Alman ədəbiyyatı

 

Abdullazadə Nilufər           

 1. XX əsrin əvvəllərində sosial kataklizmlər və «Yalquzaq» romanında insan problemi // Elmi arxtarşılar. -2005. -XIV toplu. - S. 2.

Abdullayeva L.

 1. «Qərb-Şərq divanı» haqqında //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 17 may.

Ağayev A.İ.

 1. Qəzəl və rübai şeir nümunələrinin  alman ədəbiyyatında meydana gəlməsinə dair //M.F.Axundov ad. Rus dili və Ədəbiyyatı iNstitutunun Elmi əsərləri. Dil və ədəb. Ser. – 1975. - №4. – s.117-125.

 2. 19-20 əsr alman ədəbiyyatında Nizami süjetləri  //M.F.Axundov ad. Rus dili və Ədəbiyyatı iNstitutunun Elmi əsərləri. Dil və ədəb. Ser. – 1979. - №2. – s.42-46.

Ağayev Əkbər

 1. Böyük alman şairi (Henrix Heyne haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1956. – 16 fevral.

 2. Böyük inqilabçı şair (Henrix Heyne haqqında) //Azərbaycan qadını . – 1956. - №2. – s.20.

 3. Fridrix Şiller (Müqəddimə) //Şiller F. Qaçaqlar. – Bakı, 1960. – s.3-15.

 4. Fridrix Şiller (Vəfatının 150 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. -1955. - №5. – S.118-125.

 5. Germaniyada ədəbiyyat teoriyasının vəziyyəti //Vətən uğrunda. – 1942. - №2. – s.61-66.

 6. Höte Nizami haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. – 1940. – 26 may.

 7. Humanizmin carçısı (Tomas Mann-90) //Kommunist. – 1965. – 8 iyun.

 8. İohan Volfqanq Höte //Bakı. -1959. – 27 avqust.

 9. Qermaniyada ədəbiyyat teoriyasının vəziyyəti // Vətən uğurunda. -1942. - №2. – S.61-66

 10. Mübariz sənətkar (Anna Zegers haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 21 noyabr.

 11. Nizami və Şiller //Ədəbiyyat qəzeti. – 1940. – 22 iyun.

 12. Tarixi romanlar müəllifi (V.Skott haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 18 sentyabr

 13. Volter //Bakı. – 1958. – 29 may.

Axundov Ağamusa

 1. Heyne Azərbaycan dilində //Azərbaycan. – 1959. - №9. – s. 210-215.

Allahverdiyeva Tahirə

 1. İ.Kant fəlsəfə üçün nə etdi //FƏlsəfə və sosial-siaysi elmlər .- 2004. - №2-3. – s.24.

Arif Məmməd

 1. Heyne və faşizm //Vətən uğrunda. -1942. - №1. – S.46-50

 2. «Məkr və məhəbbət» (Şillerin eyniadlı əsərinin Azərbaycan səhnəsində tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 29 dekabr.

 3. Nə üçün faşizmin Heyneni görməyə gözü yoxdur . – Bakı, 1942. – 17 s.

Aslanov Aslan

 1. Şərq xalqlarının bədii yaradıcılığı Hegelin estetikasında //Azərbaycan. -1 970. – №12. – s. 197-202.

Aslanov Vaqif

 1. Alman şairi Martin Remane (Həyat və yaradıcılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 6 yanvar.

 2. Böyük şairin vətənində (M.Remore haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.-1974. – 22 iyun.

Azəri Sabir

 1. «Qurdlar arasında üsyan» (Alman yazıçısı B.Alitsin eyniadlı əsəri haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1967. – 15 iyul.

Averbax İ.

 1. Böyük dahi və kiçik meşşan (Götenin ölümünün 100 illiyi) //İnqilab və mədəniyyət. -1932. - №3-4. – S.33-36

Azəri Sabir, Mikayıloğlu F.

 1. Qurdlar arasında üsyan (Alman yazıçısı Bruno Apitsin eyniadlı romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 15 iyul.

Babayev Nurəddin

 1. Sülh və dostluq carçısı (Anna Zegers haqqında) //Şərq qapısı . – 1970. -19 noyabr

Bayatlı Vaqif

 1. «Qürbətdəki tək səssizcə ölmək» (Rayner Mariya Rilke haqqında)  //Xəzər. – 2006. - №4. – s.5-6

Bayramov A.

