Rus ədəbiyyatı üzrə

I.  NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

1.            Abbasov Ş. N.Polevoyun « Московский телеграф» jurnalında şərq tematikası (rus dilində) – Bakı, 1979.

2.         Adıgözəlov Hüseyn. «Литературный Азербайджан» jurnalında rus-azərbaycan ədəbi əlaqələri problemi- Bakı,2005.

3.         Ağakərimov İslam. Demyan Bednı və Azərbaycan /rus dilində/ - Bakı,1986.

4.         Ağalarova Xədicə. A.P.Çexov və Ə.B.Haqverdiyevin nəsri- Bakı,1963.

5.         Ağayeva İ. N.V.Qoqolun «Dikanka yaxınlığında xutor axşamları» və «Mirqorod» əsərlərində  subyektiv və obyektivliyin müqayiəssəi /rus dilində/ – Bakı, 1971.

6.         Axundov Aş Rus ədəbiyyatı Azərbaycan tənqidində. – Bakı,1970.

7.         Alməmmədov Alməmməd. Maksim Qorki və Azərbaycan ədəbiyyatı – Bakı,1962.

8.         Baxşıyeva Fidan. V.A.Qordlevski rus bədii nəsrinin  türkiyə türkcəsinə tərcüməsi haqqında – Bakı,2003.

9.         Baxşıyeva Vəfa. İnsan və həyatın dəyərləndirilməsində estetik və etik kriteriyalar (İ.A.Bunin və A.P.Çexovun nəsr əsərləri əsasında) (rus dilində) – Bakı,2003.

10.        Bayramova Aysel. XX əsr rus poeziyasında sonet janrı –  Bakı,2006.

11.        Bayramova Sevinc. R.Muzilin «Xüsusiyyətsiz adam» romanında «cəmiyyət və insan konsepsiyası» - Bakı, 2002.

12.        Cabbarov Andrey. N.A.Nekrasovun poemalarında mənəvi-dini ideal –  Bakı,2003.

13.        Calalova Sevar. Ə.Haqverdiyevin aəsri rus tərcümələrində – Bakı,2007.

14.        Cəfərov Telman. M.Y.Lermantovun nəsri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında və tərcüməsində – Bakı,1989.

15.        Cəfərova Validə. Nekrasov və Azərbaycan ədəbiyyatı. – Bakı,1982.

16.        Cəlilova Fərəh. Türk və slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi (Azərbaycan və rus eposlarında).- Baki, 2003.

17.        Əfəndiyeva Aytən. XIX – XX əsrin əvvəllərində rus dilində çap olunmuş Azərbaycan nağıllırı- Bakı, 1998.

18.        Əhmədova M. S.Pleşeyevin nəsri – Bakı,1972.

19.        Ələsgərova Afaq. Kuprin A.İ. və Şərq – Bakı,1997.

20.        Əliyeva Leyla. Rus naturalizmi və P.D.Bobırıkinin «Kitayqorod» romanı / rus dilində  - 2003.

21.        Əliyeva Tamilla. Atalar sözünün rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə prinsipləri- Bakı,1983.

22.        Əliyeva Zoya. Azərbaycanda A.S.Puşkinin nəsrinin  dərk olunması – Bakı,1988.

23.        Əsədullayev Seyfulla. F.Qladkovun «Sement» romanı –  1960.

24.        Əsgərov Füzuli. Rus-bədii uşaq nəsrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri- Bakı,1988.

25.        Əzimov C. Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin əsas prinsipləri.- 1958.

26.        Gərayzadə Liliya. Sergey Vasilyev və Azərbaycan ədəbiyyatı- 1984.

27.        Həsənov Kamal. N.S.Tixonov və Azərbaycan ədəbiyyatı – Bakı,1977.

28.        Həsənova Samirə. Azərbaycan və rus ədəbiyyatında sentimentalizm (N.M.Karamzin və İ.Qutqaşınlınını yaradıcılıms əsasında- Bakı, 2004.

29.        Hümbətova Dürdanə. XX əsrin son rübündə  rus yazıçılarının yaradıcılığında dini-mifoloji motivlər/rus dilində –2003.

30.        Hüseynov Nəriman. Maksim Qorki Azərbaycan dilində -  1969.

31.        Xudiyeva Sevinc. Rus nəsrində psixologizm və onun Azərbaycan tərcümələrində verilməsi problemi. (M.Y.Lermantoiun «Zəmanəmizin qəhrəmanı» romanı və L.N.Tolstoyun «Kazaklar»və «Hacı Murad» povestlərinin tərcümələri əsasında) – Bakı, 2006.

32.        İbrahimova Telli. N.V.Qoqolun əsərlərinin Azərbaycanda tərcüməsi və tədqiqi problemləri /rus dilində – 2000.

33.        İsayev A. N.Q.Çernışevski və Şərq – 1979.

34.        İsgəndərov Mustafa. Azərb-rus ədəbi əlaqələrinin inkişafında bədii tərcümənin rolu. – 1977.

