FRANSA ƏDƏBİYYATINDAN

 

Andre Stil

1.    İlk zərbə /T.e.: N.Nağıyev. –Bakı: Azərnəşr, 1955. – 1-ci kitab – 240 s.

2.    İlk zərbə /T.e.: N.Nağıyev. –Bakı: Azərnəşr, 1956. – 2-ci kitab – 259 s.

3.    Polad çiçək : Hekayə //Azərbaycan. -1952. - №9. – S.85-98

Andre Törye

4.    Şaftalı: hekayə /T.e.: İsgəndər Qəniyev//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 25 iyul.

Anri Abril

5.    Ölüm: Şeir («Russki stixi» kitabından) //Xalq qəzeti. – 1997. – 14-20 noyabr.

Balzak Onero

6.    Seçilmiş əsərləri /T.e.: M.Rəfili. /Ön söz: V.Hacıyev. -   Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 408 s.

Kitabın içindəkilər: Novellalar: Qobsek; Polkovnik Şaber.Roman: Qorio ata

7.    Gözəl həyat haqqında traktat //Qobustan. – 2000. - №4. – s.25-26

8.    İfritə: Hekayə /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Azərnəşr, 1965. – 71 s.

9.    Qobsek /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: Gənclik, 1969. – 68 s.

10.Qorio ata: Roman /T.e.: M.Rəfili. - Bakı: Yazici, 1952.-312 s

11.Qorio ata: Roman /T.e.: M.Rəfili. - Bakı: Yazici, 1978.-294s.

12.Qorio ata: Roman/T.e.: M.Rəfili. -Bakı: Gənclik, 1989. -264 s. - 20 000 n.

13.Novellalar /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1949. – 292 s.

14.Öcey ana /T.e.: M.Rəfili. – Azərnəşr, 1943. -

Barbüs Anri

15.        Alman xalqına məktub //İnqilabvə mədəniyyət. -1935. - №8-9. – S.5-6

16.        Atəş içərisində: Hekayə/T.e.: R.Nərimanov //Maarif və mədəniyyət. –1927. - №12. – S.30

17.        Baş tutmayan bir görüş: Hekayə/T.e.: Əli Nazim //İnqilab və mədəniyyət. –1928. - №8. – S.15-17

18.        İlk məhəbbət: Novella /T.e.: T.Rüstəmov //Xalq qəzeti. – 1993. – 8 oktyabr.

19.        Qanlı neft: Hekayə /T.e.: İshaq İbrahimov //Azərbaycan. –1953. - №8. – S.117-125

20.        Qızıl qız: Hekayə/T.e.: Mim-Re //İnqilab və mədəniyət. –1930. - №2-3. – S.9-11

21.        Qüvvət: Novella /Tofiq Rüstəmov //Xalq qəzeti. – 1993. – 4 may.

22.        Neft ölkəsində: Oçerk (Azərbaycan haqqında) //Maarif və mədəniyyət. –1927. - №12. – S.3-4.

23.        Polad və qan dövrü //Dan ulduzu. – 1927. - №10.

24.        Stalin (Bir parça): Şeir.  //İnqilab və mədəniyyət. –1935. - №10-12. – S.12-13

25.        Stalin yeni aləm açan insan: Oçerk  //Revolyusiya və keultura. -1939. - №12. – S.5-15

26.        Şaxtada bir at: Novella //Dan ulduzu. – 1928. - №2.

27.        Şuralar İttifaqı dostlarının konfransı //İnqilab vəmədəniyyət. –1928. - №1. – S.8

28.        Üz-üzə: Hekayə. T.e. M.Rzaquluzadə //İnqilab və mədəniyyət. –1929. - №9. – S.3-5.

29.        Yadlar və dostlar: Hekayə. – Bakı: Azərnəşr, 1935. – 16 s.

Bekket Semyuel

30.       İlk məhəbbət: Hekayə /T.e.: Əyyub Qiyasi //Xəzər. – 1993. – №1. – s.7-78

Beranje Pyer Can Dö.

31.Beş mərtəbə: Şeir /T.e.: M.Rahim //Ədəbiyyat qəzeti. – 1935.- 13 senytabr.

32.Əlli il. Qocalıq: Şeir /T.e.: Ş.Zaman //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 20 iyul.

33. İvto kralı: Şeir /T.e.: Şamil Zaman //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – C.331-332.

34. İvto kralı: Şeir /T.e.: Şamil Zaman //Dünya. – 1983. - №1.

35. Mən quş olsaydım: Şeir /T.e.: M.Rahim //Ədəbiyyt qəzeti. – 1935. 10 may.

36.Saray şairi; Qoçaqlıq;Sındırılmış skripka: Şeirlər /T.e.: Şamil Zaman //Dünya:Oricinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – C.307-309.

37. Saray şairi; Qocalıq; Sındırılmış skripka: Şeirlər /T.e.: Şamil Zaman. //Dünya. – 1986. – №2.

38. Sonuncu nəğmə: Şeir /T.e.: A.Tağızadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 20 avqust.

Blon Jorj

39.  Ölümə yürüş /T.e.: K.Vəliyev //Ulduz. – 1983. - №4. – S. 20-30 

Bodler Şarl

40.Gözəllik himni; İnsan və dəniz; Yaxşı yalan: Şeirlər /T.e.: Məmməd İbrahim //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 30 sentyabr.

