Fars ədəbiyyatı

 

 

Abbasov Ə.

1.     Həsən dəhləvinin həyat və yaradıcılıq yolu haqıqnda bəzi qeydlər //İran filologiyası məsələləri. – Bakı, 1966. – 188 -204.

Axundov M.

2.    Sədi Şirazi irsiyyət və tərbiyə haqqında //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünqaslıq ser. – 1972. - №4. – s.3-7.

Ağazadə Adışirin

3.    Nima Yuşicin ədəbi görüşləri //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser.-  1981. - №1. – s.82-87

4.    Demokratik fars poeziyasında istiqlaliyyət və azadlıq motivlərinin tərənnümü  //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser. – 1984. - №1. – s.53-60

5.    Təqi Rüfət Təbrizi və fars poeziyasının yeniləşməsində rolu //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser. – 1980. - №1. – S.36-42.

Ağazadə F.

6.    Ənvəri. Həyat və yaradıcılığı haqqında//Ədəbiyyat məcmuəsi. – Bakı, 1912. s.215-217.

Araslı Həmid

7.    Böyük sənətkar Firdovsi //Bakı. – 1959. – 24 aprel.

8.    Cami və Azərbaycan ədəbiyyatı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1964. – 12 dekabr.

9.    Hafiz Şirazi /\Bakı. – 1959. – 17 sentyabr.

Azəroğlu Balaş

10.Ulduz kimi (İran ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi S.Bəhrəngi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 13 fevral

Bağırzadə S.B.

11.Hidəçinin həyat və yaradıcılığı //AMEA  Ədəbiyyat, Dil və incəsənət ser. – 1958. - №3. – s.23-25

Bağırov Abuzər

12.Y.E.Bertels farsdilli Azərbaycan poeziya məktəbinin tədqiqatçısı kimi // Ədəbiyyat məcmuəsi (AMEA) 2006. - №19. – s.79-84

Beqdeli Qulamhüseyn

13. «Ahu xanımın əri» romanı haqqında (Əli Məhəmməd Əfqaninin eyniadlı əsəri haqqında) //Azərbaycan. - 1970. - №7. – S.179-180

14.Firdovsinin «Şahnamə»si  və Nizaminin «İsgəndərnamə»si //Azərbaycan. - 1971. - № 12. – S.165-171

15.Firdovsi və Nizami //Ədəbiyyat qəzeti. – 1991. – 14 may.

Cahani Q.

16.«Məqaləti-Şəms Təbrizi» kitabı haqqında //AMEA Xəbərləri Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser. – 1973. - №4. – s.145-147.

Cəfərov Vilayət

17.İran və İraq şairlərinin ürək sözləri //Azərbaycan. – 1970. – 34. – s.117-119.

Cəmşidov Ş.

18.Sədi Şirazinin Azərbaycan dilində bir qəzəli //Elm və həyat. – 1987. - №10. – s.18.

Ciddi H.

19.Görkəmli qəzəl şairi Sərraf haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 8 fevral.

Dadaşov A

20.Sadıq Hidayət yaradıcılığında alman faşizminin ifşası //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünaslıq ser. – 1975. - №2. – s.17-22

21.Müasir fars ədəbiyyatında ilk tarixi roman //ADU Elmi əsərlər. Şərqşünaslıq ser. – 1968. - №1. – s.60-65.

22.Y.Dövlətabadi yaradıcılığının  tədqiqinə dair //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünaslıq ser. – 1976. - №2. – s. 32-37/

Dadaşova U.

23.Müasir fars şeiri Əhməd Şamlunun ədəbi görüşləri //Azərbaycan EA Xəbərləri. Dil və ədəb. Ser. – 1974. - №2. – s. 38-42.

