İNGİLİS ədəbiyyatı 

 

Abbaslı Ramiz

1. Harold Pinter //Ulduz. – 2006. – №4. – S.76

Abdullayeva F.

2. İngilis və Azərbaycan dillərində səstəqlidi sözlərinin strukrur-semantik xüsusiyyətləri: Avtoreferat. – Bakı: BDU, 2000. – 22s.

Ağayev Əkbər

3. Dahi sənətkar (Şekspir-400) //Azərbaycan. – 1964. - №4. – s. 25-35.

4. Humanist sənətkar (Şekspir haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1964. – 25 aprel

5. «Otello» (Şekspirin əsəri haqqında) //Kommunist. – 1959. – 4 aprel

6. Tarixi romanlar müəllifi (Volter Skott-200) //Bakı. – 1971. – 14 avqust

Ağayev Zeydulla

7. Ceyms Oldric alqışlayır  //Kitablar aləmində. – 1979. - №1. – S.58-59

8. Ceyms Oldric alqışlayır (Londonda Azərbaycan günləri haqqında Ş.Xəlilova məktubu)  //Kommunist. – 1978. – 2 dekabr

9. Görkəmli ingilis yazıçısı (C.Oldric haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1978. – 4 mart

10. Tənha qəhrəmanların harayı (C.Bayron-200) //Kommunist. – 1988. – 23 yanvar

11. Uilyam Somerserset Moem (1874-1965) //Azərbaycan. - 1981. - №12. – S.150.

Axundov M.

12. İngiltərədə Nizami haqqında monoqrafiya (B.Laurentsin Londoenda çıxmış «Nizaminin poemaları» monoqrafiyası haqqında) //Elm və həyat. – 1970. - №7. – s.28-29

Allahverdiyev Mahmud

13. Etinasızlıq faciədir (B.Şounun «Şeytanın şagirdi» pyesi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 20 yanvar.

14. «Hamlet» (Azərbaycan Dram Teatrında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 20 aprel

Almazov Sabir

15. Otuz altı yaşlı Prometey (C.Bayronun vəfatının 150 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1974. – 21 aprel.

Aslanov Vaqif

16. «Babilistan sularında» hekayəsini niyə tərcümə etdim (Stefan Vinsent Benetin eyniadlı əsəri haqqında)//Xəzər. – 1993. - №2. – s.37-38.

Babayev Etibar

17. Londonda görüşdüyüm Ceymsin soyadı  Bond yox, Oldric idi //Azərbaycan. -2007. - №12. – S.153-162.

Brandis E.

18. Ceyms Qrinvudvə «Balaca səfil» //Qrinvud C. – Balaca səfil. – Bakı: Gənclik, 1969. – s.3-7.

19. Conatan Svfit və onun «Qulliverin səyahəti» əsəri //Svift C, Raspe E. Seçilmiş əsərləri. _ Bakı: Gənclik. 1983. – S.230-248.

Bürcəliyev M.

20. 13.Hakimiyyət, cəza və cinayət (Şekspirin «Üçüncü Riçar» faciəsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1984. – 28 sentyabr

Cəfərov Cəfər

21. Şekspirin şeir yaradıcılığı //Şekspir V. Sonetlər və poemalar. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 215 s.

22. Vilyam Şekspir //Revolyusiya və kultura. - 1939. - №5. – S.80-93.

23. Vilyam Şekspir //Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. – Bakı, 1961. – s.3-21.

24. Vilyam Şekspir. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 60 s.

Cəlilova G.

25. Azərbaycan və ingilis dillərində inkarlıq və qadağanlıq konstruksiyaları: Avtoreferat. 10.02.19. Dilçilik nəzəriyyəsi. – bakı, BDU, 2000. – 26 s.

Elçin

26. Şekspir dünyasının işığı (Şekspirin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında) //Azərbaycan. - 1978. - №12. – S.158-159.

27. Şekspir haqqında söz: Ön söz  //Şekspir V. Pyeslər və sonetlər. –Bakı: Yazıçı. 1980. – s.5-10.

Əbilov A.

28. 18.«Ovod»un yeni nəşri //Ədəbiyyat və incəsənət. –1976. – 1may

Əfəndiyev İlyas.

29. «Antonio və Kleopatro» //Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri 7 cilddə., C.7. – Bakı: Çinar-Çap, 2002. – S.256-259.