41.Malabareze; Korlar; Gizli yapra: Şeirlər  /T.e.: Ə. və İ.Hikmət //Maarif və mədəniyyət.-1924. - №7-8. – S.49-51

42. Paris kədəri /T.e.Nəriman Əbdülrəhmanlı //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 21 sentyabr.

Bualo

43.Poeziya sənəti /T.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 114 s.

Busruel Əhməd

44.Sürgündə ölüm: Şeir /Fransızcadan t.e.Telman Nəzərli //Dünya: Oricinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – s.324-325.

Bürmser Andre

45.Onların dəyərli müttəhimi //Kirpi. – 1962. - №15. – s.6.

Corc Elqozi

46.Əks-lüğət //Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 8iyul

Corc Kulon

47.Motsart qazamatda: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. -25 sentyabr.

Didro D.

48.Ramonun qardaşı oğlu. Siyasi pamflet /T.e.: Aslan Aslanov. – bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 117.

Düma Aleksandr

49.Qafqaz səfəri: Təəssurat /İnglis dilindən t.e.:  Q.Paşayev, H.Abbasov.-Bakı: Yazicı,1985.-142s. 

50.Üç müşketyor /T.e. B.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1949. – 591s.

51. Üç müşketyor. /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə, Beydulla Musayev. – Bakı: Öndər, 2004. – 600 s. - /DƏ/

52.Üç müşketyor /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə, Beydulla Musayev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 512 s.

Düşen F.

53.Tamilla: Homan /T.e.: Nazlı xanım //Şərq qadını. – 1924. - №11; 1924. - №12.

54.Tamilla:  Roman /T.e.: P.Səfərov. Ön söz C.Əlibəyovun. – Bakı: Kitab palatası, 1991. - 118 s.

Ejen İonesko

55.Yarımçıq: Pyes  //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 28 dekabr

Elqozi Jorj

56.Əks-lüğət //Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 8 iyul.

Elüar Pol

57.      Azadlıq: Şeir. T.e. A.Kəmalə  //Azərbaycan.  – 1968. - №12. - S.129

58.      Azadlıq: Şeir /T.e.: A.Kəmalə  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3-cü kitab. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.225.

59.      İspaniyada; Nə sərt təlim verib uşağa aclıq: Şeirlər /T.e: Əhəd Muradxanlı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 6 oktyabr

60.Qabriel Peri: Şeir /T.e.: Şamil Zaman //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 336.

61.Sovetlər yeganə ümidimizdir : Şeir /T.e.: Əhəd Muradxanlı //Kmmunist. – 1974. – 6 dekabr

62.Söndürülmüş işıqlar; Gözəllik; Fəhlə; Qabriel Peri; Poeziya tənqidi; Məmnunlar : Şeir. T.e. R.Rza //Azərbaycan.  – 1966. - №1. – S.219-220

63.Ümid; Müharibə şeirlərindən /T.e.: Dilsuz //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 25 may

Eme Marsel

64.Axırıncı: Novella /T.e.: Şamil Zaman //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 31 yanvar.

65.Cırtdan: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 7 noyabr

66.Vuivra: Roman /Fransızcadan t.e.: Hamlet Qoca //Azərbaycan.– 2004. -№1.– S.82-116

Eşnoz Jan

67.Royal arxasında: Romandan parça /Fransızcacan t.e.: Cavanşir Yusifli //525-ci qəzet. – 2005. – 7-8 sentyabr

68.Royal arxasında: Roman/Fransızcadan t.e.: Cavanşir Yusiflis //Xəzər. – 2005. - №2. -30-94.

Filipp Ann

69.   Bir göz qırpımı /T.e.: Hamlet. Qocayev. – Bakı: Gənclik, 1971. -  84 s.

Filipp Şarl Lui

70.Sərxoş: Hekayə /T.e.: Əziz Gözəlov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s.224-228.

71.Vəsiyyət: hekayə /T.e.: İbrahim Hüseynov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 27 yanvar.

Gever Jan.

72.Xacə şah:  Tarixi roman /T.e. Hüseyn Əhəd. 1-ci kitab. – Bakı: Gənclik, 1993. – 224 s.

73.Xacə şah:  Tarixi roman /T.e. Hüseyn Əhəd. 2-ci kitab -1994. – 224 s.

Hüqo Viktor

74.Seçilmiş əsərləri /Fransız dilindən t.e.Şamil Zaman . – Bakı: Nasir, 2002. - 383 s.

75.Barrikadalar ardında: Şeir. T.e. T.Əyyubov //Azərbaycan.  – 1971. - №3. – S.7.

76.Büu-Jarqal: Roman /T.e.: H.Qasımzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1963. – 183 s.

77.Büu-Jarqal: Roman /T.e.: H.Qasımzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1963. – 183 s.