Dadaşzadə Araz

24.  M.P.Vaqif fars dilində /T.e. S.Seyidov. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 34 s.

25.  M.P.Vaqif fransız dilində /T.e.: R.Rustamova. – Bakı: Azərnəşr, 1968. – 32 s.

26.  M.P.Vaqif ingilis dilində /T.e.: A.Savçenko. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 36 s.

Dünyamalıyeva Töhfə

27.Nizaminin Sədi yaradıcılığına təsiri //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 2 oktyabr

Cahani Qasım, Həmidov İmamverdi

28.«Məqaləti-Şəms Təbrizi» kitabı haqqında //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser. – 1973. - №4. – s.145-147

Cəfər Əkrəm

29.Xəyyam və biz //Azərbaycan. – 2001. – 13 may

Cəfərpur İsmayıl

30.Nəsimi və Hafiz //Azərbaycan. – 1973. - №8. – S.86-92

Çobanzadə Bəkir

31.«Şahnamə» və dünya epik ədəbiyyatı //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. – №9-10. – S.27-29

Dadaşova Ü.

32.Müasir fars şairi Əhməd Şamlunun ədəbi görüşləri //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser. – 1974. - №2. – S.38-42.

Eminov Rüstəm

33.M.f.Axundov və Ağaxan Kirmani //Elm və həyat. – 1966. - №9. – s.22-23.

Əhmədoğlu İsgəndər

34.Firdovsi və Mahmud Qəznəvi //İncəsənət. – 1993. – 28 sentyabr

Ələkbərov Ə.

35.Firdovsinin həyat və yaradıcılığı //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. – №9-10. – S.37-40.

Əli H.

36.Mübarizə yolunda  (Səyavuş Kəsrayinin yaradıcılğı haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1984. – 11 iyul

Əliyeva N.

37.Sayə yaradıcılığında ictimai-siyasi motivlər haqqında //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və inc. Ser. – 1967. - №3-4. – s.208-214.

Əlizadə Mübariz

38.Firdovsinin adı bizim üçün əzizdir //Azərbaycan. – 1948. - №8. – s.26-29.

39.Millilik və bəşərilik (Fiİrdovsinin «Şahnamə» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1993. – 18 iyun.

40.Ömər Xəyyamın tərcümeyi-halı //Gənc işçi. – 1938. – 18 y1anvar.

41.«Şahnamə»nin min yaşı var //Ədəbiyyat qəzeti. – 1991. – 1 yanvar

42.Şərq poeziyasının qiymətli incisi (Firdovsinin «Şahnamə» əsəri haqqında) //Firdovsi Ə. Şahnamə. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S. 3-14

Əlizadə Nüşabə

43.Bozorg Ələvinin nəsri. – Bakı: Elm. 1989. – 144 s.

44.Bozorg Ələvinin romanı haqında bəzi qeydlər //Elmi əsərlər (ADU) Şərqşünaslıq ser. – 1971. - №2. – s.54-59

45.Mütərəqqi İran yazıçısı Qulamhüseyn Saedi //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser.-1984. - №1. – S.61-66/qd A/

Əsgərov Məmmədəli

46.Bir tərcümə haqqında (Ömər Xəyyamın rübailərinin tərcüməsi haqqında// Ədəbiyyat qəzeti. – 1944.- 25 okytabr.

47.Naser Xodayarın nağıl və hekayələri haqqında //Elmi araşdırma Lar. – 1987. – s.64-75.

Fərəcullayev F.

48.«Nadir şah» (Məhəmməd Hüseyn Qüdsinin eyniadlı əsərinin Azərbacan dilində çapdan çıxması haqqında) //Xalq qəzeti. – 2000. – 4 fevral.

Fərziyev X.

49.«Ömər Xəyyam» («Görkəmli adamların həyatından» seriyasından eyni adlı kitab haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 17 iyul

Fətiyev M.

50.Salman Savəçinin «Divan»nın iki qədim əlyazması haqqında //AMEA Məruzələr. – 1977. – C.33. - №1. – s.66-69.

51.Salman Savəcinin «Cəmşid və Xurşid» poeması haqqında bəzi qeydlər //Elmi əsəplər (ADU).Şərqşünaslıq ser. – 1976. - №2. – S.48-54

52.Salman Savəcinin həaytı haqqında bəzi qeydlər //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser. – 1983. - №4. – S.52-57

Gəncəli Novruz

53.Döyüş bəhrinin bəhrəsi («Şahnamə» əsəri haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1988. -12 fevral

Gülgün Mədinə

54.Şair haqqında bir neçə söz (Fars şairi Bətul xanım Qənidi haqıqnda) //Azərbaycan. – 1971. – №1. – S. 171

Hacıyev Ə.

