

13.Üç müşketyor /T.e. M.Rzaquluzadə, B.Musayev. Ön söz M.Rzaquluzadən. – Bakı: Gənclik, 1985. – 568 s. /DUƏK. C.12/

Eme Marsel

14.Cırtdan: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 7 noyabr

Jildas Qabriel

15.Həmid üçün  at yoxdur: Povest //Azərbaycan pioqeri. – 1965. – 4; 8; 11 iyun.

Jozefina Pete

16.Mübarizə davam edir: hekayə //Pioner. – 1949. - №4. – s.8-12.

Hüqo Viktor

17.Doxsan üçüncü il: Roman. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948. – 316 s.

18.Qavroş /T.e.: B.Musayev. – Bakı: Gənclik. 1976. – 75 s.

Qabbe T.

19.İşçi ağanı necə öyrətdi: Nağıl /T.e.: Ə.Abbasov. //Azərbaycan pionerii. – 1955. - 8 fevral.

Kusto Jan İv.

20.Günəşsiz Aləm /T.e.: B.Həsənəov //Azərbaycan pionerii. – 1966. – 11; 14; 18; 21; 25 yanvpar; 1; 4 fevral.

Qamarra Pyer

21.Qızcığaz və göyərçin: Uşaq nağılları /T.e.Əziz Gözəlov. – Bakı: Gənclik, 1967. – 24s.

22.On iki ton brilliant /T.e.: Əziz Gözəlov. – Bakı: Yazıçı. 1986. – 132 s.

Lebray S.

23.Əsil Şaxta baba: Hekayə /T.e.: İ.Hüseynov //Azərbaycan müəllimi. – 1977. – 1yanvar

Lui Araqon

24.Fransız uşaqları sizin dostlarınızdır //Azərbaycan pionerii. – 1955. – 18 yanvar.

Malo H.

25.Ailəsiz: Roman /T.e.: Şəfiqə Ağayeva. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958. – 404 s.

Mari Linza Ver

26.Peretin nağılları /T.e.: H.Qocayev. – Bakı: Gənclik, 1973. -75 s.

Matonin Alberto

27. Buzlaq və soyuq ölkələrin heyvanları: Azyaqşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik. 1974. – 12 s.

28.Cəngəllik heyvanları: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik. 1974. – 12 s.

29.Cücülər və xırda heyvanlar: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik, 1974. – 12 s.

30.Çöl və səhra heyvanları: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik, 1974. – 12 s.

31.Dağ meşəsi heyvanları: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik, 1974. – 12 s.

32.Ev quşları, ev heyvanları: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik, 1974. – 12 s.

33.İşlək heyvanlar: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik, 1974. – 12 s.

34.Qəribə heyvanlar: Azyaşlı məktəblilər üçün /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı:
Gənclik, 1974. – 12 s.

35.Quşlar və dəniz heyvanları: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik. 1974. – 12 s.

36.Meşə heyvanları: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik, 1974. – 12 s.

Pyerro Şarl

37.Abbat Monon Lesko. – Bakı, 1972.- 184 s.

38.Büllur başmaq: nağıl /T.e.: H.Xalidə. – Bakı: Gənclik, 1978. – 22 s.

39.Çəkməli pişik. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 16 s.

40.Qırmızı papaq. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1946. – 16 s.

41.Qırmızı papaq. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 16 s.

42.Sehrli nağıllar. – Bakı: Gənclik, 1988. – 79 s.

Kitabın içindəkilər: Qırmızı papaq; Yatmış gözəl; Güllücə; çəkməli pişik; Cırtdan

43.Sehrli nağıllar /T.e.: Gündüz Abbasov, Gülşən Həsənzadə //Nağıllar. – Bakı: Gənclik, 1985. – S.229-261 - /DUƏK C.16/.

Rable F.

44.Qarqantuqa və pantaqruel /T.e.: Əhməd Cəmil. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 352 s.

45.Qarqantuqa və pantaqruel /T.e.: Əhməd Cavad. – Bakı: Öndər, 2005. – 303 s. - /DƏ/

46.Qarqantua və pantaqruel. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 206 s.- /DƏ/

Remi Jak

47.Əgər bütün dünyanın oğlanları. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 168 s.

Riffo Madlen

48.Nikolun komandası: Hekayə /T.e.: G.Həsənzadə //Əgər bütün dünyaının uşaqları (Xarici ölkə yazıçılarının hekyələri). – Bakı: Azərnəşr, 1965. – S.180-186.

49.O dünyadan reportaj //Azərbaycan pionerii. – 1960. – 13 dekabr.

