`

FRANsIZ ədəbiyyatı 

 

Abbaszadə H.

 1.  Ölməz xalq nəğməkarı (Pyer Jan Beranjenin vəfatının 100 illiyi münasibətilə)//Azərbaycan pioneri. – 1957. – 16 iyul.

Adil B.

 1.  Bir yaz axşamı : Şeir (Fransız şairi Pol Eluara həsr olunmuşdur) //Adil. B.Gənclik illəri. – Bakı: Gənclik, 1950. – s.14-17.

Ağayev Bayram

 1.  Xalq nəğməkarı (P.Beranje haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1989. – 22 avqust.

 2. Lui Araqon Səməd Vurğun haqqında //Ədəbiyyat və icəsənət. – 1986. – 24 oktyabr .

Ağayev Əkbər

 1. Fransız xalqının böyük oğlu (V.Hüqo) //Azərbaycan gəncləri. – 1952. – 27 fevral.

 2. Onore Balzak //Ədəbiyyat qəzeti. – 1938. – 30 avqust.

 3. Sülh uğrunda alovlu mübariz (Anri Barbüs-80 //Ədəbiyyat qəzeti. – 1953. – 16 may.

Axundov İsa.

 1. «Qismət»lə ilk görüş (Fransız yazıçısı Albert Kamyununun Vaqif Əlixanovun tərcümə etdiyi əsəri haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988. – 26 avqust.

Alməmmədov Alməmməd

 1. Balzak (Anadan olmasının 155 illiyi) //Azərbaycan müəllimi. – 1954. – 20 may.

Arif M.

 1. Emil Zolya //Maarif və mədəniyyət. – 1927. - №11. – s. 64-65.

Babayev N.

 1. Jül Vern (Anadan olmasının 50 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1955. – 26 mart.

Babayeva Ələviyyə.

 1. Jül Vern //Azərbaycan qadını. – 1955. - №4. – s.20.

Bağırova Amalya     

 1. Mopassan yaradıcılığı: mülahizələr və problemlər // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№2. -C. 131-134.

 2. Mopasanın «Sovay ana» novellası: paralelliklər, oxşarlıqlar // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (BSU). -2005. -№5. -S. 48-51.

Bualo Nikola

 1. Poeziya sənəti /Tərc., müqədd. və şərhllər Ə.Ağayevin. – Bakı: Azərnəşr, 1969. – 184 s.

 2. Poeziya sənəti /T.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 112 s.

Cabbarlı Cəfər

 1. «Hamelet»in tərcüməsi haqqında Harun yoldaşa cavab //ADU. Əsərləri. – 1946. - №1. – s.82-84.

 2. «Otello» //Kommunist. – 1921. – 24 may.

 3. «Otello» //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 22 mart.

Cəfər M.

 1. Viktor Hüqo //Cəfər M. Mütəfəkkirin şəxsiyyəti. – Bakı: Azərnəşr, 1966. – s.130-156.

Cəfərov Cəfər

 1. Stendal Azərbaycan dilində //Ədəbiyyat qəzeti. -  1937. – 27 avqust.

Dode Alfons

 1. Antuan de Sent - Ekzüperi /T.e.: Ə.Ağayev, J.Bağır. -B.: Öndər nəşriyyatı, 2005. -444 s.

Elçin

 1. Bizə qalan sənət (C.B.Molyer haqqında söz) //Azərbaycan. -1990. - №12. – S.103-110.

 2. Bizim üçün qalan sənət //Molyer J.B. Komedmyalar. – Bakı: Gənclik, 1995. – s.3-7.

Eminov A.

 1. Böyük fantast-yazıçı (Jül Vern-150) //Azərbaycan müəllimi. – 1978. – 8 fevral

Əfəndiyev C., Landres M.

 1. Anri Barbüs Bakıda //Qobustan. – 1985. - №4. – s.29-32.

Əhmədov Ə.

