Ərəb ədəbiyyatı

 

 

Abbasov F.

1.    Suriya qadın yazıçıları //Azərbaycan qadını. – 1985. - №8. –S..21

2.    Suriyada roman janrının yaranması və inkişaf yolu haqqında //Xəbərlər (AEA) ƏDİ. ser. – 1986. - №2. – s.75-81

Abdullayev Abbas.

3.    Ərəb hekayələri («Gənclik» nəşriyyatının nəşr etdiyi «Bir gözəlin qəlbi» hekayələr məcmuəsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənt. – 1971. – 10 iyul.

Abdullayeva Xatirə

4.    İmam Şafii: Həyatı və yaradıcılığı, «Divan»ı. – Bakı: Azərnəşr, 2005. – 111 s.

Araslı Həmid

5.    Füzuli ərəb tədqiqatında (Doktor Hüseyn  Mücib Əl-Misirinin  «Qədim türk şerinin əmiri bağdadlı Füzuli» (Qahirə, 1967) kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1971. -18 dekabr.

6.     Vətən məhəbbətli  şeirlər (İraq şairi Həmid Səid haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1971. -23 oktyabr.

Atakişiyeva S.

7.     «Misir novellası» (E.Əlizadənin eyniadlı  kitabı haqqında) //Azərbaycan. – 1976. - №2. – S.202-205.

8.     Orta əsr ərəb şairi Əbu_Tayyib Əl Mütənəbbinin dünyagörüşünə dair //Ərəb filologiyası məsələləri. – 1973. 2-ci bur.- S.95-100

Babayev T.

Ərəb mənbəyinin tərcüməsi (Ərəb alimi və yazıçısı Cəlaləddin ər-Rəhman əs-Süyutinin «Kəşf əs-səlsələ vəsf əz zəlzələ» əsərinin Ziya Bünyadov və Cabir İsgəndərov tərəfindən tərcümə e dilməsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 14 oktyabr. .

 

Bayramoğlu A.

69.    Abbas Mahmud əl-Aqqad (Görkəmli Misir ədibi) //Respublika. – 2002. – 4 iyul

Beqdeli Q.

70.    Maraqlı və faydalı tədqiqat əsəri (Misir alimi Əbd-ün Nəim Məhəmməd  Həsəneyinin Nizamiyə həsr olunmuş doktorluq dissertasiyası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1965. – 14 avqust.

Bəşirov Y.

71.    Yusifs Sibanın publisistikasına dair bəzi qeydlər //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser. – 1974. – №3. – s.37-42

72.    Zu-n-un Əyyubun hekayələri //Xəbərləri. (AEA) ƏDİ.ser. – 1972. - №1. – S.30-38.

Bünyadov Ziya

73.    Ərəb şairi əl-Ğazzi və Şirvanşah Birinci Fəriburz //AMEA Xəbərləri. Ədəb.dil və inc. ser. – 1979. - №4. s.43.- /Beylis V.M./

74.    Nəsiminin məhkəməsi və qətli:  Orta əsr ərəb mənbələrində  //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 19 sentyabr.

75.     Quranın 36-cı yasin surəsi haqqında bir neçə söz // AzSSR EA Xəbərləri. Tarix. Fəlsəfə və hüquq seriyası. – 1987. - № 4. – S. 122-127.

76.    İbrahim Əfəndi Peçevi. Tarix. Azərbaycan və qonşu ölkə və vilayətlərin 1520-1640-cı illərə aid tarixindən iqtibaslar  / Osmanlı türkcəsindən tərcümə. – Bakı: 1988. – 100 s.

77.    1722-1736-cı illərə aid eməni anonim səlnamə  / Türk dilindən tərcümə. – Bakı: Elm, 1988. – 62 s.

78.    A.A Xaçaturyanın «YIII-XYI əsrlər Ermənistanın ərəb epiqrafik yazı­larının toplusu», kitabı haqqında  (Yerevan, 1987)  // Azərb. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser. – 1988. - № 3. – S. 106-113. – M. X. Neymətova ilə birlikdə.

79.    Məhəmməd ibn Mahmud əl-Hələbinin  «Əmir Yaşbəyin səfəri»  adlı əsəri XY  əsr Türkiyə tarixini öyrədən bir mənbədir   // IX   əsr Türkiyə tarixini öyrədən bir mənbədir  // IX  Türk Tarix Konqresi, Ankara, 21-25 sentyabr, 1981-ci il Kon­qres­ məruzələri. – Ankara, 1988. – 2-ci c., - S. 680-685.

