İNGİLİS  UŞAQ ƏDƏBİYYATINDAN TƏRCÜMƏLƏR

 

Barri C.  

 1. Piter Pen və Vendi:   Nağıl-povest /T.e.: Ə.Əhmədova.  –Bakı: Gənclik.- 1970.- 155 s.

Bayron Corc Qordon

 1. Şərq poemaları. Gavur. Abdos gəlini. Korinfin mühasirəsi /T.e.: İ.Rəhimov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 197 s.

Bisset Donald

 1. Mirandanın səyahəti /İngiliscədən t.e.: Dilşad Məlikova //Göyərçin. – 1973. - №5. – S.11-12.

Çarlz Nyumen

4.            Barni Brügen və dostları: hekayə /T.e.: N.Hüseynova. – Bakı: Gənclik, 1987. – 12 s.

Defo Daniel  

 1. Dənizçi Robinzon kruzonun qəribə sərgüzəştləri /T.e.: Əkbər Ağayev , - Bakı: Azərnəşr. 1948. – 480 s.

 2. Məşhur ingilis Robinzonun hekayəsi /T.e.: Abdulla Şaiq. – Bakı: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1909. – 78 s.

 3. Robinzon Kruzonun həyat və sərgüzəştləri /T.e.: Ə.Ağayev, M.Tahirli. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948. – 229 s.

 4. Robinzon Kruzonun həyat və sərgüzəştləri /T.e.: Ə.Ağaye. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958. –402 s.

 5. Robinzon Kruzo /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayev /Red.: R.Salamova. – Bakı: Gənclik, 1979. - 480 s.

 6. Robinzon Kruzo /Ruscadan t.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Öndər. 2004. – 464 s. -/DUƏK/

 7. Robinzon Kruzo /T.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – 408 s. - /DƏ/

 8. Robinzon Kruzonun macəraları /T.e.: Əkbər Ağayev //Defo D., Rodari C. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987.– S.18-290. - /DUƏK. C.28/.

Denis D. Qrey

 1. Fillər məktəbi /İngiliscədən t.e.: Z.Əhmədov, F.Qədimov //Azərbaycan təbiəti: elmi-metodiki məcmuə. – 1979. - №18. – S. 30-32

Dikkens Çarlz  

 1. Böyük ümidlər: Romandan parça /T.e.: Əsəd Zeynalov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955. – 38 s.

 2. Oliver Tvistin macəraları /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayevin. – Bakı: Gənclik, 1977.- 496 s

 3. Oliver Tvistin macəraları /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayevin. – Bakı: Gənclik, 1986. -   484 s.  - /DUƏK.C..20/

 4. Oliver Tvistin macəraları /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayev. – Bakı: Yazıçı, 1988.-   432 s. /DƏK.C.58/ 

 5. Oliver Tvistin macəraları /T.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – 456 s. - /DƏ/

 6. Pip («Böyük ümidəl» romanından parça) /T.e.: Ə.Zeynalov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955. – 40 s.

 7. Sehirli nağıl: Yeddi yaşlı Miss Alisa Reynborun yazdığı: Kiçik yaşlı məktəblilər üçün. /T.e.: T.Ələkbərov. – Bakı: Gənclik, 1988. – 31 s.

Erl Silviya

 1. Mehriban balinalar /İngiliscədən t.e.: Zahid Əhmədov //Azərbaycan təbiəti: Elmi-metodiki məcmuə. – 1981. - №5. – S.30-33.

Fast Hovard

 1. Toni və sehrli qapı /T.e.: H.Qasımzadə. – Bakə: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 96 s.

Keroll Luis (Çarlz Lütvic Doçson)

 1. Alisa möcüzələr ölkəsində: Məktəblilər üçün. – Bakı: Gənclik, 1974. – 124 s.

 2. Alisa möcüzələr ölkəsində. – Bakı: Gənclik, 1986. – 524 s./DUƏK. C. 21/. 

 3. Alisa möcüzələr ölkəsində /T.e.: Aydın İbrahimov //Lüis Keroll. Redyard Kiplinq. Joze Qomes Ferreyra. Seçilmiş əsərləri.- Bakı: Öndər. – 2005. –    S.25-104. -/DUƏ/

Kiplinq Rudyard

 1. Əgər: Şer/T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s.290-291.

27.        Əgər /T.e.: Sabir Mustafayev //Bağban: Toplu. – Bakı: Gənclik, 1990. – s. 8-10.

28.        Əgər… /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 343-344.

29.        Əgər…/İngiliscədən t.e.: M.Mədətova //Xəzər-Xəbər. – 2000. – №83. – S.1-3

30.        Lispet: Hekayə /T.e.: Y.İmanova //Dönüş. – 1976. – 28 sentyabr.

31.        Mauqli /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr,  1939. – 116 s.

32.        Mauqli /T.e: Mustafa Əfəndiyev  //Lüis Keroll. Redyard Kiplinq. Joze Qomes Ferreyra.- Bakı Öndər. – 2005. – s. 113-300. -/DUƏ/

33.        Mauqli /T.e.: Mustafa Əfəndiyev. – Bakı: Altun kitab, 2006. – 112 s.

34.        Nağıllar /T.e. Ş.Mirbağırova. – Bakı: Gənclik, 1974. – 157 s.

 Kitabın içindəkilər:  Balinanın boğazı nə üçün dardır; Dəvənin belindəki donqarı; Hörkücü necə əmələ gəlib; Kərkədanın dərisi niyə kələ-kötürdür; Fil balası; Zireh daşıyanların yaranması; İlk məktub; Özbaşına gəzən pişik; Ayağını yerə döəyən pərvanə; Rikki, Tiki-Tavi

 Qey Con

35.         Çoban iti və canavar: təmsi //T.e.: M.Nəbiyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 7 avqust.

