Faciələrimiz: Qarabağ, soyqırım və deportasiyalar haqqında kitablar

(Azərbaycan, ingilis və rus dillərində)

 

Our tragedies: Books on the topic of Karabagh, Genocide and Deportations

(In Azerbaijani, English and Russian languages)

 

 

Книги о трагедиях нашего народа

(На азербайджанском, английском и русском языках)

 

Azərbaycan dilində

 

Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı [Mətn]: (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; Elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov; Rəyçilər: İ.S.Bağırova, İ.S.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2007.- 176 s.

Allahverdiyev Fazil. Qarabağın erməni təcavüzkarlarının işğalı altında olan ərazilərində hərbi eroziya nəticəsində torpaqların dağılması və deqradasiyası. Bakı, 2008.- 59 səh.

Arzumanlı Vaqif, Mustafa Nazim. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya, soyqrım, qaçqınlıq.- B.: Qartal, 1998.- 279  s.

 

Arzumanlı Vaqif və b. 1918-ci il qırğınları:Tarixi araşdırmalar.- B.: Öyrətmən, 1995.- 89(3) s.

 

Baxışoğlu Ərşad. Qarabağ dərdi. B.: “Şirvannəşr”, 2007.-236 səh.

 

Ələkbərli Əziz. Qərbi Azərbaycan abidələri. B.: “Nurlan”, 2007.-271 səh.

Hüseynov Yunis. Qarabağnamələr Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn].- B.: Elm, 2007.- 216 s.

 

Xəlilli Xəliyəddin. Qarabağ: Etnomənəvi inkişaf tarixi - B.: Günəş, 2006.- 79 s.

Xuraman. Könlüm Qarabağdadı /Red.: H. Musabəyli.- B.: Nərgiz, 2006.- 290 s.

Xuraman. Qarabağım qəm ocağım: Poema və şerlər.- B.: Nağıl evi, 2004.- 112 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2003.- 292 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b. .- B.: 2004.- 296 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyəti: Ə.Abbasov və b.- B.:  2005.- 234 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q. Ə. Qarannı, N. Səməndər.- B.: 2006.- 252 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

 

Qarabağ dünən, bu gün və sabah. B.: “Qanun”, 2007.-352 səh.

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər. B.: “Nurlar”, 2007.-400 səh.

Məmmədova Həvva. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət. Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920).- B.: Nağıl Evi, 2006.- 150 s.

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s.

31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür: Metodik tövsiyələr /Tərtibçi: Ələsgərov, B.; Red.: Tahirov, K. M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B.: 2006.- 16 s.  

Yaddan çıxmaz Qarabağ [Mətn]: Metodik tövsiyə /Tərtibçi: X. İsmayılova; Red.: K. Tahirov; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2007.- 34 s.

 

 

 

İn English

 

Abdullayev Elshad. The Nagorno-Karabakh problem in the light of international law. –Baku: Tahsil, 2005. -224 p.

Aggression of the Republic of Armenia against the Azerbaijani Republic. –Baku: Sherg-Qerb, 1994. -67 p.

Aliyev, Jalal., Budagov, Budag. Turks, Azerbaijanians, Armenians: Genocide of historical truth /J.Aliyev, B. Budagov. - B.: “Azerbaijan” Publishing House, 2003.-18 p.

Armenian nazism − two interpretations / trans. G. Bairamov; comp. N. Ibrahimov; ill. N. Babayev.- Baku:

Azerbaijan, 1994.- 24 p.

  

Historical facts of armenia’s actions in Azerbaijan land: collection /ed.-comp. T. Musayeva, A. Mammadov.- Baku: Nurlan, 2003.- 58 p.

 

Khalilgizi, Asly. Shot through childhood /A. Khalilgizi; ed. M. Nazimoghlu; trans. A. Gorina.- Baku: Chashioghlu, 2007.- 102 p.

Maharramli Zemfira. Garabagh War Witnessed by Women. –Baku: Nurlan, 2005. -268 p.

Mammadova, Havva. Khojalı: martyrs and witnesses /H. Mammadova.- B.: House of Tales, 2005.-270 p.

Mammadova, Havva. Khojaly: martyrs and witnesses: armenian terrorism as an integral part of the international one /H. Mammadova; trans. J. A. Aliyev ; ed. V. N. Rahimova.- Baku: House of Tales, 2006.- 248 p.

 

Mammadova Havva. Khodjali: Victims and Witnesses. (Armenian terrorism as an integral part of the international one).- B.: "House of Tales", 2005.- 248 p.

 

Mansurov, Arif .Blank spaces of history and perestroika /A. Mansurov; trans. L. E. Eripalova.- Baku : Sharg-Garb Publishers, 1991.- 192 p.

 

Mehdiyev, Ramiz. The reality of the genocide of Azerbaijan people /R. Mehdiyev; ed. F. Abdullazade.- Baku, 2000.- 29 p.

 

Muslum, Sariyya. Khojaly is not dead /S. Muslum; trans. A. Aghabeyli; ed. M. Nazimoghlu.- Baku: Chashioglu, 2007.- 143 p.

Muslum, Sariyya. I’ll die without hope /S. Muslum; trans. A. Agabayli; ed. S. Babayev.- Baku: Azerbaijan University Press, 2001.- 54 p.

Tsertisivadze, Felix. The forgotten genocide /F. Tsertisivadze; trans. N. A. Ohotin.- New York, 2005.- 128 p.

 

Vandalism: genocide against the historical names /History Institute named after Bakikhanov A.A. Azerbaijan National Academy of Sciences; trans.: S. Almammadova, A. Aghabayova; comp. N. Mustafa; ed. E. Maharramov.- Baku: Tahsil, 2006.- 96 p.

 

 

   

На русском языке

 

Маммадов Ильгар Махал оглы. Армяно-азербайджанский конфликт [Текст]: История, право, посредничество /Ильгар Маммадов, Тофик Мусаев; Под общей ред.: В. М. Гулиева.- Тула: Гриф и К, 2006.- 192 s.

 

Мамедова Хавва. Ходжалы: Шехиды и шахиды. Армянский терроризм как составная часть международного терроризма /Пер.Сиявуш Мамедзаде.– Б.: «Изд-во Дом Сказки». 2005.- 248 с.

Помпеев, Юрий. Кровавый омут Карабаха /Ю. Помпеев.- Б.: Азербайджан, 1992.-208 с.

Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества (XIX-XXI вв.) Краткая хронологическая энциклопедия.   Автор идеи и научный руководитель Энциклопедии Ровшан Мустафаев. Баку, Элм– 2002.

Ходжалы. Хроника геноцида /Составитель: Э. Ахундова. - Б.: Азернешр, 1993.-144 с.: илл.

Церцвадзе Феликс Эрастович. Армения и Нагорный Карабах: Формирование мифов.- Нью-Йорк. 2005.- 20 s. 

Церцвадзе Феликс Эрастович. Забытый геноцид [Текст].- Нью-Йорк :Adegi Press. 2005.- 132 s.