80.    Misirin Milli kitabxanasında saxlanılan Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri  // Azərb. EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser. – 1988. - № 1. – S. 151-152.

81.    Taqiəddin Əhməd əl-Məğrizinin  «İğasat əlumma bi-kəşf əl-umma» əsəri Məmluk Misrin sosial-iqtisadi tarixinə dair mənbə kimi  // Azərb. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser. – 1988. - № 1. – S. 151-152.

82.    Xəzər dənizi ərəb mənbələrində  // Azərb. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser. – 1988. - № 2. – S. 128-138;  №  3. – S. 114-127; № 4. – S. 85-96. – N. Vəlixanova ilə birlikdə.

83.    Əbdürrəşid əl-Bakuvi.  «Abidələrin» xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri  / Ərəb dilindən tərcümə müqəddimə və şərhlər. – Bakı: Şur 1992. – 130 s.

84.    Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi   (XIY əsr). Kitab əl-idrak lilisan əl-ətrak  («Türk dillərini dərketmə kitabı») / Ərəb dilindən tərcümə. – Bakı: Azərnəşr, 1992. – 104 s.

85.    Selaniki Mustafa Əfəndi. Tarix-i Selaniki, 1563-1600-cü illər: Azərbaycan və qonşu ölkələrin tarixinə aid iqtibaslar  /Osmanlı türk dilindən tərcümə, qeyd və şərhlər. – Bakı: Elm, 1992. – 42 s.

Cəfərov Vilayət

86.    Cəmil Sidqi əl-Zəhavi. – Bakı: Elm, 1984. – 60 s.    

87.    İran və İraq şairlərinin ürək sözləri //Azərbaycan. – 1970. - №4. – S.117-119.

88.     İraq şairi Cəmil Sidqi Əz-Zəhravi // Xəbrlər (AEA) ƏDİ ser. – 1971. – №2. – S.18.

89.    İraqda neoklassik poeziya. – Bakı: İrşad, 1998. – 155 s.

90.    Yeni sahə, ilk qaranquş (Aida İmanquliyevanın «Cübran Xəlil Cübran» kitabı haqqında) //Ədəbiyat və incəsənət. -1975. – 20 dekabr.

Dərviş Mahmud

91.    Şeirdən silah kimi istifadə edirəm (Kirill Yanevin Fələstinli şairlə müsahibəsi) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 26 avqust.

Eyvazov R.

92.    İraq xalq şairi Məhəməmd Saleh Bəhrlün yaradıcılığında monarxiya quruluşunun ifşası //Xəbərlər (AEA. ƏDİ ser.)  – 1983. №3. – S.58-62.

Əfəndiyev Əmin

93.    Dostluq səhifələrindən (Azərbaycanraq ədəbi-mədəni əlaqələri) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 25 dekabr

Əhmədov Q.

94.    Məsud ibn-Namdar //Ədəbiyyat və incəsənət. -1970. – 17 oktyabr

Əl-Abbasi X.

95.    Ərəb mənşəli sözlərin semantik dəyişməsi //BDU Xəbərlər. Humanitar elmlər ser. – 2007. – №2. – s.162-169.

Əliyev A.

96.    Ərəb oxuculaırna töhfə (S.Vurğunun şeirlər kitabının ərəb dilinə tərcüməsi haqqında) //Bakı. – 1976. – 7 oyktyabr.

Əliyev Etibar

97.    Nacib Məhvuz  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.225-227

Əliyev M.

98.    Elmi və bədii tərcümə tarixindən: Əbu Hilal Əl-Əsgərlinin «Əl-Furuq-fi-l-Luğat» əsəri //Elmi araşdırmalar. – 2000. – №3-4. s.123-125.

Əlizadə Elmira

99.    Mahmud Teymurun ədəbi-estetik görüşləri //Azərbaycan. – 1974. - №11. – S.76-70

100.Əliyev Faiq.

101.Azərbaycan-ərəb ədəbi əlaqələri. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 221 s.

Əsgərov Şamil

102.Əhməd Xani və onun «Məm və Zin» poeması //Azərbaycan. - 1971. – №10. – S.204-208.

Əyyubov R.

103.Qardaşlıq hədiyyəsi (Azərbaycan dilində çıxmış «Misir hekayələri» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 11 oktyabr.

ƏzizovE.Z.

104.Həccan İbn Sabitin islamla bağlı həcvləri //BDU Xəbərlər. Hum. Elm. Ser. – 2000. – s.111-119.