78.Doxsan üçüncü il: Roman /T.e.: Nigar Rəfibəyli. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 256 s. - /DƏ/.

79.Dostlar, iki söz daha…; Yatanlara; Son söz; Şən Həyat: Şeir.  T.e. O.Sarıvəlli, Ə.Cəmil və A.Aslan : Şeir //İnqilab və mədəniyyət.  – 1952. - №3. – S.76-81.

80.Gülən fdam /T.e.: M.Arif və M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1927. – 334 s.

81.Hamını bir yerdə yaşadan zaman: Şeir //Mütərcim. – 1996. - №1. – s.48.

82.Klod Qö: Povest /T.e. Şamil Zaman //Azərbaycan.  – 1976. - №8. – S.149-166.

83.Kozetta: «Səfillər» romanından parça  /T.e.: Z.Cavanşirova.- Bakı: Gənclik,1979. – 44 s.

84.Qavroş / T.e. B.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1976. -73 s.

85. Paris-Noterdam kilsəsi /T.e.: M.Rəifli. – Bakı: Azərnəşqr, 1936. – 524 s.

86.Paris-Notrdam kilsəsi: Roman /T.e.: mikayıl Rəfili. – Bakı: Şərq-Qərb, 2007. – 487 s.

87.Səfillər: Roman. 1-ci hissə.  /t.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1933. – 301 s.

88.Səfillər: Roman. 2-ci hissə.  /t.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1934. – 172 s.

89.Səfillər: Roman. 3-ci hissə.  /t.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1935. – 224 s.

90.Səfillər /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1935. – 278s. /4-cü hissə/

91.Səfillər /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1936. – 264 s. - /5-ci hissə/

92.Səfillər: Roman /T.e. M.Rəfili. – Bakı:  Maarif, 1987. – 1 və 2-ci hissələr. – 556 s.

93.Səfillər: Roman /T.e. M.Rəfili. – Bakı:  Maarif, 1988. - 3 və 4-cü hissələr. – 589 s.

94.Səfillər: Roman /T.e. M.Rəfili. – Bakı:  Maarif,1988. - 5-ci hissə. –285 s. – 60 000 n.

95.Səfillər: Roman /T.e. M.Rəfili. I və II hissələr.  – Bakı: Öndər, 2005. – 648 s. - /DƏ/

96.Səfillər: Roman /T.e. M.Rəfili. III və IV hissələr. – Bakı: Öndər, 2005. –656 s.- /DƏ/

97.Səfillər: Roman /T.e. M.Rəfili. V  hissə. – Bakı:  Öndər, 2005. – 320 s.- /DƏ/

98.Uşaqlıq; Əkinçi; Barrikada üzərində: Şeirlər /T.e.: Telman Nəzərli //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s.337-338.

Jan Maare De Viskont

99.Markiz De Sadın «Qadın ürəiyni ələ almaq məharəti» haqqında etirafları: Povestdən parça //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 24 avqust; 7; 21 sentyabr; 5; 12oktyabr.

Jan Rişepen

100.       Torpaq: Şeir /T.e.: Kəmalə //Şərq qapsı. – 1966. – 2noyabr.

Jildas-Andriyevski Q.

101.       Həmid üçün at yoxdur: Povest /T.e.: Ə.Hacıyev.- Bakı: Azərnəşr, 1965. – 82 s.

Kalef Noel

102.  Eşafota qalxan lift: Roman /T.e.: Z.Əliqızı. – Bakı: Mütərcim, 1997.- 150 s.

103.  Qala:  Hekayə. T.e. Rəhimə Zeynalova //Azərbaycan .  – 1965. -№10. – S.142-152.

Kamyu Alber

104.          Əsrin övladları: Novella  /T.e.: Y.Əhədoğlu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 11 fevral.

105.          Gəlin öləndə də müqavimət göstərək (Müsahibədə Kamyunun «Qiyamçı insan» kitabından istifadə olunmuşdur) /T.e.: Nərgiz Cabbarlı //Xəzər. – 2006. - №1. – s.67-69.

106.          İki dahinin  şəriki əsəri, yaxud gecikmiş söz /T.e.: Natiq Səfərov //Bağban. –Bakı: Gənclik, 1990. – 164-167.

107.          Kaliqula: Pyes /T.e.: Elçin Musaoğlu //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S. 49.

108.          Qeydləri… /T.e.: Nərgiz Cabbarlə //Xəzər. – 2006. - №1. – S.70-91.

109.          Qonaq: Pyes /T.e.E J.Yusifli //Xəzər. – 1993. -№2. – S.73-81

110.          Taun : Roman T.e. H.Qoca //Azərbaycan. – 2000. - №9. – S. 28-78; №10. – S.16-57

111.          Yad : Povest T.e.Əlisa Nicat //Azərbaycan. – 1979. - №12. – S.146-194

Klavel Bernar

112.          Əlvida Besi: Hekayə /T.e.Ş.Zaman //Ulduz. – 1979. - №11. – S.35-39.