 1. Dümanın Natəvana hədiyyəsi //Bakı. – 1981. – 12 iyun.

Əhmədov Nazim

 1. Anri Barbüs Azərbaycan mətbuatında //Elmi əsərlər (ADU) Jurnalistika ser. – 1974. - №1-2. – s.59-65

Əliyev Etibar

 1. Alber Kamyu  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.131-133

 2. Anatol Frans  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.49-50

 3. Andre Jid //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.101-103

 4. Anri Berqson //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. –s.65-66.

 5. Fransua Moriak  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.117-119

 6. Frederik Mistral //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.15-16.

 7. Jan Pol Sartr  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.150-152

 8. Klod Simon (Klod Yejen Anri Simon) //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat zürə). – Bakı, 2004. – s.216-218

 9. Rene-Sülli Prüdom //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.9-10.

 10. Roje Marten dü Qar  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.86-88

 11. Romen Rollan  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.37-38.

 12. Sen-Jon Pers  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – s.139-140

Əliyev Ə.

 1. Ədəbiyyatımızın dostu (Fransız şərqşünası  Lüsen Buva haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. -22 fevral

Əliyev Əli

 1. Görkəmli yazıçı (Q.Flober haqqında) //Şərq qapıs. – 1971. – 12 dekabr

Əliyev Əsgər

 1. XIX əsr fransız yazıçıları Azərbaycan haqqında //Şərq qapısı. – 1970. – 8 aprel.

Əliyev Yusif

 1. Fransız kino «ulduzu» azərbaycanlıdır (Robber Osseyn-Rüstəm Hüseynzadə haqqında) //Bakı. – 1968. – 13 aprel.

Əlizadə İ.

 1. V.Hüqo Azərbaycan səhnəsində  //Elmi əsərlər (ADU) DƏ ser. – 1965. - №4. – s.21-27

Əlizadə M.

 1. Hüqonun dramaturji görüşləri //Elmi əsərlər. (ADU) İE ser. – 1961. - №1.

Əmirbəyov İ.

 1. Azərbaycan və fransız dillərində səstəqlidi sözlər (Müqayisəli-tipoloji tədqiqat təcrübəsi): Avtoreferat. 1002.19. Dilçilik nəzəriyyəsi. – Bakı: BDU, 2000. – 27 s.

Əmrahova Təranə   

 1. Mopassan yaradıcılığında hərbi terminologiya və onun tərcüməsi // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№2. -s. 111-113.

Əsgərov Əsgər

 1. Anri Masse Nizami haqqında //Elm və həyat. – 1969. - №5. – s.24-25

 2. Nizami fransız mənbəlrində //Bakı. – 1969. – 3 iyul

Fəhmi İlqar

 1. Marten Paj: «Mən necə idiot oldum» (Eyni adlı roman haqqında) //Ulduz. – 2006. - №9. – S.92-94

 2. Ameli Notomb: əks qütblərin qadınları //Ulduz. – 2006. - №5. – s.56-58

Gözəlov Əziz.

 1. Corc Sand Koroğlu haqqında // «7777» qəzeti. – 1992. – 31 dekabr.

Hacıyev A.

 1. Dümanın Azərbaycana səyahəti haqqında //Elm və həyat. – 1977. - №7. – S.34-35

Hacıyev Asif

 1. Fransız romanı XX əsrdə //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 12 aprel

Hacıyev Davud

 1. Böyük fransız maarifçisi (Volter haqqında) //Kirovabad kommunisti. – 1954. – 21 noyabr.

Hacıyev Vəkil

 1. Elmi qabaqlayan təxəyyül (Jül Vern-150) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 4 fevral

 2. Frederik Stendal (Anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 28 yanvar

 3. Həqiqət və haqq fədaisi (Deni Didro haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 31 avqust

 4. İnqilabi ideyalar nəğməkarı (Ejen Potye) //Azərbaycan gəncləri. – 1966. – 2 oktyabr.

 5. İnsanpərvər nəğməkar (Viktor Hüqo haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1977. – 26 fevral.

 6. Sülh cəngavəri (Anri Barbüs haqqında) //Əldəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 19 may.

Hasilova Xalidə

 1. Jorj Sand //Azərbaycan qadını. – 1954. - №8. – s. 16.

Hüseynov A.

