ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

 

 

 

Elektron məlumat bazasında Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ayrıca səhifədə yerləşdirilmiş 50-yə yaxın biblioqrafik təsvirdən və veb-saytda qoyulan 3 tərcümə jurnalında dərc olunmuş yüzlərlə biblioqrafik məlumatdan əlavə 7000-dən çox biblioqrafik təsvir verilmişdir.

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏLƏR

Məlumat bazasında istifadə olunmuş qısaldılmış sözlər:

 

ADU-              Azərbaycan Dillər Universiteti

AMEA-          Azərbaycan Milli Elmlər  

                        Akademiyası

avtoref.-                        aftoreferat

BDU-              Bakı Dövlət Universiteti

BSU -               Bakı Slavyan Universiteti

c. -                   cild

DƏ-                 Dünya ədəbiyyatı

DƏK-              Dünya ədəbiyyatı kitabxanası

DUƏK -          Dünya uşaq ədəbiyyatı  

                         kitabxanası

müqədd.-        müqəddimə

n.-                    nüsxə

red.-                 redaktor

s. -                     səhifə

t.e -                   tərcümə edəni

topl. və tərt.-   toplayanı və tərtib edəni

topl.-                toplayanı

 

 

 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI XARİCİ DİLLƏRDƏ

 

 

ELMİ – NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏR

 

TƏRCÜMƏŞÜNASLIQ

 

 

Dissertasiyalar

 

 

Xəzər Universitetinin Kitabxananformasiya Mərkəzində saxlanılan əsərlər