Xəzər Universitetinin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində saxlanan əsərlər

 

 

Khazar University Bibliography on Translations – 2009

  

1.    Abel Basti.Üçüncü reyxin sirrləri / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən E.Çingiz // Xəzər Xəbər.– 2009.– 30 aprel.– №268.– s.28– 30.

2.    Ağamusa Axundov. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.–  Baki: Elm, 2005. –  452 s.

3.    Akhtar Farsça–  Türkçe Türkçe–  Farsça Sözlük.–  ISBN 964-917-028-1

4.    Alison Baverstock. Kitabı necə satmalı / Azərbaycan dilindən İngilis dilinə tərcümə edən // Baki: Nurlan, 2006.–  ISBN 978- 9952- 8087- 0- 4

5.    Andrey Platonov. Platonov dilinin qatları / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən İ. Mehdizadə // Azərbaycan jurnalı.– 2008.–  № 3.– s.169– 170

6.    Andrey Platonov. Torpaqda çiçək / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən İ. Mehdizadə // Azərbaycan jurnalı.– 2008.–  № 3.– s.170– 172.

 

7.    Aristotel. Nikomax etikası / Tərcümə edən F.Təbibi // Bakı: Qanun, 2007. – 340 s.

8.    Aslan, Knyaz; Omarli Vahid . What I Brought To This World  /in Azeri and in Russian // Khazar University Press, 2005.

9.    Azərbaycan  dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti // Bakı:Kitab Klubu, 2007. –  208 s. 

10.  Azərbaycan–  İngilis və İngilis– Azərbaycanca lüğət // Baki, 2003. – 629 s.

11.  Azərbaycan üzümü (Atlas). Виноград Азербайджана. The Grape of Azerbaijan // Baki: Öndər, 2005. –  224 s.

12.  Azərbaycanca– Almanca, Almanca– Azərbaycanca müasir lüğət // Bakl: Ziya+, 2006. –  810 s. –  ISBN 9952- 8001-6- 9.

13.  Azərbaycan Paris sülh Konfransında (1919– 1920) / Tərcümə edən V.Quliyev // Baki: Ozan, 2007. –  244 s.

14.  Azərbaycan– Rus, Rus– Azərbaycan lüğəti // Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2004.  – 730 s.

15.  Babayev, M.B. Isayev (Isaxanli) Hamlet Abdulla (in English and Russian) in "Azerbaijani Mathematicians - XX Century"". Oka Ofset, Baku, 2007. 

16.  Beynəlxalq əlaqələr  üzrə bələdçi / Azərbaycan dilindən İngilis dilinə tərcümə edən // Baki: Bilik, 2005. –  478 s. –  ISBN 9952 –29- 054-3.

17.  Behbud xan Cavanşirin məhkəmə prosesi  / Tərcümə edən V. Quliyev // Baki: Ozan, 2008.–  352 s.

18.  Camal Mustafayev. On the traces of Fazlullah Naimi / Azərbaycan dilindən İngilis dilinə tərcümə edən E. Şahgəldiyev // Xəzər Xəbər.– 2008.–  may– iyun.– №250– 252.– s.44– 52.

19.  Cəfər Qiyasi, İbrahim Bozyel.  Erməni mənəvi terrroru /Azərbaycan və İngilis dillərində // Bakı:Kitab Klubu, 2007. –  80 s.

20.  Con Steynbek. Xrizantemlər / İngilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ramiz Abbaslı // Azərbaycan jurnalı.– 2008.–  №2.– s.103– 109.

21.  Çingiz Abdullayev. Üçüncü variant / Tərcüməçi: T. Muxtarova // Baki: Nurlan, 2007. –  272 s.

22.  Çingiz Abdullayev. Qatil üçün qran– pri / Tərcüməçi: E. Əliyev // Bakı:Kitab Klubu, 2007. –  300 s. – ISBN 5- 86874- 317- 2

23.  Çingiz Abdullayev. Döyüşçünün yolu // Tərcüməçi: Keani Pərvin və Fidan // Baki: Çıraq, 2007. –  304 s.

24.  Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti / İ. Əhmədov, K. Aslanlı, Ş. Əhmədov.– Bakı, 2008.– ISBN 978-9952- 8051- 2-3.

25.  Elmira Zamanova.Türk estetikası: tarixi və müasir inkişafı /Azərbaycan və Rus dillərində // Bakı:Araz, 2005 – 262 s.

26.  Eluca Atalı. Adamdan üstün /Azərbaycan türkcəsindən türk dilinə uyğunlaşdıran O. Hacımusalıdır // Türkiyə “Berikan Yayınlar Evi”, 2007. – 52 s.