 1.  İnqilabın prometeyi (A.Barbüs haqqında) //Bakı. – 1963. – 16 may.

Xəzri Nəbi

 1. Jül Vern haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1955. – 26 mart.

İbrahimov Mirzə

 1. Ölməz komediya ustası (C.B.Molyerin yaradıcılığı haqqında qısa məlumat) //Azərbaycan. -1987. - №1. – s.67.

İsmayıloğlu İ.

 1. «Ramonun qardaşı oğlu» (D.Didronun əsəri haqqında) //Azərbaycan. -1963. - №8. – S.204

İsmayılov R.

 1. Dostluq telləri: Fransa-Azərbaycan ədəbi əlaqələri. – Bakı: «Bilik» Cəmiyyəti, 1982. – 68 s.

Kərimov İnqilab

 1. Humanist sənətkar (V.Hüqonun vəfatının 100 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 31 may.

Kərimova B.

 1. Dümanın M.F.Axundovla görüşü haqqında //Azərbaycan müəllimi. – 1980. – 19 mart.

Köçərli F.

 1. «Qafqaz səfəri» (A.Dümanın eyni adlı əsərinin Azərbaycan dilində nəşri haqqında) //Azərbaycan müəllim. – 1985. – 29 noyabr.

Qabil

 1. Balzakla söhbət : Şeir //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 6 iyul.

Qəhrəmanov Kamal.

 1. Böyük insanpərvər yazıçı (Viktor Hüqnun vəfatının 70 illiyi) //AZərbaycan gəncləri. – 1955.- 22 may.

Qəmbəroğlu Ə.

 1. Ədalət carçısı (Viktor Hüqo haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1977. – 26 fevral.

Qoca Hamlet

 1. Albert Kamyunun «Taun» romanı haqqında //Azərbaycan. -2000. - №9. – s.27-28.

 2. İmkan tapdıqca: Fransa qadın yazıçıları //Ədəbiyyat qəzeti. – 1993. – 26 mart.

 3. Pələng  intiqamı (A.Dümanın Azərbaycana səfəri haqqında) //Azərbaycan təbiəti. – 1985. - №2. – s.28-31

Qoşerln Jak

 1. Qonağın ürək sözləri (Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı cgünləri iştirakçısının müsahibəsi)//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 18 oktyabr

Quliyev Qorxmaz

 1. Humanist yazıçı.  (Antuan De Sent Ekzüperi haqqında) //Alfons Dode. Antuan de Sent-Ekzüperi. – Bakı: Öndər, 2005. – s.110-114.

 2. Humanist yazıçı (Antuan De Sent Ekzüperi haqqında) //Sent-Ekzüperi. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – sS. 5-7.

Quliyev Tofiq

 1. Fransa təəssüratı //Kommunist. – 1961. – 28 yanvar.

Qurbanov Həbib

 1. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun tədris sahəsində fransız dramaturqu Ecen Labişin «Mizantrop» əsərinin tamaşası haqqında //Azərbaycan müəllim. – 1988. – 8 yanvar.

Qurbanova Yaqut 

 1. Balzakın «Qorio Ata» romanında cəmiyyətin tənqidi //Elm və cəmiyyət (BSU). -2005. -№2. -s.115-119. 

Lileyeva İ.

 1. Elm və zəka tərənnümçüsü (Jül Vern-150) //Azərbaycan gəncləri. – 1978. – 7 fevral.

Mirəhmədov Əziz

 1. M.F.Axundov və K.Volney (Fransız alimi, filosofu) //Mirəhmədov Ə. Yazıçılar. Talelər. Əsərlər. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – s.292-298.

Mustafayev İsrail

 1. Azadlıq nəğməkarı (Pol Elüar-90) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 20 dekabr

 2. Bəşəri ideyalar carçısı (Viktor Hüqo haqqında) //Kitablar aləmində. - №2. – S.28-30

 3. Ensiklopedik yazıçı (Andre Morua haqqında) //Kitablar aləmində. – 1985. – №3. – S.31-32

Muravyova N.İ.