35.        İsmayılova Sevda. L.N.Tolstoyun yaradıcılığında islam mədəniyyəti /rus dilində – 1997.

36.        İsrafilova Aynur.Anna Axmatova və Şərq –  Bakı, 2006.

37.        Kərimov Eldar. Saltıkov Şedirinin satiralarının Azərbaycan dilinə təcüməsinin bədii xüsusiyyətləri – Bakı,1985.

38.        Qarabağli Zenfira. Bədii tərcümə  milli ədəbiyyatların qarşılıqlı  zənginləşməsi faktoru kimi (N.A.Nekrasovun poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcümələri  əsasında)- Bakı, 1984.

39.        Qəniyeva Ziba. Maksim Qorkinin publisistikası- 1958.

40.        Qocayev M.K. A.Qriqoryevin estetikasında ideal problemi – 1975.

41.        Qurbanov Şıxəli. A. S.Puşkin və Azərbaycan poeziyası – 1954.

42.        Mehdiyeva Məhəbbət. Krılovun Azərbaycan dilinə tərcüməsi – 1970.

43.        Məcidova Günay. XIX əsr rus ədəbiyyatında Quran motivləri –

44.        Məmmədov Murtuz. Maksim Qorki və Azərbaycan dramaturgiyası – Bakı,2003.

45.        Məmmədov Mübariz. Rus sovet tarixi romanında xalq hərəkatınını təsviri (S.Razin, S.Zlobin, V.Şukşin) – 1986.

46.        Məmmədova Pərvanə. Sergey Yesenin əsərlərinin Azərbaycanca tərcüməsi və tədqiqi – Bakı, 1995.

47.        Məmmədova Svetlana. Vladimir Qafarov aşıq poeziyasının tərcüməçisi kimi – Bakı,2000.

48.        Mustafayeva Yasəmən. F.M.Dostoyevski yaradıcılığı azərbaycan tədqiqatlarında və tərcümələrində – Bakı, 2003.

49.        Nəcəfəliyeva Günel. XX əsr rus ədəbiyyatında «şəhər» konsepti – Bakı,2006.

50.         Novruzova Afaq. A.S.Puşkin lirikası Azərbaycan tərcümələrində – Bakı,1998.

51.        Nuriyev Sədi. F.M.Dostoyevskinin «Dvolynik»inin poetikası – 1983.

52.        Rəhimova Elza. A.S.Puşkin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında -  1977.

53.        Roşal A.A. R.F.Pisemskinin erkən yaradıcılığı – 1948.

54.        Rzalı Vüsalə. XX əsr rus nəsrində bədii formalar axtarışı (V.P.Katayevin yaradıcılığı əsasında) – Bakı, 2005.

55.        Sadıqova Sevinc. Y.Zamyatının «Biz» roman-antiutoriyasının janr xüsusiyyətləri  - 1996.

56.        Səmədov L.Q. M.Y.Lermantovun əsərləri Azərbaycan dilində – 1966.

57.        Sultanova Xanım. XIX əsr rus yazıçılarının əsərlərində Şərq qadınının bədii obrazı – Bakı,2008.

58.        Tağıyeva Mahrux. F.M.Dostoyevskinin romanında xarakter problemi (rus dilində) – 1997.

59.        Tretyakova A.M. Baklanovun yaradıcılığında müharibə mövzusu – 1979.

60.        Vəlixanova Nərmin. Dramaturq Leonovun sənətkarlığı.- 1986.

61.        Vidadova Vüsalə. 1970-1990-cı illər rus nəsrində şərq motivləri – Bakı,2005.

62.        Yusifova Nigar. V.Q.Korolnenko yaradıcılığında şəxsiyyətin yaranması və təşəkkülü /rus dilində –Bakı,2002.

 

II. DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

 

63.        Hacıyev Aqil. XIX əsrin birinci yarısı rus ədəbiyyatı və Şərq – 1978.

64.        İmaməliyeva Leyla. Rus və Azərbaycan ədəbiyyatlarında hekayə janrının tipologiyası (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri)- Bakı,2006.

65.        Kazımov Kamran. N.S.Tixov və Şərq – Bakı, 2003.

66.        Qocayev Məmməd. Dostoyevskinin yaradıcılığında xarakter konsepsiyası – Bakı, 1983.

67.        Quliyeva Rəhilə. XIX əsrin sonu xx əsrin əvvəllərində rus və dünya ədəbiyyatında hekayə problemi və A.P.Çexovun realizmi – Bakı,1983.

68.        Məmmədova Svetlana. Orijinalın və tərcümənin müqayisəli poetikası (Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi materialları əsasında) – Bakı,2006.

69.        Rzayev Fikrət. L.N.Tosltoyun nəsrinin Azərbaycan dilinə tərcümə problemləri – Bakı,2008.

70.         Roşal A. Pisemski və 60-cı illərin ədəbi-ictimai mübarizə si  – Bakı, 1973.