Tərcümə problemləri üzrə

I. NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

 1. Babayev Oqtay. Azərbaycan nəsrinin rus dilinə tərcüməsinin bəzi xüsusiyyətləri – Bakı, 1972.

 2. Babayeva Nazli. Azərbaycan poeziyasının milli xüsusiyyətləri və tərcümə problemləri (1960-1980) –  Bakı, 1978.

 3. Baxşəliyev Muxtar. Azərbaycan poeziyasının erməni dilinə tərcüməsi tarixindən (1925-1965-ci illər) – Bakı,1976.

 4. Baxşıyeva Fidan. V.A.Qordlevski rus bədii nəsrinin  Türkiyə türkcəsinə tərcüməsi haqqında. - Bakı, 2003.

 5. Baxşıyeva Nigar. Məhəmməd Əsəd bəyin alman dilindən tərcümə olunmuş əsərlərində Şərq realilərinin transformasiuası. – Bakı, 2007.

 6. Calalova Sevər. Ə.Haqverdiyevin əsərləri rus tərcümələrində- Bakı,2007.

 7. Cəmşidov Cəmşid. Nizami yaradıcılığının İtaliyada tədqiqi və tərcüməsi- Bakı,1980.

 8. Ələkbərova Sevda. Azərbaycan milli koloritinin tərcümədə verilməsi yolları (Azərbaycan dilindən fransız dilinə tərcümələr əsasında) – Bakı, 2002.

 9. Əliyeva Tamilla. Atalar sözünün rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə prinsipləri – Bakı,1983.

 10. Əsgərov Fikrət. Orijinaldan tərcümənin bəzi məsələləri.- Bakı,1970.

 11. Əzimov C. Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin əsas prinsipləri –Bakı,1958.

 12. Xəlilova Sevinc. Əziz Şərifin 1920-1950-ci illər tərcüməçilik fəaliyyəti – Bakı, 2000.

 13. Xudiyeva Mətanət. S.Vasilyevin poeziyası  Azərbaycan tərcümələrində (M.A Razi, Qabil, J.Novruz və b. tərəfindən edilmiş tərcüimələrin müqayisəldi təhlili) /rus dilində –  Bakı,2004.

 14. Qacarov M. Bədii tərcümə problemləri (rus dilinə tərcümə olunmuş Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı materialları əsasında)- Bakı, 1979.

 15. Qafarov V. Azərbaycan dilindən rus dilinə bədii tərcümə məsələləri – Bakı,1968.

 16. Qarabağlı Zenfira. Bədii tərcümə  milli ədəbiyyatların qarşılıqlı  zənginləşməsi faktoru kimi (N.A.Nekrasovun poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcümələri  əsasında) – Bakı,1984.

 17. Məmmədova Svetlana. Vladimir Qafarov aşıq poeziyasının tərcüməçisi kimi -  Bakı,2000.

 18. Muradəliyeva Nailə. Azərbaycan nəsrinin spesifik xüsusiyyətləri və  rus dilinə tərcümə prosesində onun təzahürü -   Bakı,1974.

 19. Musayev Vüqar. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatında satirik hekayələr və onların rus dilinə tərcümə xüsusiyyətləri – Bakı,2004.

 20. Nağıyeva Şəhla. Müasir Azərbaycan poeziyasının ingilis dilinə tərcüməsində milli koloritin saxlanılması –  Bakı,1997.

 21. Novruzov R. Tərcümə millətlərarası ədəbi ələaqə forması kimi – Bakı,1979.

 22. Rzayev Ənvər. İngilis poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcümə məsələləri – bakı,1969.

 23. Səmədov Elxan. İngilis ədəbiyyatı Azərbaycan dilində (ingilis ədəbiyyatının Azərbaycanda öyrənilməsinin istiqamətləri və mərhələləşdirilməsi problemi) – Bakı, 1995.

 24. Tanrıveren Müherrem. İngilis ədəbiyyatının türk dilinə tərcümə tarixi – Bakı,2006.

 25. Zamanov Ş. Azərbaycan dilindən fransız dilinə  bədii tərcümənin bəzi məsələlri – Bakı, 1973.

 26. Zeynalli Hüsniyyə. Tərcümədə müəllifin fərdi stivə əslərin əslinin obraz sisteminin saxlanması problemləri (l.Nötolstoyun «Sergey ata» və «Hacı Murad»  əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüm materialları  əsasında) / rus dilində – Bakı,2003.

 27. Zeynalov Əlipaşa. Müxtəlif dilli üslubların müqayisəli tədqiqi (Ukrayna bədii ədəbiyyatında – bakı,1974.

 

II. DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

 

 1.   Xəlilova Tamilla. Azərbaycan sovet nəsrinin rus dilinə tərcümə problemləri (1920-1975) –  Bakı,1980.

 2.  Hüseynova Səidə. Azərbaycan şairləri rus tərcüməsində (N.Rəfibəyli və M.Dilbazi) –   Bakı,1990.

 3. Kadıyeva Sevda. Sovet dövrü Azərbaycan dramaturgiyası rus tərcümələrində – Bakı,2007.

 4. Məmmədova Svetlana. Orijinalın və tərcümənin müqayisəli poetikası (Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi materialları əsasında) – Bakı,2006.

 5.   Nağıyev Möhsün. XV-XVI əsrlər Azərbaycan tərcümə ədəbiyyatı – Bakı,1994.

 6. Novruzov Rafiq. Bədii tərcümə və ədəbiyyatların qarşılıqlı  təsiri və zənginləşməsi problemləri – Bakı,1989.

 7. Rəhimov İsmixan. Azərbaycanda bədii tərcümənin inkişaf mərhələləri (dövrləşmə problemi) – Bakı,1985.

 8.  Sultanova Gültəkin. XIX əsr rus dramaturgiyasının Azərbaycan dilinə tərcümə problemləri – Bakı,1978.