113.          Qamçı // Salam kədər: Roman və hekayələr /T.e.: A.Məstəliyeva. – Bakı: Adiloğlu, 2001. 

Klod Cozef dö Cül

114.       Marselyoza (Fransanın dövlət himni). – Bakı: Nurlan. – 2007.

Kokto Jan

115.       İnsan səsi: Bir pərdəli pyes /T.e.: Arif Əmrahoğlu //Qobustan. – 2001. - №2. – S.62-68

Kolho Paolo

116.       Kimyagər: roman /T.e.: Nadir Qocabəyli /Red: Xanəmir. – Bakı: Çinar-Çap, 2006. – 127 s.

Kulon Jorj

117.       Motsart qazamatda /T.e.: Hamlet Qocayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 25 sentyabr

Qamarra Pyer

118.        Balaca qız və göyərçin: Nağıl /T.e.: Asif Ağayev //Ulduz. – 1972. - №5. – S. 44.

119.        Dəniz və opera: Hekayə /T.e.: Şamil Zaman //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 5 aprel.

120.        Divar: Hekayə/T.e.: Şamil Zaman //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 23 sentyabr.

121.        Dulusçunun məhəbbəti: Hekayə. T.e. Əmirbəyov Oktyabr //Azərbaycan. - 1990. - №9. – S.162-173

122.        Qırmızı çaydan qayıdarkən: Hekaylər. – Bakı, 1981.-  175 s.

123.        Lüğət: Hekayə /T.e.: N.Babayev //Bakı. – 1958. - 6 sentyabr.

124.        On iki ton brilliant/T.e.: Ə.Gözəlov /Ön söz: Q.Quliyev. - Bakı: Yazıçı.-1986.-132s. 

125.        Onezimin ixtirası: Hekayə /Fransızcadan t.e.: Hamlet Qocayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1977. – 5 mart //Kaspi. – 2003. – 3 sentyabr.

Qosini Rene

126.       Nazirin şərəfinə məşq: Hekayə /T.e.: Şamil Zaman //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 25 yanvar

Levandovski Anatoli

127.        Janna D'ark /T.e.: Z. Balayev.- Bakı: Gənclik, 1988. – 280 s.

Lo­pe ­de Veqa

128.       Pyeslər /T.e.: T.Əyyubov, Ə.Ziyatay.-Bakı: Azərnəşr, 1974. – 198 s.-25000 n. 

Malinari Rens

129.       İmtahan: Yumor /T.e.: A.Cəlil //Azərbaycan. – 1974. - №8. – S.207-208

Malo H.

130.       Məhəbbət ilahəsi: Hekayə və poemalar. – Bakı,1984. - 246 s.

Martin Mono

131.        Qırmızı çaydan qayıdarkən: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Ulduz. – 1973. - №4. – S.40.

Merime Andre

132.        Fəslin cicəkləri: Hekayələr və novellalar /T.e.: H.Qocayev. -Bakı: Maarif, 1988.–205 s.

Merime Prosper.

133.        Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 173 s /DƏ/ 

Kitabın içindəkilər: Novellalar: Mateo Falkone; İstehkamın alınması. Povestlər: Etrüsk vazası; Məhəbbət ilahəsi; Tamanqo; Karmen

134.       Məhəbbət ilahəsi: Povest T.e.: Şamil Zaman //Qobustan. – 1984. - №2. – s.91-94.

135.       Məhəbbət ilahəsi: Novellalar və povestlər /T.e.: Şamil Zaman /Ön söz Ə.Ağayev. – Bakı: Yazıçı, 1984. – 246 s.

 Kitabın içindəkilər: Mateo Falkone; İstehkamın alınması; Etrüsk vazası; Məhəbbət ilahəsi; Tamanqo; Karmen

Mişo Anri

136.       Plümün barmağı; Ölüm düşərgəsində məhəbbət: Hekayələr /T.e.: Əziz Gözəlov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.: Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.179-173.

Molyer J.B.

137.   Cəbrən evlənmək: Komediya. - Bakı: Azərnəşr, 1974. -198 s. 

138.  Don Juan: Dram /T.e.: Mirzə İbrahimov //Azərbaycan1987. - №1. – S.77-112

139.  Don Juan: Dram /T.e.Mirzə İbrahimov; Skapenin kələkləri /T.e.:  Ə.Məmmədxanlı //Şekspir V., Moleyr J., Şiller F., Löpe-De Veqa. – Bakı: Gənclik, 1989. – s.167-270. - /DUƏK.C45/

140.  Jorj Danten yaxud aldanmış ər: Hekayə /T.e.: Elçin //Karvan. – 1981. – sentyabr-oktyabr. – s.79-96.

141.   Xəsis: Beş pərdəli komediya /T.e.: N.Ağazadə, Red.:Y.V.Çəmən­zəminli.- Bakı: Azərnəşr,1936. - 90s. -18sm.-5000 nüsxə. 

142.  Komediyalar /T.e. Elçin. Ön söz Elçinin. – Bakı: Gənclik, 1995. - 100 s.

Kitabın içindəkilər : Skapenin kələkləri; Corc Danden, yaxud aldanmış ər;

143.  Skapenin kələyi: Dram /T.e.: Elçin //Azərbaycan. -1990. – №12. - S.111-140

Mopassan Q.D.