 1. Hüqo /T.e.: B.Seyidzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1963. – 388 s.- /Görkəmli adamların həyatı seriyasından/

Mustafayeva Sənubər         

 1. Viktor Hüqonun «Klod Qo» romanında ziddiyyət problemi // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№1. - s. 149-151.

Nağıyev Cəlil

 1. Aleksandr Düma və onun «Üç müketyor» romanı //Düma A. Üç Müşketyor. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S. 3-10.

 2. Alfons Dode və onun provans yumoru //Alfons Dode. Antuan de Sent-Ekzüperi. – Bakı: Öndər, 2005. – s.6-13.

 3. Jül Vern və onun qəhrəmanları //Vern Jül. İyirmi min lye sualtında. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – s.3-12.

 4. Rable gülüşü //Rable.Qarqantuqa və pantaqruel /T.e.: Əhməd Cavad. – Bakı: Öndər, 2005. – s.4-18s.

 5. Rable  gülüşü //Rable. Qarqantuqa və pantaqruel. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – s. 5-14.

Nəcəfova Məryəm

 1. Fransa ədəbiyyatı Azərbaycan dilində //Azərbaycan gəncləri. – 1960. – 28 oktyabr.

Paşayev Q.

 1. Düma Azərbaycanda //Kitablar aləmində. – 1985. – №3. – s.35-37/

Pers Sen-Jon

 1. Nobel nitqi //Ulduz. – 2006. - №1. –s. 23-25.

Poqodinski S.

 1. Son söz /T.e.: C.Məcnunbəyov //Balzak. İfritə. – Bakı: Azərnəşr, 1965. – s. 69-70.

Rəcəbov Əbülfəz

100.    «Madam Bovari»nin müəllifi (Q.Flober-150) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 25 dekabr.

Rəfili Mikayıl

101.    Alovlu vətənpərvər və demokrat (V.Hüqo) //Kommunist. – 1952. – 26 avqust.

102.    Fransız xalqının böyük mütəfəkkiri (Monteskyenin vəfatının 200 illiyi

103.    münasibətilə) // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1955. – 19 mart.

104.    Fransız xalqının böyük yazıçısı (V.Hüqo) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1952. – 23 fevral.

105.    Romantizm və Viktor Hüqo //İnqilab və mədəniyyət. -1929. - №7-8. – s.30-33; №9. – s.23-27.

Rəsulov Qeybulla

106.    Həyat, məhəbbət və gənclik (Löpe De Veqanın «Madrid suları» əsəri haqqında) // Bakı. – 1964. – 24 iyun.

107.     220 dram əsərinin müəllifi (Löpe De Veqa) //Bakı. – 1962. – 24 noyabr.

Sartr Jan-Pol

108.    Mən nə üçün Amerikaya getmədim (Yazıçı və sülh) //Azərbaycan. -1965. - №4. – s.167-170.

Selin Lui Ferdinand

109.    Ziddiyyətlər burulğanında; Müxtəlif illərin müsahibələrindən /Tərt. və t.e.: N.Əbdülrəhmanlı //Xəzər. – 2004. - №4. – s.102-116

Sen Jon Pers

110.    Poeziya (Nobel mükafatının təqdimatı mərasimində nitq) //Ulduz. – 2006. - №1. – s.23-25.

Sərkaroğlu Əsgər

111.    Fransada «İsgənndərnamə»nin yaranması tarixindən //Elm və həyat. -1 973. - №4. – s.31-32.

112.    Nizami fransız mənbələrində. – Bakı: Azərnəşr, 1991. – 130 s.

Sultanlı Əli

113.    Böyük fransız yazıçısı Viktor Hüqo (Anadan olmasının  150 illiyi münasibətilə) //İnqilab və mədəniyyət. -1952. - №3. –s.66-75.