 1. Klassik irsimizdən. M.Ş.Vazeh alman mənbələrində. – Bakı: Elm. 1975. – 42 s.

Böll Henrix

 1. Nobel nitqi /Almancadan t.e.: Vilayət Hacıyev //Xəzər. – 2006. - №3. – S.19-20

Cəfər M.

 1. İohann Volfqanq Höte //Cəfər M. Mütəfəkkirin şəxsiyyəti. – Bakı: Azərnəşr, 1966. – s.157-175.

Cəfərov Cəfər

 1. Fridrix Şiller //Kommunist. – 1955. – 10 may.

Cəlilzadə E.

 1. «Faust» Azərbaycan dilində //Respublika. – 1999. – 28 avqust.

Cəmil Əhməd

 1. Höte –«Faust» //Höte İ.V. Faust. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – S. 3-10

Əkbərov Zahid

 1. Böyük insanpərvər yazıçı_(İ.V.Höte-225)//Sovet Gürcüstanı. – 1974. – 24 avqust

 2. Nizaminin  yaradıcılığı  «Qərb-Şərq  divanı»nda (Hötenin eyniadlı əsərində Nizami haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 21 sentyabr

Əliyev D.

 1. Anna Zegers (70 illiyi münasibətilə) //Sovet Gürcüstanı. – 1970. – 19 noyabr

Əliyev Etibar

 1. Günter Qrass  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.254-256

 2. Henrix Böll  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.176-178

 3. Herhardt Hauptman //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.33-34.

 4. Herman Hesse  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə).  – Bakı, 2004. – S.98-100

 5. Nelli Zaks  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.159-160

 6. Paul Heyze  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.29-30.

 7. Rudolf Eyken //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.25-26.

 8. Tomas Mann //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.9-10.

Əliyev H.F.

 1. Bizim «Faust»umuz  //Elmi əsərlər (APDİ). – 1979. - №2. – S.67-74.

Əmirbəyova Rübabə

 1. İ.V.Göte lirikasında sevgi duyğuları // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№4. - S. 154-156.

Fikrət Xəlil

 1. Göte və həyatı //Maarif və mədəniyyət. -1926. - №4. – S.26-30

 2. Götenin şəxsiyyəti və «Faust» ilhamları //Maarif və mədəniyyət. -1926. - №5-6. – S.16-20

 3. «Faust» //Maarif və mədəniyyət. - 1926. - №7. – S..26-29

Furman Frans

 1. Tənqidin qayğıları (Alman yazıçılarının 7-ci qurultayında məruzə) // Azərbaycan. -1980. - №3. – S.158-165

Gözəlov Əziz

 1. Höte və Şərq aləmi //Bakı. – 1983. – 24 yanvar

Hacıbabayev A.

 1. Brext və onun teatrı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988.  – 12 fevral.

Hacıyev Davud

 1. Henrix Heyne //Kirovabad kommunisti. – 1956. – 17 fevral.

Hacıyev Vəkil

 1. Avropanın nağıl ustaları //Andersen.Qrim qardaşları.Hofman. Hauf. Nağıllar.- Bakı: Yazıçı,1987.- S.3-8. -/DƏK.C.34/.

 2. «Faust» Azərbaycan dilində  //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 11 sentyabr.

 3. Gənc Şillerin ədəbi-estetik görüşləri //ADU Elmi əsərlər. TF ser. – 1963. - №8. – s.18-23.

 4. İdrak və gözəllik carçısı (Tomas Mannın anadan olmasının 100 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 7 iyun

 5. Stefan Sveyq //Ədəbiyyat və incəsənət. -1971. – 27 noyabr

 6. Şillerin ilk dramları haqqında bəzi qeydlər // ADU-nun aspirantlarının Elmi konfransının materialları. – Bakı: ADU nəşriyyatı, 1964. – s.35-39.

Hacıyev Vilayət

 1. Bizi özümüzü xilas etməyə çağıran yazıçı (Yura Soyfer haqqında) //Xəzər. – 2007. - №1. – s. 162-163.

 2. Haynrix Böll //Azərbaycan. – 2009. - №1. – s.159.

 3. V.Borxertin hekayələrinin dil və üslub xüsusiyyətlərinə dair // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№1. -s 123-126.

Hesse Heran

 1. Nobel nitqi (1946-cı il dekabrın 10-da mkafatın təqdimatında nitqi)  //Xəzər. – 2007. - №1. – s.17-18.

Həyatzadə H.