Əhmədov Q.

30. İkinci Dünya müharibəsi dövründə Con B.Pristli romanları //Elmi əsərlər (APRƏİ. DƏ ser.). Dil və ədəbiyyat ser. – 1975. – Bur.XII.- №4. – S. 106-112

Əkbərova Tünzalə

31. İngilis və Azərbaycan dilində təknüvəli konstruksiyaların struktur-semantik təhlili . Avtoref. – Bakı: Azərbaycan PDU, 2006. – 19 s.

Əliyev Etibar

32. Bertran Rassel  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.111-114.

33. Con Qolsuorsi //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.78-79.

34. Uinston Çörçill  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.120-122.

35. Vilyam Qoldinq  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.210-212.

36. Redyard Kiplinq  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.23-24.

Əliyeva Leyli

37. Gibb və Azərbaycan ədəbiyyatı //Azərbaycan. – 1984. - №5. – S.163-166.

Əliyeva Pakizə         

38. Uilyam Bleykin məktublarına baxış // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№1. -S. 145-146.

Əlizadə Məryəm

39. «Maqbet»in ikinci səhnə taleyi //Bakı. – 1982. - 22 yanvar.

Əsgərov Əfqan

40. «On ikinci gecə» //Kommunist. – 1970. – 9 iyun.

Əyyubov N.

41. «Fırtına» səhnədə //Bakı. – 1974. – 25 mart.

Əzimzadə Yusif

42. «Ovod» yaşayır (Əsərin tamaşası haqqında) //Bakı. - 1970. – 3 dekabr.

Hacıyev Davud

43. Dahi ingilis şairi (C.Bayron haqqında) //Kirovabad kommunisti. – 1963. – 22 yanvar.

Hacıyev Vəkil

44. C.Bayron Azərbaycanda//Ədəbiyyat və incəsənət. –1988. – 22 yanvar.

Helminski Kabir Edmund

45. Sufizm nədir /İngiliscədən t.e.: Elmar Vüqarlı //Körpü. – 2007. - №5. – s.152-154.

Helminski Kmilla Adams

46. Qadın və sufizm /İngiliscədən t.e.: Elmar Vüqarlı //Körpü. – 2007. - №5. – s.155-160.

Hüseyn Mehdi

47. «Maqbet» Azərbaycan səhnəsində //Ədəbiyyat və sənət məsələləri.- Bakı, 1958, s.519-526.

48. «Maqbet»in quruluşu haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. – 1936. – 3 aprel.

49. «Otello» //Hüseyn M. Əsərləri. 10 cilddə. C.10. Ədəbi-tənqidi məqalələri. – Bakı: Yazıçı, 1979. – S.127-130.

Hüseynov Adil

50. Herbert Uelsin səhvi //Kommunist. – 1988. – 18 avqust.

Hüseynov Xəlil

51. Nizaminin ingilis dilində öyrənilməsi və nəşri tarixi //Xəbərlər (AEA ) ƏDİ. ser. – 1974. - №3. – S.29-35

Hüseynova L.

52. Azərbaycanca- ingiliscəyə, ingilis-azərbaycancaya lüğətlərdə mənaların açıqlanması üsulları //Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri: Beynəlxalq elmi konfransın materialları (9-10 nolyabr, 2007) . – Bakı ADU-nun nəşriyyatı, 2007. – s.311-315.

Hüseynova K.

53. Azərbaycan bədii ədəbiyyatında ingilis dilindən birbaşa tərcümənin bəzi mühüm amilləri. //Müasir dilçiliyin problemləri II Beynəlxalq elmi konfrans (22-23 noyabr, 2007. Bakı). – Bakı: Kitab aləmi, 2007. – S.178-181.

Xəlil Zeynal.

54. «Otello» haqqında  //Ədəbiyyat qəzeti. – 1949. – 15 iyun.

Xəlilli Şahin, Səfərli Zakir

55. Britaniya adalarının nağıl dünyası//Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri.- Bakı: Öndər, 2005. – S.4-9. - /DUƏK/

56. Sağol Mustafa! (Şekspir əsərinin tərcüməçisi Sabir Mustafa haqqında) //Mtürəcim. – 1996. - №1. – s. 5.

Xəlilov Ə.