55.Fərruxi Yəzdi poeziyasının bədii xüsusiyyətləri //AMEA Xəbərləri İctimaii  elmlər ser. – 1963. - №4. – s.81-92

Hacıyev Maqsud

56.Pərvin Ehtisami haqqında //Azərbaycan qadını. – 1980. - №9. – S.14.

Həsənov Orucəli

57.Ömər Xəyyamın rübailəri (M.Seyidzadənin tərcümələri haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1944. – 3 dekabr.

Hüseynxani Ələkbər

58.33.  Ölməzlik heykəli (Firdovsinin «Şahnamə» əsəri haqqında) //Şəhriyar. – 1995. – 19 1anvar.

Hüseyni M.

59.Rüşdiyyə və «Vətən dili» (Mirzə Həsən rüşdiyyə-150) //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 17 avqust.

Hüseynov Arif.

60.Dünya elmininin Şərq ulduzları: Əl-fərabi və Ömər Xəyyam //Xalq qəzeti. – 2006. – 18 iyun.

Hüseyn Mehdi

61. «Şahnamə» //Ədəbiyyat qəzeti. – 1953. - №2. – s. 73-80.

Hüseynov B.

62. XX əsr fars şerində ənənə və novatorluq. – Bakı: Elm, 1975. – 338 s.

Hüseynov Böyükağa

63.İranda «yeni şer» hərəkatı //Azərbaycan. - 1969. - №1. – S.198-204

Hüseynov Rəfail

64.Baba Tahir //Azərbaycan. - 1974. - №.3. – S.200-201

65.Baba Tahirin ictimai siyasi və fəlsəfi görüşləri //Elmi əsərlər (ADU) Tarix və Fəlsəfə  ser. – 1976. - №3. – s.72-76

Xuluflu Vəli

66.Firdovsi qadın haqqında //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. - №9-10. – S.35-37

İbrahimov M.

67.Qövr eləyən yaralar  («Varlıq» jurnalı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 10 avqust.//

İbrahimi Mirzə Möhsün

68.Firdovsi kimdir? //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. - №5. – S.41-45

İbrahimov İbrahim

69.İran şairlərinin ürək sözləri //Azərbaycan. - 1970. - №4. – S.117

İsmayılova N.

70.Firdovsninin «Şahnamə» və Nizaminin «Xosrov və Şirin» əsərindəki Xosrov surətləri haqqında //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser. – 1984. - №3. – s.23-28

İsmayılzadə C.

71.Yəğma Cədəgininin həyatı //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser. – 1968. - №2. – s.51-57

İsmayılzadə Rəmzi

72.Fərrux Yəzdi haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984 . – 7 dekabr

73.Ruhaninin satiralarında ictimai  motivlər //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser.- 1976. - №3. – s.38-45

Kəlavej    Əli

74.İran roman sənətində uğurlu sıçrayış (Əli Məhəmməd Əfqaninin yaradıcılığı haqqında) // Azərbaycan. - 1970. - №7. – S.181-183

75.Kərimov A.R.

76.Fars dilində xüsusi adlar və müəyyənlik kateqoriyası //Bakı universiteti. XəbərləriHum. E.ser. – 2002. - №24. – s.221-229.

Qəzənfər Ə.

77.İranda tərəqqipərvər demokratik poeziyanın inkişafı //İnqilab və mədəniyyət. - 1951. - №10. – S.154-168

Qiyasi M.

78.Görkəmli satirik Seyid Əşrəf //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser.- 1974. - №4. – s.37-43

Quliyev X.

79.Nəsrullah Nuhiyanın siyasi lirikası //İran filologiyası məsələləri. Bur.2.– 1973. – s.136-145

Qurbanov Şamil

80.Hafiz Azərbaycan dilində //Xalq qəzeti. – 1994. – 15 fevral

Marr Yuçi

81.«Şahnamə» və Firdovsi haqqında əski və yeni məlumat //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. - №9-10. – S.19-26

Məhərrəmov İ.

