Ərəb ədəbiyyatı üzrə

 I.  NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

1.            Abbasov Fazil. Müasir Suriya ədəbiyyatında roman janrının yaranması və inkişafı – Bakı, 2003.

2.            Ağayev Yusif. Ərəb-Azərbaycan intibah ədəbiyyatı əlaqələri. – Baki, 2000.

3.            Cəbrayilova Arzu. Uzri ərəb poeziyası – Bakı, 1997.

4.            Əfəndiyeva Nairə. Orta əsr ərəb ədəbiyyatında kələkbaz obrazı – Bakı, 1996.

5.            Əliyev Faiq. Azərbaycan-ərəb ədəbi əlaqələri (Misir, Suriya, Livan 1960-1980) – Bakı, 1983.

6.            Əlizadə Ə.A. Müasir Misir novellasının  inkişafı – Bakı,1967.

7.            Əzizəliyeva Bəsirə. Jibran Xəlil Jibranın yaradıcılığında Şərq-Qərb konsepsiya – Bakı, 1998.

8.            Əzizov E.Z. IX əsrin ərəb poeziyasında  Hürrəmilər hərəkatının  təsviri – Baki, 1974.

9.             Əzizova Fəridə. Azərbaycan – İraq ədəbi əlaqələri – Baki, 1967.

10.        Haciyeva Vüsalə. Səudiyyə Ərəbistanı ədəbiyyatında novella janrı – Bakı,1999.

11.        Həmidov İ.Y. İbn-Kuteybə Əd-Dinavari (828-889) həyatı, şubizmə «Ədəb»ə dair tədqiqatları  və ədəbi tənqid – Baki, 1970.

12.        İbrahimov Abbas. Xəridətül-əcaib və fəridətül-qəraib. – Bakı,2007.

13.        İbrahimov N. «İbn Battutanın səyahəti» orta asiya haqqında məlumat mənbəyi kimi (ədəbiabidənin öyrənilməsi, tərcüməsi və filoloji şərhlərin verilməsi) – Bakı,1975.

14.        İsmayılova Məryəm. İbn Bəzzaz Təvəkküli Ərdəbili və onun Sifunus-səfa əsəri. – Bakı, 1989.

15.        Qasımova Aida. Bədii Əz-Zaman Həmədani və ərəb ədəbiyyatında məqalə janrı   - Bakı,1985.

16.        Quliyeva Mahirə. Əs-Səkkanin Miftəhul-ulum əsərində bəzi nəzəri məsələlər. – Bakı,1983.

17.        Quluzadə V.M. Müasir Misir ədəbiyyatında roman janrının təşəkkülü – Bakı, 1967.

18.        Məmmədov Seyran. Jahizin ədəbi görüşləri («Əl-Bəyan va-t-təbyin» əsəri əsasında)

19.        Pişdər Əhəd. Müəlləqələr klassik ərəb poeziyasının möhtəşəm abidəsi kimi – Bakı,2001.

20.        Süleymanov Qurbanəli. Ərəb fonetikasında, teksikoqrafiyasında və orfoqrafiyasında həmzə – Bakı, 2004.

 

II.   DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

 

21.        Cəfərov Vilayət -  İraqda neoklassik poeziya – Bakı, 2003.

22.        Həmidov İmamverdi. Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin ərəb ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi problemləri.- Baki, 2009.

23.        İmanquliyeva Aida. Ərəb mühacir nəsrinin təşəkkülü və inkişaf tendensiyaları. – Bakı, 1983.

24.        Qənbərov Məmmədhəsən. Ərəb ədəbi-bədii qaynaqlarında türk mövzusu.- Bakı, 1999.

25.        Mahmudov M. Azərbaycanın ərəbdilli şairləri və ədibləri (VII-XII əsr). – Bakı,1969.