57. Sülh və dostluğun böyük carçısı (Ceyms Oldric haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1980. – 20 fevral

Xəlilov Şahin

58. Azərbaycanlıları meydanda tək qoya bilmərəm (Müəllifin «Oldricin Azərbaycan sevgisi» adlı kitabından parça) //Yeni fikir. – 1991. – 24 iyul.

59. Ceyms Oldric //Ulduz. – 1978. - №8. – S.60-61.

60. «Diplomat» Azərbaycan dilində //Ədəbiyyat və incəsənət. –1981. – 12 iyun.

61. «Diplomat»ın səhnə taleyi (Roman haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 22 mart.

62. Oldricin Azərbaycanlı qəhrəmanları («Diplomat» romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1980. – 25 aprel.

63. «Hamlet» Azərbaycan dilində (A.Təhmasibin eyni adlı kitabı haqqında) //Azərbaycan müəllim. – 1981. – 16 sentyabr.

64. Oskar Uayld (Anadan olmasının 125 illiyi münasibətilə) //Pioner. – 1979. - №8. – S.27.

65. Sənətkar məhəbbəti (Ceyms Oldricin yaradııcılığı haqqında) //Azərbaycan. - 1983. – №8. – S.175-177.

66. Sülhün keşiyində (Ceyms Oldric-60) //Pioner. – 1978. - №7. – S.24-25.

67. Şir ürəkli oğulların tüğyanı (Ceyms Oldric-70) //Azərbaycan gəncləri. – 1988. – 12 iyul.

İbrahimov Mirzə

68. Bernard Şou və «Şeytanın şagirdi» barədə bir neçə söz //Azərbaycan. - 1985. - №12. – S.73.

69. Ceyms Oldricin «Diplomat» romanı //Kommunist. – 1974. – 21 fevral.

İsmayılov Əjdər

70. Cavid və Şekspir //Qobustan. – 1981. - №1. – S.15-16

Kazımov A.

71. Şekspirin vətənində //Ədəbiyyat və incəsənət. –1984. – 26 oktyabr.

Kərimov İnqilab

72. Şən və nikbin tamaşa («On ikinci gecə»nin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. –-1970. – 20 iyun.

Krasikov A.P.

73. Tomas Mor və onun «utopiyası» (Anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə) //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya təldrisi: Metodik məcmuə. – 1978. - №4. – S.59-64.

Qarabağlı Yəhya.

74. İki dahi sənətkar: Şekspir və Servantes//Gənc işçi. – 1941. – 23 aprel.

Qarayev Mahir

75. Folkner Virginiya universitetində: Müəllim və tələbələrlə söhbət //Arzu. – 1998. – №2. –S. 84-86.

76. Uilyam Bleyk   //Xəzər. – 2006. - №4. – S. 81-85.

Quliyev Qorxmaz

77. Gülən faciə, ağlayan komediya : Şekspir və C.Məmmədquluzadə  //Azərbaycan. – 2008. - №7. – s.134-165; №8. – s.136-158.

Quliyev F.

78. Qərb-Şərq ədəbi əlaqələr tarixindən və Şekspir yaradıcılığında Nizami motivləri //Xəbərlər (AEA ƏDİ ser.). – 1986. - №4. – S.51-55.

Quliyev M.

79. Hamlet»in quruluşu //Maarif və mədəniyyət. – 1926. - №12.

Quliyev Vilayət

80. Corc Oruell- antiutopist //Azərbaycan. – 2008. - №1. – s.88-92.

Məcidova Lalə         

81. A.Kristi yaradıcılığında sücet və kompozisiya //Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№4. - S. 157-159.

Məhərrəmli Cəlal

82. «Hamlet» haqqında bir neçə söz // Azərbaycan gəncləri. – 1964. -  16 avqust.

Məmmədov Mehdi

83. Şekspir gəncləri səhnədə («Romeo və Cülyetta!) //Kommunist. – 1966. – 11 dekabr.

84. Şekspirin gülüşü // Ədəbiyyat qəzeti. – 1944. – 24 aprel.

Mirzəyeva Şükufə

85. «Hamlet»in yeni tərcüməsi //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1959. – 25 aprel.

Mütəllibov Təhsin

86. Şekspirin sonetləri //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1965. – 5 iyul.

Nağıyev Cəlil

87. Acı həqiqətlər nəğməkarı – Çarlz Dikkens //Dikkens Ç. Oliver Tvistin  macəraları. – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – S.3-13.