144.        Ay iışığında //Fransa hekayələri /T.e.: H.G.Qocayev, Rəss.: N.Ş.Nu­rə­liyev. -Bakı: Maarif, 1988. - 205s.  

145.        Bobar: Hekayə //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 21 sentyabr

146.        Boyun bağı: Hekayə /T.e.: Cahan Baxış //İnqilab və mədəniyyət. – 1934. - №8. – S.12-15.

147.        Dilənçi: Hekayə /T.e.: Afaq Məsud // Azərbaycan. – 1984. - № 10. – S.147-152.

148.        Gözəl dost: Roman /Müqədd. A.V.Lunacarskinin. -Bakı: Azər­nəşr,1931.- 312s.

149.        Hekayələr və novellalar /T.e. İ.Şıxlı, H.Qocayev. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 182 s.

150.        Həsir kürsü toxuyan qadın: Hekayə. T.e. Nigar R. //Revolyusiya və kultura. -1936. - №7-8. – S.42-44.

151.        Həyat: Roman və hekayələr, novellalar /T.e.: İ.Əlizadə.- Bakı: Yazıçı, 1936. – 224s. – /DƏK/

152.        Həyat: Roman və hekayələr, novellalar /T.e.: İ.Əlizadə.- Bakı: Yazıçı, 1990. – 444s. – /DƏK/

153.        Kloşet // Salam kədər: Roman və hekayələr /T.e.: A.Məstəliyeva. – Bakı: Adiloğlu, 2001. 

154.        Madmazel Fifi: Hekayə //Vətən uğrunda. – 1942. - №1. – yanvar

155.        Martino: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Azərbaycan. – 1979. - №3. – s.186-189

156.        Roman. Novellalar /T.e. İ.Şıxlı. və b. Ön söz H.Qocayevin. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 342 s. /DƏK . C.45/.

Kitabın içindəkilər: Qocayev Hamlet. Ön söz;  Həyat: Roman; Valter Şnafsın macərası: Novella /T.e.Əziz Gözəlov. Simonun atası; Pyero; Daş-qaş; İl; Qəbirbazlar;Kəndə səfər; Kürsü hörən qadın; Atılmış uşaq; Balaca çəllək; Şeytan; At belində; Maprtenin qızı: Novellalar /T.e.: Hamlet Qocayev. Gombul; Eybəcərlər anası; Ehtiras; Qadın etirafı; Boyunbağı.: Novellalar /Ruscadan t.e.: İsmayıl Şıxlı.

157.         Hekayələr və novellalar /T.e.: İsmayıl Şıxlı /Ön söz: H.Qocayev. - Bakı:Yazıçı,1980.-182s.

Kitabın içindəkilər:Gombul; Simonun atası; Pyero; Ay işığı; Daş-qaş; İp; Boyunbağı; Qəbirbazlar; Bir yaz axşamı; Kəndə səfər; Həsirçi qadın və b.

158.       Hekayələr və novellalar. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 176 s. - /DƏ/

Kitabın içindəkilər: Gombul; Boyunbağı; Bir yaz axşamında; Eybəcərlər anası; Ehtiras; Qadın etirafı /T.e.: İ.Şıxlı. Simonun atası; Pyero; ay işığı; Daşbaş; İp; Qəbirbazlar; Kəndə səfər; Həsirçi qadın; Atılmış uşaq; Balaca çəllək; Şeytan; At belində; Martina /T.e.: H.Qocayev

159.       Zavallı Rozali: Hekayə /T.e.: Nadir Əhməd 1/1983 //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – C. 104-108.

Moris Reno

160.        Bankir qızı: Novella /T.e.: Gündüz //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 2 mart.

161.        Əgər səninçin : Şeir /T.e.: Rəfael Tağızadə //Palitra. – 2002. – 12-13 iyun

162.        Qayınağacı kölgəsində: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Kaspii. – 2006. – 25-27 mart

Morua Andre

163.                     Bir sənətkarın yetişməsi; Yaşıl kəmər: Novellalar /T.e.: Afaq Əlimuxtar qızı //Xəzər. – 1993. - №1. – S.98-102.

164.       Çiyin örtüyü: Hekayə /T.e.: Yavər Məmmədov//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 12 fevral.

165.       Əsirin qayıtması: Hekayə /T.e.: Rauf İsmayılov //Dünya: Oricinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 9-15.

166.       Fəslin çiçəkləri: Hekayələr/T.e.: H.Qocayev. - Bakı: Gənclik, 1970.-143 s.

Kitabın içindəkilər: Tanatos mehmanxanası; Aktyorluq məharəti; Tufan; Yolüstü dayanacaq; Tərcümeyi-hal; Nöyi yarmarkası; Krinf üslublu sütunlar; İren; Fəslin çiçəkləri və  b.