105.Xürrəmilər hərəkatının  ərəb poeziyasında əksi //Azərbaycan EA. Məruzələr. – 1974. - №2. – s.84.

106.Klassik ərəb şerində tnbinlərin işlədilməsi //adu Elmi əsərlər. Şərqşünaslıq ser. – 1977. - №1. – s.50-54.

107.Qurani-Kərim anna dilimizdə //Mədəniyyət. – 1992. – 13 fevral - /Əliyev M./

Hacıyeva M.

108.İraqlı şair doktor Müzəffər arslan şeirləri ilə //Ədəbiyyat qəzeti. – 2007. – 11 may.

Hacıyeva Vüsalə

109.Səudiyyə Ərəbistanı ədəbiyyatında novella janrı /Red.: V.Məmmədliyev. – Bakı: Nurlan, 2004. – 177 s.

Həmidov İmamverdi

110.Ərəb folkloru və Azərbaycan //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 13 iyun.

111.H.M. Əl-Misri «Farsların və türklərin ədəbiyyatından» (Eyniadlı əsər haqqında) //Xəbərlər (AEA. ƏDİ.ser). – 1972. - №2. – s.140-142

Hüseynov Arif

112.Dünya elminin Şərq ulduzları – Əl-Fərabi və Ömər Xəyyam //Xalq qəzeti. – 2006. – 18 iyun

İmanquliyeva Aida

113.Cübran Xəlil Cübran. Həyat və yaradıcılığı. – Bakı: Elm, 1975. – 71 s.

114.Əmin ər-Reyhani və din //Azərbaycan. - 1971. - №9. – S.194-198.

115.Ərəb ədəbiyyatında qadın azadlığı problemləri //Azərbaycan. - 1975. - №10. – S.191-197.

116.Ərəb Əndəlus ədəbiyyatının bəzi xüsusiyyətləri haqqında (X-X1 əsrlər) //Məruzələr (AEA). – C.29. – 1973. - №3. – S.81-85

117.Ərəb yazıçısının əsərlərində kapitalizm dünyasının ifşası minr Reyhani haqqında) //Azərbaycan. - 1973. - №6. – S.178-183.

118.Humanist yazıçı (Mixail Nuaymə haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988. – 18 mart

119.İspaniyada ərəb ədəbiyyatının yaranması və inkişaf tarixinə dair //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser. – 1971. – №1. – S.48-56

120.Qorki və ərəb Şərqi //Azərbaycan. – 1968. – № 5 . – s.189-195.

121.M.Nuaymə və XIX əsr rus ədəbiyyatı  //Azərbaycan. - 1964. - №12. – S.200-209

122. Müasir ərəb yazıçısı Mixail Nuaymənin novellarındakı   realizm haqqında //Xəbərlər (AEA.ƏDİ) ser. – 1967. - №3-4. – S.218-225

123.Müqəddimə //İnsan və quş:  Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.3-10.

124.Mütərəqqi Livan şairi Mişel Süleymanın «Yerdən doğan günəş» kitabı Azərbaycan dilində //Xəbərlər (AEA.ƏDİ ser.). – 1979. - №№. – S.121-124

125.«Yerdən doğan günəş» (Süleyman Mişelin eyni adlı kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 3 mart

Hüseynov H.

126.Ərəb üzri məhəbbət poeziyası və klassik ədəbiyyatımız //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 9 avqust.

İsmayılov T.

127.X əsr Misir şairi Əhməd ibn Taba-taba //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünaslıq ser. – 1972. – №1. – S.58-62.

İsmayılzadə Cəfər (Rəmzi).

128.Yəğma Cəndaginin həyatı //Xəbərlər (AEADİ ser. – 1968. - №2. – S.51-58

129.Yəğma Cəndaginin poeziyası. – Bakı: Elm, 1976. – 138 s.

130.Yəğma Cəndaginin şeirlərində sənətkarlıq xüsusiyyətləri // İran filologyiası məsələlri.Bur.2. - - 1973. – S.121-135.

Kazımoğlu Seyran

131.Cahidinin ədəbi görüşləriKitabl-bəyan və-t-təbyin» əsəri əsasında) /Red.: Vilayət Cəfər. – Bakı: Elm, 2005. – 203 s.

Kəmaluddin Cəmil

132.«Altı il Dəclə –Fərat sahillərində» kitabının izi ilə (Qəzənfər Paşayevin eyniadlı əsərinin Bağdadda ərəb dilində çıxması və əsər haqqında rəy //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 25 oktyabr.