Sent Ekzüperi Antuan

50.Seçilmiş əsərləri /T.e.: Cəfər Bağırov. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 263 s. - /DƏ/

51.Adamların planeti /T.e.:  C.Bağır.-Bakı: Azərnəşr, 1968.-334s.

Kitabın içindəkilər: Adamların planeti; Balaca şahzadə; Hərbi təyyarəçi.

52.Adamların planeti. Hərbi təyyarəçi. Balaca şahzadə /T.e.: Cəfər Bağır. - //Alfons Dode. Antuan de Sent-Ekzüperi. – Bakı: Öndər, 2005. – S.115-444.

53.Balaca şahzadə. Bakı, “Əbilov, Zeynalov və oğulları” nəşriyyatı, 2001.

 Kitabın içindəkilər: Adamların planeti; Balaca şahzadə; Hərbi təyyarəçi.

54.      Balaca şahzadə /T.e.: C.Bağır //Kuper C., Sent-EkzüperiA., Lindqren A.,  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. –  649 s. /DUƏDK.C.36/

55.      Bir səhər: Novella /T.e.: Y.Səmədoğlu //Azərbaycan. – 1964. - №6. – S.77.

Simenon Jorj

56.Meqrenin qəlyanı: Povest //Azərbaycan pioneri. – 1964. – 3 yanvar.

Stendal A.B.

57.  Skandinav dastanları. (Uşaqlar üçün). – Bakı, 1973.- 254 s.

Ver Mari Luiza

58. Peretin nağılları. (Məktəblilər üçün) /T.e.: Hamlet Qocayev. – Bakı,1973.- 75 s.

Kitabın içindəkilər: Balaca toxum; Qızçiçəyi; Qəşəng lalə; Yarpaqların mübahisəsi; Üç göbələiyn sərgüzəşti; Xırdaca alma; Yolda; Pırpızağın əhvalatı; Üç yaşlı mənənə; Bülbül oxuyanda və b.

Vern Jül

59.Arxipelaq alovlanır; Klodius Bombarnak /T.e.: Ə.Ağayev //Vern Jül. Arxipelaq alovlanır. - Bakı Gənclik, 1969. – 445 s

60. Arxipelaq alovlanir/T.e.:  Ə.Ağayev. - Bakı: Gənclik,1989. -352s 

61.Arxipelaq alovlanır. Klodius Bombarnak: Romanlar /T.e.: Əkbər Ağayev.- Bakı: Gənclik, 1989. – 352 s. (Macəra və fantastika kitabxanası. C.3)

62. Gizli ada. 1-ci hissə /T.e.: I.Nəfisi, Red.: Ə.Cavad. -Bakı: Azərnəşr, 1936. -358s. -16 sm.- 5000 n. -

63.Gizli ada. 2-ci hissə /T.e.: Z.Abdullayev /Red.: Ə.Cavad. - Bakı: Azərnəşr,1936. -380s. 

64.İyirmi min lye su altında – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 360 s.- /DƏ/

65.      Kapitan Qrantin uşaqlari: Roman /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr,1948. –  677 s.

66.Kapitan Qrantin uşaqlari: Roman /T.e. Cabbar Məcnunbəyov. – Bakı: Yazıçı, 1978. – 596 s. – 20 sm. – 40 000 n.  

67.Kapitan Qrantin uşaqlari: Roman. T.e. Cabbar Məcnunbəyov. Son söz O.Makarovun.  – Bakı: Gənclik, 1986. –530 s. – 20 sm. – /DUƏK . C.26/.

68.      Kapitan Qrantin uşaqlari: Roman /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov. Son söz. O. Makarovun.– Bakı: Gənclik,1987. –  530 s.

69.      Kapitan Qrantın uşaqları /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov. – Bakı: Öndər, 2004. – 552 s. - /DƏ/

*                    *                     *

70.Aya inanan oğlan: Müasir fransız şairlərinin uşaq şerləri. – Bakı,1972. - 24 s.

71.Balaca xəstə /T.e.: Seyfulla Cəfərov//Yeni həyat. – 1963. 30 oktyabr.

72.Keşiş və quraqlıq: Nağıl /T.e..: Ş.Ağayeva //Azərbaycan qadını. – 1993. - №12. s.14

73.Kəndli və hakim; İki ziyankar : Fransız xalq nağılları //Göyərçin. – 1975. - №12. – s.7-8.

74.Kirpi necə iynəli oldu: Fransız nağılı //Kənd həyatı. – 1976. - №5. – s.45.

75.Kiçik hekayələr /T.e.: Əsgər Sərkaroğlu //Elm və həyat. – 1969. - №10. – s.26-27.

76.Satira və yumor /T.e.: Hamlet Qocayev //Azərbaycan pionerii. – 1964. – 3 yanvar.bad Rəhimov //Kənd həyatı. – 1973. - №5. – s.46.