167.        Fəslin çiçəkləri //Fransa hekayələri /T.e.:  H.G.Qocayev.-Bakı: Maarif,1988.-205 s. 

168.        Qarışqalar: Hekayə /T.e.: Ə.Sərkaroğlu //Elm və həyat. – 1969. - № 9. – S.17

169.        Qızıl bəlası: Hekayə /T.e.: Ş.Zamanov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 5 fevral.

170.        Necə oldu ki, Pyer Duş məşhurlaşdı: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 27 dekabr.

171.        Necə oldu ki, Pyer Duş məşhurlaşdı: Hekayə /T.e. Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 4 iyul.

172.        Necə oldu ki, Pyer Duş məşhurlaşdı: Pyeslər və hekayələr /Müqq., t.e., tərt. və məlumatlar Elçinindir).- Bakı: Gənclik,1982. -172s.

Kitabın içindəkilər; Hekayələr: Necə oldu ki Pyer duş məşhurlaşdı /A.Morua-Bədbəxt hadisə,A.Kristi-Dülgərin yaşadığı küzədə və b.- Pyeslər;-Axmaq,L.Pirandello-Sıravi Hiks,A.Malts;­Bir nezə əhvalat.

173.        Şartr kilsəsi: Novella /T.e.: Əziz Gözəlov.//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 6 avqust.

174.        Şöhrət: Hekayə. T.e. Vidadi Babanlı //Azərbaycan. –1965. - №3. – S. 120-123

175.          Tanatos Palas mehmanxanası : Novella  //Azərbaycan. –1965. - №6. – S.209-217

176.          Zərif naxışlı qapı : Novella /T.e.: Ş.Zamanov //Ədəbiyyat və incəsənət. -1 967. – 18 sentyabr.

Morua Mişel.

177.       Lənətlər: Hekayə /T.e.:H.Şərif //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 14 sentyabr.

Navir Lyui

178.       Qonq zərbəsində: Hekayə /T.e.: Əsgər Əliyev //Şərq qapısı. – 1973. – 4 iyul

Nevar de G.

179.       Sonet /Fransızcadan t.e.: Hamlet Msaxpnlı //Xəzər-Xəbər. – 2005. - №180. S.14.

Oduard İvan.

180.       Sezanın Ən gözəl əsəri Salam kədər: Roman və hekayələr /T.e.: A.Məstəliyeva. – Bakı: Adiloğlu, 2001. 

Olivyev Todd

181.       Albert Kamyu, həyat (Kitabdan fraqmentlər) /T.e.: N.Səfərov //Xəzər. – 2004. - №2. – S.72-82

Perl Baq

182.       Qərb rüzgarı, Şərq rüzgarı /T.e.: R.-Q. Mikayıl //inqilab və mədəniyyət. -1935. - №6-7. – S.42-46

Pers Sen-Con

183.       Qaneedici sürət; Mən…Mən?!; Şübhəli məsələ: Şeirlər /T.e.: Əli Əlioğlu //Ulduz. – 2006. - №1. – S.26-27

Pol Eduard.

184.       Azadlıq: Şeir /T.e.: A.Kəmalə //Şərq qapısı. – 1966. – 17 iyul.

185.       İspaniyada: Şeir /T.e.: Ə.Muradxanlı //Ədəbiyyat və injəsənət. – 1973. – 6 oktyabr.

186.       Sovetlər yeganə ümidimizdir: Şeir /T.e.: Ə.Muradxanlı //Kommunist. – 1974. – 6 dekabr.

187.       Ümid: Şeir /T.e.: Dilsuz //Ədəbiyyat və injəsənət. – 1979. – 25 may.

Pol For

188.       Yallı: Şeir /T.e.: Kəmalə Ağayeva //Şərq qapısı. – 1966. – 17 iyul.

Pol Revlen

189.       Şeirlər //Kaspi. – 2006. – 25-27 mart

Potye Ecen.

190.         Xalqın yolu; Acam: Şeirlər /T.e.: Şamil Zaman //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.333-335.

Pozner Vladimir

191.        Sovet İttifaqı haqqında («Min bir gün» kitabından)   //Azərbaycan1982. - №12. – S.38-41

Prevo Abbat

192.       Manon Lesko: Povest /T.e.C.Cabbarlı. -Bakı: Gənclik,1972.-184s.-18500 n. 

Prokop Gerd

193.       Repartyorun ölümü: hekayə //Müxbir. – 1974. - №2-3. – S.22-31/

Pyer Delanoe

194.       Hindu yayı /Fransızcadan t.e. Fuad Həsənoğlu// “Dünya ədəbiyyatı” dərgisi, 2005.

Ramberi E.

195.       Qız çiçəyi: Şeir /T.e.: A.Kəmalə //Şərq qapsı. – 1966. – 17 iyul.

Raymon D.

196.        Mən sizə inanıram: Hekayə /T.e.Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 29 iyun

Rembo Artur

197.       Göz yaşları; Qara qarağatlı çay Əbədiyyat; Ən uca qalanın nəğməsi; Səhər-səhər xoş düşüncələr: Şeirlər /Bədii t.e.: Zakir Fəxri /Orijinaldan t.e.: Aynur Sabitova//Xəzər. – 2006. - №2. – S.7-14.

