İran ədəbiyyatı üzrə

 

I.  NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

1.      Cahangirov T. İran dövri mətbuatında Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. – Bakı, 1968.

2.      Dadaşova U. Müasir iran şairi Əhməd Şamlı. – Bakı, 1975.

3.      Əliyev Rüstəm. Sədinin «Gülüstan»ı – Bakı, 1965.

4.      Əlizadə N.M. Bozorg Ələvinin nəsri. -  Bakı, 1973. 

5.      Hikmət R.A. İran  inqilabi poeziyasının qaynaqları (İbn Yəmin) – Bakı, 1967

6.      Hüseynov B. Mütərəqqi fars poeziyasında sovet mövzusu – Bakı, 1962.

7.      Xanegahi Əziz. Hacı Kumaninin «Humay və Humayun» poeması ( Müqayisəli tədqiqat  təcrübəsi). – Bakı, 1983.

8.      Kəndli Qafar. İran Azərbaycanında demokratik ədəbiyyatın inkişaf yolu. – Bakı. 1952.

9.      Qurbanov Q. Fars mənəbələri XIV –XV əsr türkmən şairləri haqqında. –Bakı, 1974.

 

II. DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

 

10.   Əliyev Sabir. Hindistanda farsdilli ədəbiyyatın təşəkkülü və inkişafı ((XI-XIV əsrlər) /rus dilində/ - Moskva, 1974.

11.  Əizadə Mübariz. İran demokratik ədəbiyyatının inkişafına Azərbaycan ədəbiyyatının təsiri – Bakı, 1968.

12.  Əlizadə Nüşabə.  XX əsr Azərbaycan-İran ədəbi əlaqələrində poetik tərcümələr. – Bakı, 2002.

13.  Quliyeva Bilqeyis. Hacı Kumaninin «Humay və Humayun» poeması ( Müqayisəli tədqiqat  təcrübəsi). – Bakı, 2003.