 1. Böyük yazıçı, görkəmli tənqidçi (H.Lessinq-250) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. -20 yanvar.

Hoffman Qabriele

 1. Henrix Böllün bioqrafiyası: Kitabdan səhifələr /T.e.: V.Hacıyev //Xəzər. – 2007. - №1. – s.60-66.

Hüseynov Fəsahət

 1. Bəşəri duyğular şairi (İ.V.Höte-225) //Şərq qapısı. – 1974. – 28 avqust

İbrahimov İslam

 1. Henrix Heyne//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1956. – 19 fevral

İbrahimov Mirzə

 1. İşıqlı fikirlər, güclü ehtiraslar (Şillerin «Məkr və məhəbbət» əsərinin tamaşası haqqında) //Kommunist. – 1974. – 21 fevral

 2. «Yad Adam» (Akademik Dram Teatrda  Leonqard Frankın «Şlayapa sülaləsi»  əsərinin tamaşası haqqında) //Kommunist. – 1981. – 8 fevral

İsmayılov Ə.

 1. Bertold Brext //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. - 10 fevral

 2. Cavid və Höte //Elm və həyat. – 1980. - №1. – S.35-36

Kərimov İnqilab

 1. F.Şiller və Azərbaycan teatrı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 8 fevral

Qasımzadə Fuad

 1. Hegel və Azərbaycan //Azərbaycan. – 1970. - №8 . – S.182-287.

Qoca Hamlet

 1. Viktor Hüqo-200 //Ulduz. – 2002. - №7. – s.56-58.

Qrass Günter

 1. Nobel nitqi /t.e.: Ü.Nəsibbəyli //Xəzər. – 2005. - №3. – S.88-99

Qubatov Ələkbər

 1. Dahi alman şairi (İohann Volfqanq Höte haqqında) //Azərbaycan müəllim. – 1979. – 21 sentyabr

Qurbanova Roza     

 1. İ.V.Götenin «Gənc Verterin iztirabları» əsərində azad sevginin tərənnümü // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№5. -s. 121-124.

 2. İ.V.Götenin yaradıcılığında xalq sevgisinin tərənnümü // Elm və cəmiyyət (BSU). -2005. -№2. - S.123-125.

Məmmədov C.

 1. Məhəbbətin ülviliyi, məkrin rəzilliyi (Şillerin «Məkr və məhəbbət» əsərinin tamaşası haqqında) //Bakı. – 1973. -12 dekabr

Məmmədov Əsəd

 1. Dramaturqun səsi (Bertold Brext-80) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. -  11 feral

Məmmədov Nadir

 1. Dahi alman mütəfəkkiri (H.Lessinq-250) //Azərbaycan müəllimi. – 1979. – 24 yanvar

 2. Lessinq (Anadan olmasının 250 illiyi münasibətilə) // Azərbaycan. -1979. - №12. – S.101-110.

Məmmədova Esmira

 1. İ.V.Göte yaradıcılığında hind motivləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (BSU). -2005. -№3. - S. 95-97. 

Mirzəyeva Şükufə

 1. İnsan və iblis (Hötenin «Faust» əsəri haqqında) // Azərbaycan. -1973. - №4. – S.201-208

Nağıyev Cəlil

 1. Qərbi Avropa yazıçılarının nağılları //Andersen. Qrimm qardaşları. Hofman. Hauf. Nağıllar.  – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – S.3.-19. -/DƏ/

Nazim Ə.

 1. Höte və biz //Hücum. – 1932. - №3-4.

Nebentsal Leon

 1. Sevməyə daha çox əsas var (Alman şairi Fridirix Fon Bodenştedt ilə Mirzə Şəfinin əlaqəsi haqqında) //Azərbaycan. – 1971. - №8. – S.175-180

Nemətova K.

 1. Mirzə Şəfinin Almaniyada nəşri //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 14 sentyabr.

Nəsibbəyli Ü.

 1. «Ömrümün sonunacan faşist damğası ilə yaşayacağam» :Alman yazıçısı Günter Qrassın məktubu haqqında) //Xəzər. – 2007. - №1. – S.273-274.

Pənahov K.

 1. Binəsib Əlinin faciəsi (Qərbi Almanniyanın məşhur jurnalist və yazıçısı  Günter Valrafın  «Həyatın lap dibində»  əsərinin tərcüməsi haqqında //Kommunist. – 1986. – 28 sentyabr

Remane Martin

 1. Böyük şairin vətənində. (Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrini alman dilinə tərcümə edən  görkəmli alman şairi Martin Remanenin arvadı Lizelotte Remane ilə müsahibə) Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 22 iyun.