Renar Jul

198.        Gündəlik /T.e.: R.Nağıyev. -Bakı: Gənclik, 1974.- 72s.

199.       Gündəlik: Hekayə /T.e.: Rəfael Nağıyev //Azərbaycan. – 1973. -№2. – S.169; №3. – S.186.

200.       Sancaq: Hekayə /T.e.: Ə.Sərkaroğlu //Elm və həyat. – 1970. - №2. – S.10.

Roje Lökürö

201.       İşıldaquş: Hekayə /Fransızcadan t.e.: Hamlet Qocayev //Kaspi. – 2006. – 18-22 mart

202.       Qəribə xəstəlik: hekayə /T.e.: Hamlet Göyüşoğlu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 27 noyabr.

Rumen Jak

203.       Zəncilər: Şeir /T.e.E Məmməd Hüseynoğlu //Azərba can gəncləri. – 1965. – 1 dekabr.

Saqan Fransuaz

204.  Bir səhər: Novella /T.e.: Y.Səmədoğlu //Azərbaycan. -1964. - №6. – S.77-81

205.       Müəmmalı təbəssüm // Salam kədər: Roman və hekayələr /T.e.: A.Məstəliyeva. – Bakı: Adiloğlu, 2001. 

206.  Salam, kədər: Roman (İxtisarla) /T.e.: Aliyə Səmədova //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3-cü kitab. – Bakı: Yazıçı, 1988. – s.101-142.

207.       Salam kədər //Salam kədər: Roman və hekayələr /T.e.: A.Məstəliyeva. – Bakı: Adiloğlu, 2001. 

Sand Jorj

208.        Indiana /T.e.: C.Əlibəyov, Z.Babayev /Red: Y.Babayev. -Bakı: Gənclik, 1970. – 256 s.

209.        Indiana /T.e.: C.Əlibəyov, Z.Babayev. -Bakı: Gənclik, 1989. -232s

Sartr Jan Pol

210.  Divar: Hekayə /T.e.: Əyyub Qiyasi //Xəzər. – 1993. - №2. – s.43-54.

211.  Lizi: Pyes /T.e.:S.Rüstəm //Azərbaycan. -1966. -№10. – S.169-190.

212.  Mən nə üçün Amerikaya getmədim /T.e.: Hamlet Qocayev //Azərbaycan. – 1965. - №4. – S.167.

Sebastiyen Japrizo

213.       Əli tüfəngli, qara çeşməkli qadın avtomobildə //Qanun. – 1997. -№9-11; 12-19.

Serjan Jan Pyer

214.       Partizanların yanında //Sovet kəndi. – 1966. – 14 may.

Servantes M.

215.       Don Kixot. Birinci kitab  /T.e.: M.Arif. – Bakı: Azərnəşr.  1933. – 242 s.

216.       Don Kixot. İkinci kitab  /T.e.: M.Arif. – Bakı: Azərnəşr.  1934. – 178 s.

Simenon Jorj

217.       Fleytaçının şahidliyi: Hekayə /T.e.: T.Nəzərli //Xəzər. – 1992. - №1; 2.

218.       Malulər ailəsi: Roman/T.e.: və ön söz H.Qocayevin.-Bakı: Yazici,1987.-189s.

219.       Meqre və müxbir: Detektiv /T.e.: İlknur Gilan //Sərhəd. – 1994. – 1 sentyabr

Sofi Ç.

220.       Əziz ana: Şeir /T.e. : A.Kəmalə  //Şərq qapısı. – 1966. – 2 noyabr.

Soryano Mark

221.        Zəhərlənən adam: Hekayə /T.e.: C.Ələkbərli //Bakı. – 1960. – 2 noyabr.

Stendal A.B.

222.    Vanina Vanini /T.e.: V.Paşayev. - Bakı: Gənclik, 1969. -31s.

Stil A.

223.  İlk zərbə: Roman. – Bakı: Azərnəşr, 1956. – 260s.

Stoker Brem

224.  Drakula; Məhəbbət və ölüm haqqında əfsanə /T.e.: Rəfiqə Mirzəyeva //Elm və həyat. – 1999. - №5. – s.3

Şarl Lekont Dö Lizl

225.  Zaman; Yallı: Şeir /T.e.: A.Kəmalə  //Azərbaycan. -1968. - №12. - S.129

Şatone Roje

226.  Göz yaşları: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 16 may.

Tiyyar P.

227.  Azadlıq dənizçisi. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 88 s.

Topelius Z.

228.       Qış nağılı /T.e.: S.Almazov. – Bakı: Gənclik. 1971. – 22 s.

Truayya Anri

229.        Göylər oğlu; Ən yaxşı müştəri: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev  //Azərbaycan. -1984. - №9. – S.174-186

230.        Hekayələr /T.e.: Hamlet Qocayev //Azərbaycan. – 1984. - №9. – S.174-183

231.        Həvva və alma: Hekayələr /Ön söz Hamlet Qocayevin. – Bakı: Gənclik, 1988. – 92 s.

Kitabın içindəkilər: Hekayələr: Ən yaxşı müştəri; Sən saydığını say; Həvva və alma; Göylər oğlu; Narahatlıq; Portret.