27.  E.C. Şiriyev. İngiliscə– Azərbaycanca, Azərbaycanca– İngiliscə müasir lüğət // Bakı: Nurlar, 2007. –  912 s. – ISBN 978- 9952- 420- 10- 4

28.  Əbdül Qasımov. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası / Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində // Baki: Adiloğlu, 2004.–  550 s.

29.  Ə.Firdovsi. Şahnamə 2 cilddə / Azərbaycan dilinə tərcüməsi və müqəddimə M. Əlizadənindir // Bakı: Nurlar, 2005. –  992 s. –ISBN 9952- 426- 06- 2

30.  Əli Abbas. Əbədiyyət Müdriklərə Məxsusdur / Rus və Gürcü dillərinə çevirəni A. Bartkulaşvili // Bakı:Adiloglu,2004. – 236 s.

31.  Ərəbcə– Azərbaycanca lüğət / N.Məmmədov, T. Sadiqli, N. Qasımov // Baki: Adiloğlu, 2007.–  448 s.

32.  Fazil Qaraoğlu. Türk– İslam dünyası I cild: İslama giriş /Azərbaycan və Rus dillərində)// Bakı: Nurlar, 2007. –  482 s. – ISBN 978-9952- 426-8103- 3- 2

33.  Fərhad Məzəmli. Azərbaycan dilində fars sözləri lüğəti // Bakı: Çıraq, 2004. –  200 s.

34.   Fərəh Pəhləvi. Xatirələr / Tərcümə N. Əbdülrəhmanlı // Bakı: Adiloğlu, 2007. –  420 s.

35.  Georq Vilhelm Fredrix Hegel. Məntiq elmi. Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası. 1 – ci cild. / Alman dilindən azərbaycan dilinə tərcümə edən A. Tağıyev // Bakı: Təfəkkür, 2005.–460 s.                

36.  Gi De Mopassan. Kəndə Səfər / Fransiz dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən                     Hamlet Qoca // Xəzər Xəbər. – 2009.– 30 aprel. – №268. – s.22– 27.

37.  Gülşən Lətifxan. Azər və Aida adası / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Məmməd Oruc // Azərbaycan jurnalı.– 2008.– № 8.– s.6– 56;–  2008.– №9.– s.5– 58;–  2008.–  №10.– s.5– 58.

38.  Gülşən Lətifxan. Pıspısa / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən M. Oruc // Azərbaycan jurnalı.– 2008.–  №1.– s.150– 159.

39.  Hamlet Isaxanli. Contrasts: poems (in Eston) [sound record] / Hamlet Isaxanli; performanced by Artur Last. – Tallin: Festi Radio-4, May 22, 2008.

40.  Hamlet Isaxanli. Şeirlər / Çin dilində //Central Compilation &Translaton Press, 2009.

41.  Haynrix Böll. Hekayələr / Alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən V. Haciyev // Azərbaycan jurnalı.– 2009.– №1.– s.159– 176.

42.  Haynrix Böll. Müharibə qurtaranda/ Alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən V. Haciyev // Azərbaycan jurnalı.– 2009.– №2.– s.118– 128.

43.  Xəlifəzadə H.C. Khalifazadeh H.J. Şərg və Qərb şırniyyatları / Oriental and Occidental Sweets // Bakı: Çaşıoglu, 2004. –  284 s. – ISBN 9952- 27- 020- 8.

44.  Xəzər Ingiliscə– Azərbaycanca böyük lüğət: 6 cilddə / T. Abasquliyev, H. İsaxanlı // Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2008. C.3: I– N. – 2008. – 644 s. – ISBN 978– 9952– 20– 023.

45.  İnqilab Nadirli. Nəvələrə ərmağan / Azərbaycan,  Rus və İngilis dillərində // Bakı: Adiloğlu, 2008. –  336 s. –ISBN 978-9952-25-09- 3.

46.  İngiliscə– azərbaycanca frazeoloji lüğət // Bakı: Nurlan, 2006, –  368 s.

47.  İrina Nikitina. Postmodernist sənət / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Cahangir // Azərbaycan jurnalı. – 2009. –  № 3. – s.157– 172 ;– 2009. –  №4.– s.174– 187.

      – ISBN 5– 8066– 1728– 9.

48.  Jack Harvey. Ernje Joüsey. Müasir Economiks / İngilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən // Baki:Kitab Klubu, 2008. –  648 s.

49.  Q.S.Kazımov .Müasir Azərbaycan dili // Bakı: Təhsil, 2007. –  496 s.

50.  Q.Skirbekk, N. Qilye.  Fəlsəfə tarixi / Rus dilindən tərcümə edən: A. Əsədov // Bakı: Zəkioğlu, 2007. –  752 s. – ISBN 978-9952-8080- 4-9.

51.  Qabriel Qarsia Markes.İsabel Makondada yagışa baxır / Rus dilinədən Azərbaycan dilinə tərcümə edən N. Səfərov // Xəzər Xəbər.– 2009.– 28 fevral.–  №264.– s.26– 30.