Kəndli Qafar

133.Azərbaycan klassiklərinin Misirin Xudiviyyə kitabxanasında saxlanılan əsərləri haqqında // Xəbərlər (MEA) İE ser. – 1958. - №3. – S.63-71.

Qaib Tuama Fərman

134.Günəş və həqiqət: Hekayə /T.e.: İ.İbrahimov //Azərbaycan gəncləri. – 1960. – 24 iyul.

Qasımov İmran

135.Ərəb yazıçılarının qurutayında (Dəməşqdə keçirilən Ərəb yazıçılarının VIII qurultayı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 8 yanvar

Qasımova Aida

136.Cahiliyyə dövrü ərəb şerində (Azərbaycan tarixi ilə bağlı bir məqam) //Elm. – 2006. – 30 noyabr.

Qasımzadə Qası m

137.Ərəblərin istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsinin poeziyamızda əks-sədası //Azərbaycan. – 1970. - №10. – s. 185-196.

Qəmbərov Məmmədhəsən

138.Ərəb ədəbi-bədii qaynaqlarında türk dili. – Bakı: Mütərcim, 1998. -  255 s.

139.Hafiz İbrahmin poeziyası. – Bakı: Elm, 1978. – 116 s.

140.Hafiz İbrahimin şeirlərində ictimai qüsurların ifşası və mütərəqqi islahatlara çağırış //Ərəb filologyiası məsələləri. Bur.2. – 1973. – S.74-95.

141.Müasir ərəb  şerində siyasi lirika. – Bakı: Elm, 1990. – 11 1 s. -/Cəfərov V./

142.Misir şairi Hafiz İbrahimin maarifçilik fikirləri //Xəbərlər (AEA) Ədəb. Dil. Və inc. Ser. – 1973. - №4. s.25-30

143.Mütərəqqi Misir şairi Hafiz İbrahimin siyasi lirikasına dair //Elmi əsərlərp (ADU) Şərqş. Ser. – 1971. - №2. – s. 34-38.

144.Mütərəqqi Misir yvazıçısı Əbdürrəhman  Əş-Şərqavinin «Bir misirli atadan Amerika prezidentinə məktub» poeması haqqında //Xəbərlər /AEADİ ser.). – 1984. - №2. – s.61-67

145.Yeni Misir şerində antiimperialist motivlər //Ərəb filologyiası məsələləri. – 1971. – s.145-158g

Qonaqova R.S.

146.Ərəb tapmacaları //BDU Xəbərlər. Hum.elm.ser. 2002. - №3. s.248-254.

147.Ərəbcə-Azərbaycanca qarşılıqlı atalar sözləri //BDU Xəbərlər. Hum.elmlər ser. – 2003. - №3. – s.224-235.

Qurbanov M.

148.Döyüşən poeziya (Fələstin şairlərinin döyüşkən poeziyası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 24 iyul.

Mahmudov İ.

149.Azərbaycan ərəbşünaslığına yeni töhfə (Aida İmanquliyevanın «Qələmlər cəmiyyəti» və  Mixail Nuaymə» monoqrafiyası haqqında) //Ulduz. – 1976. - №5. – s. 51-62.

150.Əbu-l-Əla yaradıcılığında Dinin  və din xadimlərinin ifşası //ADU. Elmi əsərlər Şərqşünaslıq ser. – 1977. - №1. – s. 28-37.

 

Mehdioğlu Azər

151.İbn Xaldun və onun fəlsəfəsi /Red.: M.Adilov.– Bakı: Nurlan, 2006. -  70 s.

Məhəmmədi Abdulla

152.Ərəbcə-azərbaycanca qarşılıqlı atalar sözləri və zərbi-məsəllər. – Bakı: eElm, 1978. – 264 s.

Məmmədəliyev Vasim

153.Livan qəzetlərində (Mişel Süleymanın Azərbaycan poeziyası haqqında fikirləri) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 16 may

Məmmədov Eldar

154.Müasir ərəb hekayəsi //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri /T.e.: Eldar Məmmədov. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.3-5.

Məmmədov S.

155.Cahiz Bəyan haqqında (Ərəb ədəbi fikrinin yaradıcılarından) //Azərbaycan EA Xəbərlər.  Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser. – 1984. - №3. – s.50-57.

Mirzəzadə Ç.

156.Ömür illərlə ölçülmür: ərəbşünas Malik Qarazadə haqqında //Azərbaycan. – 2005. – 5 yanvar.

Musayeva A.