Qrinvud C.

36.        Balaca səfil /T.e.: N.Babayev. – Bakı: Gənclik, 1969. – 156 s.

Rid Mayn

37.        Başsız atlı: Roman /T.e.C.Məcnunbəyov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 439 s.

38.        Başsız atlı: Roman /T.e.C.Məcnunbəyov. – Bakı: Azərnəşr, 1977. – 402 s.

39.        Başsız atlı /T.e. C.Məcnunbəyov //Rid M., Stivenson R. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1983. – 527 s.  /DUƏK. C.6 /

40.        Başsız atlı /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 328 s.

41.        Başsız atlı /T.e.: C.Məcnunbəyov /Red.: R.İsmayılov – Bakı: Altun kitab, 2007. – 112s.

Stivenson Robert Lyuis

42.        Dəfinələr adası: Roman /T.e. Ə.Babayeva//Rid M., Stivenson R. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1983. – 527 s.  /DUƏK. C.6 /

43.        Dəfinələr adası: Roman /T.e. Ə.Babayeva. – Bakı: Gənclik, 1974. – 216 s.

44.        Dəfinələr adası: Roman /T.e.: Ələviyyə Babayeva. – Bakı: Öndər, 2004. – 216 s. - /DƏ/

Svift Conatan, Raspe E.

45.        Qulliverin səyahət /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950. – 369 s.

46.        Qulliverin səyahət /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – 369 s.

47.        Qulliverin səyahət /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə //Svift Conatan, Raspe E. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gəncdik, 1983. – 406 s. /DUƏK.C.5/

48.        Qulliverin səyahəti /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə //Bakı: Öndər, 2004. – 344s.- /DUƏK/

Uells Herbert

49.        Görünməz adam: Roman /T.e.: Nigar Rəfibəyli. – Bakı: Gənclik, 1979. – 147 s.

50.        Coysa məktub //Azərbaycan. – 1983. - №5. – S.176

51.        Meşədə dəfinə: Hekayə /T.e.: Kəmaləddin Nağıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.190-198.

*             *        *

52.        Başsız qadın: Britaniya xalqlarının nağılları /T.e.: Şahin Xəlilli. – Bakı: Gənclik, 1989. – 318 s.

53.        Beş qardaş. İngilis xalq nağılları /T.e.:  S.İmanova, A.Abbasov. – Bakı: Gənclik, 1982. – 60 s.

54.        Britaniya adalarının xalq nağılları T.e.: Şahin Xəllilli, Yusif Səfəroğlu. – Bakı: Öndər, 2005. – 375s.

Kitabın içindəkilər: İngiltərə mərkzəi qraflıqlarının nağılları; Şotlandiya nağılları; Qərb ölkəsi nağılları; Cənub-Şərqi İngiltərə nağılları;  Uels nağılları; Şərqi İngiltərə nağılları4 Lankaşir nağılları; Vorkşir və linkoşir nağılları; Şimal-Şərqi İngiltərə nağılları; İrlandiya nağılları; Men adası nağılları; Qaraçı nağılları.

55.        İngilis xalq mahnılıarı: Balaca çoban qız; Məzəli it; Nəğmə; Sindi; Hər şey bahadır; Şenəndo; Mənim təşkilatım; Xor; Dağlarda ev; Mən yoldayam; Mənim körpəm; Qar yağır; Çobanaldadan quşu;   Mənim kölgəm; Balaca uşaq; Ördək; Ad günündə; Balaca qız; Uşaqlara; Merinin quzusu //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 11-24.

56.        İngiltərə mərkəzi qraflıqlarının nağılları: //Britaniya aldalarının xalq nağılları . – Bakı:Öndər, 2005. – S. 10-136.-/DUƏK/

Kitabın içindəkilər: Cıqqıldayan qurbağa; Yeyəndə ortaq qardaş; Qottemli müdriklər; Tək ağaclı təpədə məskən salmış mələklər;         Ruhlar     və duzqabı; Xoşbəxtliyini axtaran Cek; Siçan və pişik; Ağaların ağası; Adəmin oğlu; Üç donuz balasının nağılı; Sağsağan yuvası; Kəkilli fərə; Svoffomlu xırdavatçı;  Səfehin səs-küyü; Hilton şeytanı; Cek və lobya tağı; Üç ayı haqqında nağıl; Qarı və donuz balası; Bu, mən özüməmə; Pişiklərin şahı; Üç dilək; Ağca siçan və qaraca siçan; Tənbəl Cek; Mister Miakka; Herafterdis; Uzunqulaq, massa və çubuq; Balıq və üzük; Mister Vİneqar; Kənterberi şahzadəsi; Mister Foks; Qəribə onaq; Adamcığaz; Cek Hannaford; Tamleyn; Conni Qlouk; Keyt Krəkənats; Kral Con və Kənterberi keşişi; Göydəki ulduzlar; Peyğəmbər Qobborn; Hikmətli buzov; Nik Not Notinq; Tom Hikatrift /T.e.: Şahin Xəllilli, Yusif Səfəroğlu

57.        İngilis nağılları /T.e.: Ş.Xəlilov, Z.Bayramov //Dünya xalqlarının nağılları. – Bakı: Gənclik, 1990. – s.28-100. - /DUƏK. C.48/

Robin Qud /İngiliscədən t.e.: Nigar Almədətova. – Bakı: Adiloğlu, 2006. – 46 s.