DÜNYA ƏDƏBİYYATI NÜMUNƏLƏRİ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları

 

Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbaya keçilməsindən sonra ölkəmizdə uzun illər boyu nəşr olunmuş bədii, elmi, elmi-texniki və s. ədəbiyyat nümunələri latın qrafikalı əlifba ilə təhsil alan gənclər üçün əlçatmaz olmuşdur. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədilə Azərbaycan dövləti müvafiq addımların atılmasını zəruri hesab etmiş və bu sahədə bir sıra vacib işlər həyata keçirilmişdir. >>>

 

TƏRCÜMƏ JURNALLARI

 

 

 

 

 

Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin nəşri olan “Xəzər” jurnalı 1989-cu ildən çıxır.

Ətraflı... 

XƏZƏR 

 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİN

ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ TƏRCÜMƏNİN ROLU

                                                                 

       Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin inkişafında ictimai-siyasi hadisələrin təsiri böyükdür. Belə ki, cəmiyyətin iqtisadi, siyasi, ictimai-mədəni həyatındakı inkişafla əlaqədar olaraq dilin leksik-terminoloji potensialının zənginləşməsinə real zəmin yaranır. Dilin yeni sözlərlə zənginləşməsi və mövcud mənalarının dəyişilməsi ictimai həyatda və ictimai fikirdə yaranan yeni inkişafla əlaqədardır. Yəni dilin lüğət tərkibi tələbatla bağlı müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalır.  >>>

AZERBAIJAN INTERNATIONAL

“Azerbaijan International” jurnalı 1993-cü ildən ABŞ-ın Los Ancelos şəhərində nəşr olunur.

 

Ətraflı...

 

 «TÜRK DİLİ» TERMİNİNDƏN «AZƏRBAYCAN DİLİ» TERMİNİNƏ QƏDƏR  

Azərbaycan dili tipoloji təsnifə görə iltisaqi (aqqlyutinativ) dillərdəndir. Bu dil genealoji bölgüyə əsasən türk dilləri qrupuna mənsubdur. Başqa dil qruplarında olduğu kimi, bu qrupa daxil edilən dillər də bir-birinə leksik, morfoloji və sintaktik cəhətdən çox yaxındır.

Azərbaycan dili türk dilləri qrupunun oğuz dilləri yarımqrupuna daxildir. Müasir dillərdən türkmən, qaqauz və türk (osmanlı) dillərinə daha çox yaxındır. >>>

“Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin əsası 2004-cü ildə qoyulub.

 

Ətraflı...

 

 DÜNYA ƏDƏBİYYATI

 

 

©  www.translit.az   2009

 

Рейтинг@Mail.ru