52.  Qəzənfər Kazımov. Müasir Azərbaycan dili / Baki:Nurlan, 2008. – 128 s.

53.  Qırmızı, Qaraş Ağ və s...../ Rus dilinədən Azərbaycan dilinə tərcümə edən S.Talıbova // Xəzər Xəbər.– 2009.– 28 fevral.–  №163.– s.4– 9.

54.  Qriqori Qorin. IV Kin / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Dilsuz // Azərbaycan jurnalı.– 2008.–  №7.– s.5– 47.

55.  Qreqori Mənkyu. Ekonomiksin əsasları / İngilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən E. İbadov, R. İsayev , A. Qurbanov // Baki:  CBS, 2006. –  836 s.–ISBN 0- 324- 26938- 2

56.  Qurani– Kərim / Tərcüməçi: Mirzə Rəsul İsmailzadə Duzal // Baki:Əl– Huda, 2005. –  630s.

57.  Qurani– Kərim və Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi // Baki:Şərq– Qərb, 2008. –  828 s.

58.  Qurban Rzayev. Yeni ingiliscə –  Azərbaycanca lüğət // Baki: Səda, 2006. –  536 s. –

      ISBN 5– 86874– 21.

59.  Knut Hamsun. Seçilmiş əsərləri : II cilddə / Tərcüməçi: N. Qocabəyli // Baki: Şərq– Qərb, 2006/2007.–  480 s.

60.  Kurt David. Çingizxan /Alman dilindən tərcümə edən: M. Dadaşqızı // Baki: Nurlan, 2008. – 260 s.

61.  Linn Emanuel. Forel Qızardanda kef / Ingilis dilndənAzərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Cahangir //  Azərbaycan jurnalı.– 2008.– №12.– s.123.

62.  Mark Douti. Bilin hekayəsi / İngilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Cahangir //  Azərbaycan jurnalı.– 2008.– №12.– s.124– 125.

63.  Metin Turan. New Azerbaijani Poetry and Hamlet Isaxanli (in Turkish) // LİTTERA. Edebiyat Yazıları. Ankara, 2004. v.14, pp. 163-168. See also (in Azeri), 525 newspaper, 2005, June 28, p. 7.

64.  Məmməd Səid Ordubadı. Qanlı illər / Tərcüməçi: Ə. Bağırov // Bakı: Qafqaz, 2007.–  184 s. – ISBN 9952- 432- 05- 4.

65.  Məhəbbət Əsədova. İngiıis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri / Baki: Nurlan, 2007. – 128 s.

66.  Minaxanım Təkləli.Rus dilində türk sözləri // Bakl: Nurlar, 2006. –  272 s. –  ISBN 9952- 426- 26-7.

67.  N.Q.Xalilov. Müasir Rusca –  Azərbaycanca lüğət // Bakl:  Təfəkkür, 2007. –  1000 s.

68.  Nurullah Çətin. Atatürk dövrü türk şeiri (1923– 1940) / Türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən R. Əsgər // Azərbaycan jurnalı.– 2008.– №12.– s.127– 153.

69.  Orta əsrlərdə Azərbaycan Türkcəsinə tərcümələr (XV-XVI əsrlər) (Elm və sənət məclisi) // Xəzər Xəbər. – 2007. – 01 fevral (№ 223). – s. 8-19.

70.  O.V.İbadlı, R.İ.Babayev və baş. Nəbatat terminləri və bitki adları lüğəti // Bakı: Elm, 2008.  – 328 s. –  ISBN 5–-8066-1774- 2.

71.  Orxan Pamuk. Qar // Türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən // Bakı:Yurd, 2006. – 356 s.

72.  Orxan Pamuk. Mənim adım Qırmızı / Türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən N. Əbdülrəhmanlı // Bakl: Qanun, 2007. –  612 s.

73.  Ötüken türkce sözlük. Beş cilddə /Yaşar Çağbayır. –  Ankara: Ötüken Neşriyyatı, 2007. –

ISBN 978- 975- 437- 623- 4.

74.  Rafael.Qadın– məhşur və görkəmli adamların həyatında / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən // Xəzər Xəbər.– 2009.– 31 yanvar.–  №262.– s.24– 26.

75.  Reiko Uçida. Tufandan qabaq/ Ingilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Z. Əhmədov //Baki:Təhsil, 2002.–  84 s.

76.  Rəşad Nuri Güntəkin. Yarpaq tökümü / Azərbaycan Türkcəsinə çevirən: V. Sultanlı // Bakı: Çinar– Cap, 2007.–  112 s.

77.  Riçard Nikson. Qələbələr və məğlubiyyətlər haqqında xatirələr kitabından (Söhbət) / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Məmmədoglu // Xəzər Xəbər.– 2009.– 15 yanvar.–  №261.– s.25– 29.