114.    Mopassanın hərbi novellaları. – Bakı: ADU nəşriyyatı, 1942. – 20 s.

Şərifov Kamandar

115.    Düma «Dədə Qorqud»u aparmadı //Kitablar aləmində. – 1983. - №4. – s.53-54.

Şid Andre

116.    Fransa və Şura xalqlarınnı dostluğu //Kommunist. – 1936. – 9 iyul.

Şıxlı İsmayıl

117.    Azadlığın üsyankar carçısı (C.Bayron) //Azərbaycan. -  1963. - №1. – s. 157-167.

Ülvi Almaz

118.    Şərq mədəniyyəti fransız mənbələrində (Ə.Zeynalovun «Fransız ədəbiyyatında Şərq» monoqrafiyası haqqında) //Xalq qəzeti. – 1997. – 24 iyun.

Vahabova S.

119.    Erve Bazen nəsrində şəxsiyyət konsepsiyası //Ədəbiyyat və incəsənt. – 1982. – 13 noyabr.

Vəliyev Kamil

120.    Jorj Blon və onun köçəriləri //Ulduz. – 1983. – №4. – S.20.

Zaman Ş.

121.    Yazıçı –döyüşçü (A.S.Ekzüperi-70) //Şərq qapısı. – 1970. – 30 iyun.

Zamanov Şamil

122.    «Balaca parijlinin həyatı» haqqında (Alfred De Breanın eyni adlı əsərinin M.F.Axundovun oğlu Rəşid bəy tərəfindən tərcümə edilməsi haqqında //Azərbaycan. – 1978. -№11. – s.197-199.

123.    Bəşəri komediyanın müəllifi (Onore De Balzak haqqında) //Şərq qapısı. – 1974. – 19 may

124.    Görkəmli dramaturq və tərcüməçi (Fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi  Alen Rone Lesajın anadan olmasının 300 illiyi münasibətilə) //Şərq qapısı. – 1968. – 9 may.

125.    Xalqımıza dərin məhəbbətlə (A.Düma haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 3 yanvar.

Zamanova Nübar    

126.    İntibah dövründə Fransua Rable yaradıcılığı // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№1. – S. 143-144.

Zeynalov Əsgər

127.    Avropanın heyrətləndirən və Şərqdə heyran olan Volter //Xalq qəzeti. – 2004. – 4 noyabr

128.    Dahi fransız mütəfəkkiri (Volter haqında) //Respublika. – 2004. – 21 noyabr.

129.    Hüqo və Azərbaycan //Respublika. – 2002. – 7 aprel.

130.    Viktor Hüqo /T.e. və şeirlərin red. Söhrab Tahir – Bakı: Mütərcim, 2001. – 103 s.

131.    Viktor Hüqonun həyatı // Hüqo V. Səfillər. -I-II hissələr. -Bakı, 2005. - S. 4-28.

132.    Volterin türk aləmi («Açılmamış səhifələr» rubrikasından) //Azərbaycan1998. - №7. – s.186-187

Zeynalov Əsgər, Vahabova Sevda

133.    Adamı valeh edən yazıçı: A.Dümanın yaradıcılığı haqqında // A.Düma. Üç muşketyor. -Bakı, 2004. -s. 4-10.

*              *             *

134.    Alber Kamyu (Nobel mükafatı laureatı) //Azərbaycan. -1979. - №12. – S.145-146.

135.    Andre Malro Moskvanın qonağıdır //Kommunist. – 1968. – 2 mart.

136.    Andre Morua //Xəzər. – 1993. - №1. – s.98.

137.    Artur Rembo /T.e.: İlqar Fəhmi //Xəzər. – 2006. - №2. – s.5-6

138.    Böyük sənətkar, alovlu humanist (Anri Barbüs haqqında) //Azərbaycan1963. - №5. – S. 187-188

139.    Dillərdə gəzən dastan (Jorj Sand haqqında) //Kommunist. – 1987. – 4 fevral.

140.    Gi de Mopassan (Dünya ədəbiyyatı korifeyləri) //Azərbaycan.-1984. - №10. – s.146

141.    İlk dəfə Azərbaycan dilində (Bualonun «Poeziya sənəti» əsərinin Əkbər ağayevin tərcüməsində nəşri haqqında) //Kommunist. – 1970. – 9 yanvar.

142.    Qırxıncı akademik (Fransız yazıçısı Moris Dryüon haqqında)//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 14 yanvar.

143.    Pol Verlen //Xəzər. – 2005. - №3. –s.194-195/