82.Əmir Xosrovun «Mətləül-Ənvar» və Caminin «Töhfətül-Əhrar» poemalarının əlaqəsi haqqında //AMEA Xəbərlə. Ədəbiyyt, dil vəinc. Ser. – 1977. – 31. – s.35-46.

Məmmədəliyeva Q.T.

83.Müasir fars ədəbi dilində qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlələlr //ADU. Elmi əsərlər. – 1984. – s.61-65.

Məmmədli Q.

84.Pərvin xanım Etisami //İnqilab və mədəniyyət. – 1947. - №4. – s.149-152.

Məmmədli Pərvanə

85.Türkçülük avazı ilə yaradan şair (İran şairi Həbib Sahir  Güney Azərbaycan poeziyası haqqında) //xalq qəzeti. – 2001. – 13sentyabr.

Məmmədov C.M.

86.Müasir fars dilində işlənən xarici neologizmlər //ADU Elmi əsərlər. – 1983. – s.63-70.

Məmmədov Zakir

87.Ömər Xəyyam necə varsa //Mars. – 2003. - №7-8. – s.66-68

Məmmədova M.

88.Hüsaməddin ibn-Həsən Əbdülməmin Xoyi və onun lüğətləri //ADU Elmi əsərləri. Şərqşünaslıq ser. -1979. - №1. – s.20-24.

89.Məktəbi Şirazi və onun «Leyli və Məcnun» poemasının Azərbaycanda olan əlyazması haqqında //AMEA Xəbərləri.Ədəbiyyat, Dil və inc. Ser. – 1967. - №4. – s.48-55.

Mirzə Möhsün (Mirzəzadə)

90.Fars tarix ədəbiyyatından //Maarif və mədəniyyət. - 1923. – №11. – S.30-31. - №12. – S.28-32; //1924. - №1. – S.11-14; №2-3. – S.12-15; №4. – S.11-13

91.Pəhləvi ədəbiyyatı //Maarif və mədəniyyət. - 1925. - №1. – S.18-22.

Mucabi Cavad

92.Şair gərək öz xalqının ehtiyaclaırnı duysun : Müsahibə //Fars dilindən t.e.: Q.Beqdeli //Azərbaycan. – 1971. - №10. – s.190-193.

Muradova Məntiqə

93.Möminin «Təhlile həft peykəri Nizami (Tehran, 1960) kitabı haqqında //AMEA Xəbrləri. İctimai elmlər ser. – 1963. - №5. – s.139-141.

Mümtaz Salman

94.Dünya şairi Firdovsi //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. - №9-10. – S.30-35

Müsəddiq Məmmədəli

95.Azərbaycan folkloru fars mətbuatında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 11 sentyabr

Nazim Əli

96.Firdovsi və yaradıcılığı //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. - №9-10. – S.10-18

97.Firdovsi və yaradıcılğı //Nazim Əli. Seçilmiş əsərləri. – Bakı, 1979. – S.248-277.

Nəcəfov H.

98.Məğribi Təbrizi əsərlərinin əlyazmaları və nəşri haqqında //Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı problemləri. – Bakı. 1993. – s.81-83.

Novruzova S.

99.Pərvin Ehtisami yaradıcılğı haqqında bəzi qeydlər //Xəbərlər (EA) ƏDİ ser. – 1972. - №2. – S.55-69

Orbeli  İosif

100.       «Şahnamə» //Azərbaycan. - 1934. - №6-7. – S.44-47/

 Pərsinicat İ. 

101.        Axundovun bədii tənqidi (İngilis dilindən tərcümə edəni Qəzənfər Paşayev). «Ədəbiyyat və incəsənət», 2000-2001-ci il nömrələrində. 

Rəfili Mikayıl

102.       «Şahnamə»  //Azərbaycan. - 1934. - №9-10. – S.48-50

Rəhimov Əbülfəz

103.       Cami və Azərbaycan ədəbiyyatı // Azərbaycan gəncləri. – 1964. – 11 dekabr.

104.       Müdərris Təbrizi M.F.Axundov haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1962. – 29 senytabr.

105.       Ömər Xəyyamın rübailəri //Azərbaycan. - 1960. - №1. – S.212-215

Rəmzi C.