88. Daniel Defo və Robinzon Kruzo //Daniel Defo. Robinzon Kruzo /T.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – S.3-11s. - /DƏ/

Nəbiyev M.

89. Şekspir sonetlərinin tərcüməsi (Tərcüməçi S.Mustafayev haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 8 aprel.

Nəcəfova Məryəm

90. Şekspirin əsərləri Azərbaycan səhnəsində //Sovet kəndi. – 1965. – 18 aprel.

Nəzərli Hacıbaba

91. «Şekspirin «Maqbet» əsəri haqqında // gənc işçi. – 1936. – 22 fevral.

Nəsibbəyli Ü.

92. İen Makuen plagiatlıqda günahlandırır //Xəzər. – 2007. - №1. – S..272-273.

Nikitin V.

93. Konan-Doylun evində lövhəsi //Bakı. – 1973. – 14 avqust.

Novruzov T.

94. Sənətin ölməzliyinin sirri (V.Şekspir-425) //Azərbaycan müəllim. – 1989. – 21 aprel.

Nuriyeva Nuranə

95. Sərgüzəşt və macəra ədəbiyyatının mahir ustası //Defo Daniel. Robinzon Kruzo. – Bakı: Öndər, 2004. – S.4-10.

Oldric Ceyms

96. Əziz dost! (İngilis yazıçısının Azərbaycanlı tədqiqatçısı Ş.Xəlilova məktubu) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1978. – 4 mart

97. İran üzərində Amerika kölgəsi//Təşviqatçı. – 1981. - №21. – S.21-23.

98. Uşaqlar təhlükə içindədir //Azərbaycan müəllimi. – 1979. – 25 may

99. Yeni dünya (Eyni adlı məqalədən) /T.e.: İbrahim Göyçaylı //Ədəbiyyat və incəsənət. –1973. – 4 avqust

Oruc M.

100. Meri Şelli haqqında ön söz //Azərbaycan. - 2001. - №10. – S.98

Osmanov Bəhram

101. Pyes, tamaşa, müasirlik (Şekspirin «Hamlet» pyesi üzərində düşüncələr) //Azərbaycan. – 2005. - №8. – S.202-204.

Ömərov İsaxan

102. Bernard Şounun yaradıcılığında impenrializim və müharibənin tənqidi //ADU Elmi əsərlər. Dil və ədəb. ser. – 1963. - №5. – s.45-53.

103. Müasir ingilis ədəbiyyatında imperializm və müharibə əleyhinə mübarizə mövzusu //ADU Elmi əsərlər. – 1965. - №1. – s. 33-48.

104. Ölməz sənətkar ((V.Şekspir-400) //Sovet kəndi. – 1964. – 23 aprel.

Pinter Harold

105. Müsahibələr (Paris Revyu. «Teatr sənəti) /T.e.: Ü.Nəsibbəyli //Xəzər. – 2005. - №4. – S.111-120.

Reyfild Donald

106. İngiltərə haqqında qeydlər/T.e.: N.Səfərov //Xəzər. – 2004. - №2. – S.102-113

Rəfili Mikayıl

107. C.Bayron (Anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1938. – 28 yanvar.

Rəhimli İlham

108. Fikir və hisslər dramaturgiyası (Şekspir tamaşalarının festivalından qeydlər) //Kommunist. – 1982. – 9 yanvar

Rəhimov İsmixan

109. «Abidos gəlini» haqqında // Ədəbiyyat qəzeti. – 1958. – 18 yanvar.

110. Bayron və Şərq //ADU Elmi əsərlər. Hum. Elm. Ser. 1989. - №2. – s.83-94.

111. Bayronun «Şərq pomaları»nda Şərq motivləri //ADXDU Elmi əsərlər. – 1959. – 2-ci buraxılış. – s.51-86.

Rzaquluzadə Mikayıl

112. Azadlıq nəğməkarı (C.Bayronun  vəfatının 120 illiyi)  //Vətən uğrunda. - 1944. - №3. – S.106-110.

113. Kitabdakı əsərlər və müəllifləri haqqında //Svift C., Raspe E. Seçilmiş əsərləri. _ Bakı: Gənclik. 1983. – S.3-6.

Rzayeva Reyhan      

114. İngilis romantizminin təşəkkül dövrü və Şelli // Elmi xəbərləri (ADU). -2005. -№3. -S.114-116.