Rüstəmli Asif

 1. F.Şillerin «Qaçaqlar» faciəsi C.Cabbarlının tərcüməsində //Mütərcim. – 2007. - №1-2. – S.95-100.

Rzaquluzadə Mikayıl

 1. Henrix Heyne və faşizm //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1942. – 1 aprel.

Səfərov M., Əliyev Ə.

 1. «Noyes Doyçland»ın səhifələrində (Almaniyada nəşr olunan qəzetlərdə  dərc olunan Azərbaycan ədəbiyyatından tərcümələr haqqında) //Bakı. – 1979. – 28 mart

Sultanlı Əli

 1. Fridrix Şiller //Sultanlı Ə. Məqalələr. – Bakı: Azərnəşr, 1971. – S.304-309.

99.        Fridrix Şillerin yaradıcılıq yolu //Ədəbiyyat qəzeti. – 1935. – 2 yanvar.

100.    Hötenin yaradıclıq yolu . – Bakı: Azərnəşr, 1932. – 32 s.

101.    Nizami və Qərbi a Avropa ədəbiyyatı. – Bakı: AzərnəşR,  1947. – 35 s.

Sultanova Ədilə

102.    Georq Veyert (Alman yazıçısı haqqında) // Azərbaycan. -1966. - №8. – S.139-142

103.    XIX əsrin 30-40-cı illərində yaşamış ilk alman proletar şairi Georq Vertil yaradıcılığının birinci dövrü //Azərbaycan EA Xarici Dillər kafedrası. – 1971. – S.117-132.

Şıxlı İsmayıl

104.    «Faust» Azərbaycan dilində //Kommunist. – 1971. – 20 may.

Şiller F.

105.    Təkcə fikir hüdudsuzdur (Sənət və sənətkar haqqında fikirlər) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 30 noyabr.

Tağıyev Aydın

106.    Henrix Böll //Xəzər. – 2006. - №3. – S.15-18

Tağızadə Samir

107.    Aristofan siqlətli yumorist (Almaniyada M.F.Axundov yaradıcılığı ilə məşğul olmuş professor Georq Yakob, Teodor Mentsel haqqında) //Azərbaycan. – 1981. - №6. – s.158-165

Təhməzov N.

 1. «Yad Adam» və doğma aktyorlar (Leonqard Frankın  eyniadlı əsəprinin tamaşası haqqında) //Bakı. – 1981. – 27 mart

Veber Valdemar

 1. Alman oxucularının postsovet ədəbiyyatına münasibəti barədə //Ulduz. – 2005. - №11. – S.78-80

Yelinek Elfrida

 1. Mən həqiqətən əyalət yazıçısıyam: Müsahibə (2003-cü ildə «Literaturnaya qazeta»ya verdiyi müsahibə  //Xəzər. – 2005. - №2. - S.113-117

Yusifbəyli T.Q.

 1. Şiller əsərləri Akademik Dövlət Teatrının səhnəsində //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser. – 1974. - №3. – S.89/

Yusifli Cavanşir

 1. Patrik Zuskindin «Ətriyyatçı»sı: müəllifin bioqrafiyası //Azərbaycan. – 2004. - №2. – s.14-16.

Zeynalov Əsgər. 

 1. Volterin türk Aləmi //azərbaycan. – 1998. - №7. – s.186-187.

 

*              *             *

114.    Bertold Brext: bioqrafik məlumat //Azərbaycan. – 1970. - №6. – S.121

115.    Dostluq cəmiyyətinin qonaqları (Martin Remane və Lizelotte Remane Bakıda) //Bakı. – 1974. - 9 may

116.    Emil Verxarn /T.e.: İlqar Fəhmi //Xəzər. – 2006. - №3. – S.5-6

117.    Gənc Marksın albomundan. («Xalq nəğmələri» albomu haqqında) // Azərbaycan. -1959. - №11. – S.121

118.    85.  Günter Qrass faşist sıralarında xidmət etdiyini etiraf etdi   //Xəzər. – 2006. - №2. – S.204-206.

119.    Helmut Praysler: Bioqrafik məlumat //Ulduz. – 1983. - №6. – S.51

120.    Höte-müsəlman //Xəzər. – 1992. - №3-4. – s.37.

121.    İohan Bexer (Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat) //Maarif və mədəniyyət. -1928. - №2. – S.46