78.  Riçard Nikson. Qələbələr və məğlubiyyətlər haqqında xatirələr kitabından (Müəllimlər) / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Məmmədoglu // Xəzər Xəbər.– 2009.– 15 aprel.– №267.– s.22– 26.

79.  Riçard Nikson. Memuar / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Məmmədoglu // Xəzər Xəbər.– 2009.– 15 aprel.–  №267.– s.22– 26.

80.  Riçard Nikson.Qələbələr və məğlubiyyətlər haqqında xatirələr kitabından (Prezident Aparatı) / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Məmmədoglu // Xəzər Xəbər.– 2008.– 15 noyabr.– №257.– s.26– 28.

81.  Ron Koleman, Daha yaxşı menecer olmağın 125 yolu // Bakı: CBS, 2008. –144 s

82.  Sara xanım Aşurbəyli. Bakı şəhərinin tarixi / Azərbaycan və Rus dillərində // Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006. –  696 s. – ISBN 5- 87459- 230- Х.

83.  Sara xanım Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti / Azərbaycan və Rus dillərində // Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006. –  652 s. – ISBN 5- 87459- 229- 6.

84.  Sayalı Sadıqova. Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü və inkişafı // Bakı: Nurlan, 2005. – 348 s. – ISBN 5-8066-1780- 7.

85.  Selim Babullaoglu, Perviz Kazimi.Azerbaijanian Proze.World literature // Baki: Araz, 2006 –  424 s,

86.  Seyran Kazımoğlu. Türk (Azərbaycan) dili / Baki: Elm, 2008. –  240 s. –

ISBN 5-8066- 1709- 2.

87.  Şəki Xan Sarayı / Shaki Khan Palace /Azərbaycan və İngilis dillərində // Bakı:Tutu, 2006. – 184 s. – ISBN 978-9952-42- 04-7.

88.  Süleyman Əlisa. Moskvada Azərbaycan dünyası /Azərbaycan və Rus dillərində // Moskva, 2008.–  670 s.

89.  Tomas Laks. Qonşu kəndin camaatı / İngilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Cahangir //  Azərbaycan jurnalı.– 2008.– №12.– s.121– 122

90.  Toni Hoqland. Iki qatar / İngilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Cahangir //  Azərbaycan jurnalı.– 2008.– №12.– s.125– 126

91.  Üzeyir Hacıbəyov. Mashadi Ibad / İngilis dilinə çevirəni S. Ağabəyov //Bakı: Kitab Klubu, MMC, 2005. –  202 s.

92.   Vüqar Quliyev. Qara ləkə / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən A. Əliyeva // Azərbaycan jurnalı.– 2008.–  №1.– s.175– 176.

93.  Yeremey Aypin. Çay yanvar ayında və ya Rio– de– Janeyroda / Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən M. Oruc // Azərbaycan jurnalı.– 2009.–  № 3.– s.102– 114.

94.  Yuzef Komunyaka. Atamın sevgi məktubu / İngilis dilndən Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ə. Cahangir // Azərbaycan jurnalı.– 2008.– №12.– s. 122– 123.

95.  Азада Талех Аббасгызы. Отчизны я своей Азада / Перевод  на русский Гия Пачхаташвили.– Баку: Адильоглу, 2004.– 93 с.

96.  Банин. Кавказские дни / Перевод Гюльшан Тофик гызы // Баку: Кавказ, 2006.–  184 с.

97.  Банин. Парижские дни / Перевод Гюльшан Тофик гызы // Баку: Кавказ, 2006.–  184 с.

98.  Вургун С . Голос. / Перев. с азерб. Г. Пачхаташвили // Баку, 2005.–  с. 47.

99.  Гамлет Исаханлы. Тебя я просто полюбил; Ах, как я заблудился! [стихотворения] / перевод с азерб. яз. А. Барткулаш­вили // Золотое перо. – 2004. – № 6-7. – с. 70-71.

100.  Коран.  /Перевод с азерб.  Фазиля Караоглы // Баку: Нурлар, 2007.  – 616 с. – ISBN 978– 9952– 8103– 1– 8

101.  Рамиз Абдуллаев. Земля отчизны / Перевод с грузинского на русский Гия Пачхаташвили.– Баку: НПЦ Тахсил, 2004.– 316 с.

102.  Расим Ефендиев. Узоры Азербайджана (на русском и английском языках) // Digital age, 2005 –  48 с.

103.  Русско– азербайджанский фразеологический словарь / М.Т.Тагиев.–  Баку:                                   Мутарджим, 2006.– с.352.

104.  Русскоaнгло– aзербайджанский экономический универсальный терминологический словарь / Расул Рахшанлы, Тарана Аскергызы. Баку: Адильоглы, 2008 . – 792с.