157.Ruhi Bağdadinin qəsidələri //Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı problemləri . – Bakı, 1993. – s.72-74.

Nağıyeva Vüsalə

158.Səudiyyə Ərəbistanı ədəbiyyatında novella janrı /Red.: V.Məmmədəliev . – Bakı: Nurlan, 2004. – 177 s.

Nəzərov İsrafil

159.Zəmanəmizin qəhrəmanlarından biri (Məhəmməd Mehdi əl-Cəvani haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 18 yanvar.

Osipov Georgi

160.Əfsanəvi adam (Ərəb yazıçısı Sahib Camal haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1966. – 23  sentyabr.

Paşayev Qəzənfər

161.Kərkük azəriləri //Azərbaycan. - 1969. - №2. – S.204-26

Rza Rəsul

162.Mübariz şair (İraq şairi Əbdül  Vahab əl-Bayati haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 24 avqust

163.Uzaq ellərin yaxın töhfələri (Kərkük bayatıları haqqında) //Azərbaycan. - 1961. - №9. – S.174-182.

Seyidov F.

164.Azərbaycanrəb mədəni əlaqələr tarixində //Ədəbiyyat və incəsənət. -1 958. – 8 mart.

Səid Sinan

165.Azərbaycandan gələn qardaş səsi (Azərbaycanraq ədəbi əlaqələri) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 19 aprel.

166.Gənc alimin əsəri (Elman Araslının «Cürci Zeydan və ərəb ədəbiyyatında tarixi roman» monoqrafiyası haqqında//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 27 dekabr

167.Kərkük şairlərindən Hicri Dədə //Azərbaycan. - 1968. - №8. – S.196-199

Sultanov Məmmədağa

168.«1001 gecə» haqqında //1001 gecə. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – S. 4-10.

Sultanova Ağanisə

169.Misir yazıçısı Nacib Məhfuzun  yubileyi Bakıda qeyd olundu //Yeni AZərbaycan. – 2004. – 25 dekabr

Süleyman Mişel

170.Livandan məktubairin Nəbi Xəzriyə məktubu) //Kommunist. – 1984. – 3 fevral

Şəfaətddin Məhəmməd əl- Busiri

171.Qəsidətül-bürdə /T.e.: Aynur Hüseynova. – bAkı: Nurlan, 2005. – 91 s.

Təhmasib M.H.

172.Uzaq ellərin yaxın töhfələri haqqındaKərkük bayatıları» kitabı haqqında //Azərbaycan. - 1969. - №2. – S.199-203

Ulusel Rahid

173.Ey Vətən qardaşları (Ərəb romançısı Cəbranin yaradıcılığından cizgilər) //Xəzər. – 1993. - №3.- S.92-100

Ülvi Almaz

174.Cübran Xəlil Cübran //Xalq qəzeti. – 2006. – 10 iyun

Vəfalı Ayaz

175.«Hər zaman ümidi sevdim» (İraq şairi və ədəbiyyatşünası Əbdüllətif Bəndəroğlu haqqında) //Ulduz. – 1976. - №11. – s.55-57.

Yusifi Ə.

176.Oktyabr inqilabı və İraq mütərəqqi poeziyası //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünaslıq ser. – 1971. - №2. – s.27-32

Zehtabi M.

177.Cəmaləddin Əfqaninin şifahi ərəb dili və  ədəbiyyatına münasibəti //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünaslıq ser. – 1969. - №1. – S.61-70

178.İlk ərəb dramaturqu Məhəmməd Bin Danyal və onun komediyaları //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünaslıq ser. – 1968. - №2. – S.39-46.

179. Oktyabr və ərəb poeziyası //ADU Elmi əsərlər. Şərqşünaslıq ser. – 1968. – 31. – s. 18-24.

180.Şair Əbu-Nüvas və «Əbu-Nüvas meyxanada» lövhəsi //Elm və həyat. – 1965. - №12. – S.27.

 

*        *        *

 

181.Əbdülvəhab əl-Bəyati (Ərəb şairi haqqında məlumat) /\Bakı. – 1968. – 1 noyabr.

182.Ərəb filologiyası məsələləri: Məqalələr məcmuəsi. 1-ci bur.–Bakı: Elm, 1971. – 174 s.

183.Ərəb filologiyası məsələləri: Məqalələr məcmuəsi. 2-ci bur.–Bakı: Elm, 1973. – 164 s.

184.Ərəb filologiyası məsələləri: Məqalələr məcmuəsi. 3-cü bur.–Bakı: Elm, 1979. – 168 s.