Sultanlı Əli.

115. Şekspir və onun «On ikinci gecə»si. – Bakı: Azərnəşr, 1946. – 10 s.

Svift Qrem

116. Kül içində işartı; Ədəbiyyat ən axırıncı söhbət mövzularımızdan biridir: Müsahibə /Orijinaldan t.e.: Ülkər Nəsibbəyli //Xəzər. – 2006. - №2. – S.125-131.

Şərif Ə.

117. «Hamlet» //Yeni fikir. – 1927. – 6 yanvar.

Şıxlı İsmayıl

118. Azadlığın üsyankar carçısı (C.H.Bayron -175) //Azərbaycan. - 1963. - №1. – S.157-167

Tempest P.F.

119. Ürək sözləri (S.Vurğun haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 27 noyabr.

Təhmasib A.

120. Şekspirin ilk tərcümələri //ADU. Elmi əsərlər. Dil və ədəb. Ser. – 1969. – 31-2. – s. 137-141.

121. Şekspirin əsərlərinin bir sıra dillərə tərcümələri haqqında //M.F.Axundov ad. APDU Elmi əsərləri. Dil və ədəb. Ser. – 1970. - №1. – s. 121-130.

122. Şekspirin «Hamlet» əsəri Ə.Haqverdiyevin tərcüməsində //M.F.Axundov Ad. APDU Elmi əsərləri. Dil və ədəb. Ser. – 1972. - №3. – s. 46-53.

Vəzirov C.

123. «Otello» (Eyniadlı əsərin Kirovabada tamaşası haqqında) //Şərq qapıs. – 1977. – 6 iyul

Vurğun Səməd

124. «Otello» tamaşası haqqında //Vurğun S. Böyük sənət uğrunda. – Bakı: Gənclik, 1970. – S.152-167.

Yusifova Günel

125. İngilis və Azərbaycan dillərində atalar sözləri və onların dildə əhəmiyyəti // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№1. - S. 44-47.

Yusifova Könül

126. U.Şekspirin yaradıcılıq metodu və Avropa Renesans mədəniyyətinin tarixi özəllikləri // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№5. -S.142-145.

Zeynalova S.

127. Con Veynin qəhrəmanları /Elmi əsərlər (APRƏİ) DƏ ser. – 1977. –  №1. – S.106-112

 

*              *             *

128. «Canlılar yaşayan otaq» haqqında (Q.Qrehemin eyni adlı kitabı haqqında) //Təhsil və zaman. – 2005. – 11 avqust

129. Dünya ədəbiyyatı korifeyləri: Ceyms Coys //Azərbaycan. - 1983. - №5. – S.138-140

130. Dünyanın oxuduğu yazarlar: Blumsday-100 (Ceyms Coys haqqında) //Ulduz. – 2005. - №5. – s.54-56

131. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısının Adı (Harold Pinter haqqında) //Xəzər. – 2005. - №3. – S.216-217

132. İngilis şairi qonağımızdır (Nəsiminin tərcüməçisi P.Tempest haqqında) //Kommunist. – 1974. – 27 mart.

133. Lorens və Cerald Darrell qardaşları haqqında /T.e.: N.Səfərov //Xəzər. – 2004. - №1. – S.114-132.

134. Oldinqton Riçard:  Dünya şöhrətli yazıçı və hamının sevdiyi şair  /T.e.: Zakir Fəxri//Xəzər. – 2005. - №2. - S.160-161

135. Pinter Harold: 2005-ci ilin Nobel mükafatı laureatı //Ədəbiyyat qəzeti. – 2005. – 21 oktyabr.

136. Robinzon Kruzo Rusiyada (D.Defonun «Robinzoni Kruzonun macəraları» kitabı haqqında //Azərbaycan gəncləri. – 1971. – 24 aprel.

137. Şair-dramaturq (İngilis yazıçısı BenConson-400) //Şərq qapısı. – 1973. – 12 iyun.

138. Şekspirin şəxsiyyəti haqqında qalmaqallar səngimir //Xəzər. – 2005. - №3. – S..222

139. Virciniya Vulf //Xəzər. – 2006. - №2. – S.212-215

140. Volter Skott (Anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1971. -21 avqust.