106.       Mirzə Hüseyn Kərimi haqqında //Azərbaycan. – 1975. - №1. – s.206-208.

Rüstəmova Afət

107.       Məhəmmədli Camalzadənin satirik hekayləri //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser. – 1990. - №3. – S.24-30

108.       Müasir İran yazıçısı Seid Məhəmmədəli Camalzadənin ilk hekayələri //Xəbərlər (AEA) ƏDİ ser. – 1981. - №4. – S.54-58.

Sadıqzadə Firuz

109.       İran yazıçısı Ələvi Bozorg haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 29 yanvar.

Sadıqova Cəmilə

110.       «Sihah –əl –Əcəm» lüğətinin tədqiqi tarixinə dair //AMEA Xəbərləri Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser. – 1974. - №2. – s.79-86.

Sadıqova C., Ələsgərova T.

111.       Fars dilini tədqiq edən Azərbaycan alimləri (XI-XX  əsrin birinci rübü). – Bakı: Elm, 1990. – 228s.

Sarovlu Abbasəli (Quliyev Abbasəli )

112.       Bəşəri ideyalar tərənnümçüsü (Ə.Cami - 550) //Azərbaycan. - 1964. - №12. – S.158-163

113.       Vis və Ramin (F.Gürganinin poeması haqqında) //1970. - №10. – S.180-181

Səfərli Əliyar

114.       Cami irsinə məhəbbət //Azərbaycan. - 1970. - №2. – S.197-199

Siyamək

115.       Xosrov Gülsorxi dastanı //Azərbaycan. - 1984. - №5. – S.124-128

Stenberq C.

116.       Qacarlar dövrü İranının lövhələri (Murtaza Müşfiq Kaziminin «Qorxulu Tehran» əsəri haqqında) //İnqilab və mədəniyyət. - 1935. - №6-7. – S.51-52

Sultanov M.

117.       Böyük humanist şair (Sədi Şirazi haqqında) //Kommunist. – 1958. – 31 may.

118.       Füzuliyə nəzirə yazan bir fars şairi (Mirzə Əbdülvəhhab Nişat İsfahani) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 19 iyul.

Sultanov Şamil, Sultanov Kamil

119.       Ömər Xəyyam /T.e.: V.Həbiboğlu. – Bakı: Gənclik, 1991. – 296 s. -/Görkəmli adamların həyatı seriyasından/

Şükürova E.

120.       İslam inqilabından sonra Cənubi Azərbaycanda ədəbi proseslər //Respublika. – 2004. – 27 oktyabr.

Uğurlu Fəxri

121.       Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun  «Məsnəvi»si //Azərbaycan. – 2007. - №7. – s.6-25.

Yeqtai Məcid

122.       Nizaminin müqəddəs türbəsi: Şeir /T.e.: Abbasəli Sarovlu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 22 iyun.

Vinz Leslau

123.       Sevgi və daxili narahatlıq şairi /İngiliscədən t.e.: Elmar Vüqarlı //Körpü. – 2007. - №5. – s.147-151.

Zehtabi M.T.

124.       Əbu Nuvas və Xəyyam //ADU Elmi əsərlər. Dil və ədəb. Ser. – 1966. - №1. – s.62-68.

Zərinəzadə H.

125.       Sihah-əl Əcəm» və «Sihah əl-Furs»un müqayisəsi //İran filologiyası məsələləri 2-ci bur. – 1973. – S.194-206

 

*   *   *

126.       İmam Xomeyni və şeir //İşığa doğru (Tehran). – 2007. - №7. – S.47

127.       İran filologiyası məsələləri: Məqalələr məcmuəsi.-  Bakı: Azərbaycan EA, 1966. – 310 s.

128.       İran filologiyası məsələləri: Məqalələr məcmuəsi.-  Bakı: Azərbaycan EA, 1973.- 280 s.

129.       Şəhriyar farsdilli ədəbiyyatşünaslıqda /Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası Ana dili fondu /Farscadan t.e.: S.Nəbioğlu /Ön söz Q.S.Təbrizi. – Bakı: Nurlan, 2006.- S.182 s.