İngilis ədəbiyyatı üzrə

I.  NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

 

1.     Ağayeva Könül. Edqar Allan Ponun novatorluğu.- Bakı, 1999.

2.     Bədəlbəyli Ülfət Şekspir Azərbaycan ədəbiyyatşunaslığında – Bakı, 1982.

3.     Dadaşova İradə. Semüel Bekket və Ejen İoneskonun «Antidramlarında» - Bakı, 2001.

4.     Əliyeva Aygün. Jek Lindseyin nəsrində tarixilik və müasirlik.- Bakı, 2001.

5.     Əliyeva Hökumə. Şekspir Azərbaycan ədəbiyyatında. - Bakı, 1966.

6.     Əliyeva Lalə. İngilis ədəbiyyatında  detektiv janrının formalaşması  prosesi (Aqata Kristinin yaradıcılığı əsasında).-Bakı, 2001.

7.     Əliyeva Leyli. Fizuli İngilis ədəbiyyatşünaslığında.- Bakı, 1978

8.     Əliyeva Pakizə. Uilyam Bleyk yaradıcılığında məhəbbət konsepsiyası – Bakı, 2006.

9.     Gərayzadə Ellada.  «Bayroniana»nın Azərbaycanda yaranması və inkişaf tarixi. – Bakı. 2001.

10.  Gərayzadə Məlahət. Obrazların transformasiya problemi və Jon Faulzun yaradıcılığı («Sehrbaz» və Mantissa» əsərləri əsasında) – Bakı. 2006.

11.  Ğül Muhammet Mustafa Musa oğlu. İnğilis mənbələrində XVI əsr türkdilli ədəbiyyat. – Bakı. 2007.

12.  Həsənov Oqtay. Şekspir faciələrinin Azərbaycan dilinə tərcümələri.-Bakı, 1986.

13.  Hüseynov V.  İngilis tədqiqatçıları Azərbaycan sovet ədəbiyyatı haqqında. – bakı, 1966.

14.  Hüseynova Ətrabə. XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilisdilli mənbələrdə dəyərləndirilməsi prinsipləri – Bakı, 2006.

15.  Xəlilov Şahin. Jeyms Oldric yaradıcılığında Azərbaycan – Bakı, 1978.

16.  İbrahimova Lalə. İngilis romantik poeziyası və Şərq. – Bakı, 1990.

17.  İbrahimova Nigar. Jorc Qordon bayron və Azərbaycan ədəbiyyatı – Bakı, 1996.

18.  İbrahimova Safura. «Dədə Qorqud» dastanının ingilis dilinə tərcüməsi və tədqiqi. – Bakı. 2002.

19.  İsgəndərova Nigar. Əhməd Javad V.Şekspirin tərcüməçiçi kimi.- Bakı. 1999.

20.  İsmayılova Aybəniz. Jon Faulzun romanlarının poetikası – Bakı, 1999.

21.  İsmayılova Elmira. Azərbaycan ədəbiyatı ingilis dilində.- Bakı. 1969.

22.  Kazımova Aytən. Nizaminin «Sirlər xəzinəsi» Q.H.Darab tərəfindən ingilis dilinə tərcüməsi.-Bakı, 1982.

23.  Kazıyeva Tahirə. Azəraycan-ingilis ədəbi əlaqələri. – Bakı, 1983.

24.  Quliyev Fikrət. Nizaminin «Leyli və Məcnun» əsərinin ingilis dilinə tərcüməsi və öyrənilməsi problemləri. – Bakı, 1978.

25.  Quliyev Həsən. Demon Styuartın  yaradıcılığı  (ingiltərənin müstəmləkəçilik əleyhinə ədəbiyyatınını problemləri) – Bakı, 1969.

26.  Mehdiyeva İlahə. J.Bayronun ədəbi obrazlarının milli özünüifadəsi – Bakı, 2003.

27.  Məmmədova Əzizə. Bernard Şounun pyeslərində müsbət qəhrəman problemi – Bakı, 2002.

28.  Məmmədova Xəyalə XX əsr ingilis və Azərbaycan ədəbiyyatında «yeni dalğa» (Harold Pinte rvə Maqsud, Rüstəm İbrahimbəyov) – Bakı. 2008.

29.  Məmmədova Ülkər. Stiven Kinqin yaradıcılığında reallıq və fantastika.- Bakı, 1999.

30.  Ömərova Gülsərən. İngilis və Azərbaycan ədəbiyyatında sosial mühit və insan problemi (U.Tekkerey və J.Məmmədquluzadənin əsərləri əsasında)-  Bakı, 2007.

31.  Rzayev Ənvər. İngilis poeziyasının Azərbaycan dioinə tərcüməsi məsələləri. – Bakı, 1969.

32.  Rzayeva Reyhan. Şellinin inqilabi romantikası: digər romantiklərə oxşar və fərqli cəhətləri – Bakı, 2005.

33.  Salmanova İmperial. Nizami haqqında ingilis mənbələri və Nizami irsi ingilis dilində.-Bakı. 1969.

34.  Səmədov Elxan. İngilis ədəbiyyatı Azərbaycanda (ingilis ədəbiyyatının Azərbaycanda öyrənilməsinin istiqamətləri və mərhələləşdirilməsi problemi).- Bakı, 1995.

35.  Süleymanova Nigar. XX əsr ingilis və Azərbaycan ədəbiyyatında «kütlə və hakimiyyət» romanının tipoloji uyğunluqları (O.Haksli, J.Oruell-Y.Səmədoğlu) – Bakı, 2008.

36.  Vəliyeva Nərgiz.  Jonatan Sviftin  satiraları –varlığın mənasının axtarışı – Bakı. 2004.

37.  Vəliyeva Nərminə. XIX  əsr Böyük Britaniya və ABŞ nəsrində maarifçi mühit və şəxsiyyət problemi.-Bakı, 2000.

38.  Zeynalova Sevinc.Klassik ingilis ədəbiyyatında portret problemi (J.Çoser, V.Şekspir və J.Qolsuorsi yaradıcılığı əsasında) – Bakı, 1998.

39.  Zülfüqarova Fərqanə. XX əsrin birinci yarısında qərbi Avropa  ədəbiyyatında insan konsepsiyası (Virginiya Vulfun yaradıcılığı əsasında) – Bakı, 2000.

 

II.    DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

 

40.  Həsənova Nərmin. İngilis ədəbiyyatı və Şərq (X1X əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri) – Bakı, 2007.

41.  Xəlilov Şahin. Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələrinin inkişaf mərhələləri.-Bakı, 1998.

42.  Nağıyeva Şəhla. Poetik tərcümədə obrazlar sisteminin verilməsi üsulları (Azərbaycan və ingilis poeziyalarının tərcüməsində adekvatlığın saxlanması)». –  Bakı, 2007.