232.               Portret: Hekayə /T.e.: Hamlet Qocayev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.152-166.

233.              Süni mərmər: Hekayə /T.e. Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 13 noyabr.

234.              Yaxşı müştəri: Novella /T.e.: Qılman İlkin //Azərbaycan. – 1965. - №4. – s.177-183.

Uelebek Mişel

235.        Çaşqınlıq içində: Essee /Fransızcadan t.e.: Cavanşir Yusifli //Xəzər. – 2004. - №3. – S.140-153.

236.        Şeir («Xoşbəxtlik ardınca» kitabından) /Fransızcadan t.e.: Səlim Babullaoğlu //Azalıq. – 2001. – 16 noyabr

237.        Sağ qalma: Esse /T.e.: Adil Mirrseyid //Azadlıq. – 2001. – 16 noyabr; Sağ qalma: Esse /T.e.: Adil Mirseyid //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S.89.

Verlen Pol

238.        Qadına; Əbədi olmayan; Doğmalaşdığım yuxu; İbadət : Şeirlər /T.e.: Zakir Fəxri //Xəzər. – 2005. - №3. – S.196-201.

239.        Qaspar Ozenin mahnısı: Şəhərə yağışy ağır: Şeirlər  /T.e.: Telman Nəzərli, A.Kəmalə //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.223-224.

240.        Ömrüm üstə yuxu çökür: Şeir /T.e.: Telman Nəzərli //Dünya:Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.326.

241.        Sənin üçün, məhəbbətim: Şeir /T.e.: Rafiq Musayev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s.339.

242.        Yaxşı müştəri: Novela /T.e.: Qılman İlkin //Azərbaycan. – 1965. -№4. – S.177-183.

Vildrak Şarl

243.  Düşmən: Hekayə /T.e.: İshaq İbrahimov //Müasir xarici ölkə yazıçılıarının povest və hekayələri. – Bakı: Gənclik, 1988. – S.418-427.

Visselman Nikol

244.       Samba və Ginaru: Sambo Gelaydo Denki haqqında qəhrəmanlıq dastanından bir hissə /T.e.: Hamlet Qocayev.–Bakı: Gənclik, 1982.– 11 s.

Zolya Emil

245.       Dəyirmanın mühasirəsi /T.e.: M.Ənvər. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1941. – 82 s.

246.       Jerminal /T.e.: Əvəz Sadıq. – Bakı: Azərnəşr, 1937.. – 401 s.

247.       Jerminal. 2-ci kitab /T.e.: Əvəz Sadıq. – Bakı, 1938. – 136s.

248.       Ruqonların şöhrətpərəstliyi. – Bakı: Azərnəşr, 1933. – 213 s.

*                    *                     *

249.  Fransız ədəbiyyatı antologiyası (XIX-XX əsrlər)/Tərt.: Hamlet Qoca. – Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000. – 505 s.

250.       Fransız hekayələri. Ay işığı: /T.e.:  H.G.Qocayev.-Bakı: Maarif, 1988.-203s. 

251.       Fransız yumorları: Seviliya bərbəri; Gözəl məsləhət;Dilənçi; IV Henrix və kəndli; Xildmətçi /T.e.: Əziz Gözəlov //Dünya:Oricinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.330-334.

252.       Fransız yumoru /T.e.Ə.Ağayev //Mingəçevir işıqları. – 1968. – 23 aprel.

253.       Fransız yumoru /T.e.Əziz Gözəlov //Sovet kəndi. – 1968. – 19 oktyyabr.

254.       Fransız yumoru /T.e. Ş.Şirinov //Bolluq uğrunda.-1969. – 29 may.

255.        Fransız yumoru. T.e. Şamil Zaman //Azərbaycan.-1971. - №1. – S.206-207

256.       Fransız yumoru /T.e.: Əziz Gözəlov//Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 229-236.

257.       Qırmızı çaydan qayıdarkən: Fransız yazıçılarının hekayələri /T.e.: H.Qocayev.-Bakı:Yazıçı,1981.-176s. 

Kitabın içindəkilər; «Tanatos mehmanxanası; «Tutan» A.Morua.-Sakitlik, Jan  Sanitas. Motsart qazamatda, J.Kulon. Merqenin qəlyanı, J.Simenon . Qəşəng Lalə; Balaca cırcıramının uzaq səfəri Ver Mari Luiza. Cırtdan; MArsel Eme. Qırmızı çaydan qayıdarkən Martin Mono. Qayınağacı kölgəsində; Moris Pons. Onezimin ixtirası Pyer Qamarra. İşıldaquş İsmaya Meşedin qəribə xəstəliyi Roce Lökürö. Göz yaşları Roce Şatonö. Yaxşılıq Simon Teri.və b.-

258.       Yumor /T.e.Şamil Zaman //Şərq qapısı. – 1968. – 31 avqust; 1969. – 21 sentyabr

 

*     *    *